Javni poziv za izbor konsultanta za izvođenje aktivnosti u okviru komponente 4 (4a.4.3.)

06 / 02 / 2018

Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Republika Srbija ugovorile su zajam za finansiranje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.

Sporazum je bilateralno potpisan 7. oktobra 2015. godine, dok je Zakon o potvrđivanju Sporazuma, Narodna Skupština RS usvojila je 29. decembra 2015. godine. Objavljen u Službenom Glasniku Republike Srbije – međunarodni ugovori, br.24/15 stupio je na snagu 7. januara 2016. godine.

Rok za završetak Projekta je 30. jun 2019. godine.

Osnovni cilj Projekta  je ublažavanje i otklanjanje prepreka za povećanje konkurentnosti i povećanje zaposlenosti. Bitan segment na koji je Projekat usmeren jeste odnos potražnje i ponude radne snage, kako sa aspekta radnika tako i od strane kompanija, odnosno poslodavaca. Ciljane reforme su određene na osnovu prioriteta Vlade Republike Srbije, postojećih programa Svetske banke na temu konkurentnosti i podizanja zaposlenosti, kao i na osnovu analitičkih aktivnosti iz oblasti relevantnih za ovaj projekat. Aktivnosti su uglavnom usmerene ka oblastima u kojima Vlada troši značajne resurse i gde postoji namera za boljim iskorišćenjem raspoloživih resursa. Stoga se ovaj Projekat fokusira na delotvornije trošenje postojećih sredstava, umesto na povećanje rashoda države radi ostvarivanja ciljeva ovog projekta.

Aktivnosti na Projektu sprovode- kao glavni korisnici: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa Fondom za inovacionu delatnost i Republički sekretarijat za javne politike.

Više informacija o projektu možete saznati:

http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

Projektom je predviđeno angažovanje eksperata i konsultantskih firmi, specijalizovanih iz oblasti potrebnih za sprovođenje planiranih aktivnosti.

Komponenta 4. ovog projekta, u nadležnosti je Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), a podrazumeva podršku sprovođenju programa Republike Srbije u oblasti rada i zapošljavanja, odnosno, unapređenju usluga NSZ, efektivnosti aktivnih mera zapošljavanja i tranziciji/aktivaciji korisnika socijalne pomoći u formalne poslove.

Projektom je predviđeno angažovanje eksperta, specijalizovanog iz oblasti potrebnih za sprovođenje planiranih aktivnosti i to:

REoI Monitoring Evaluation of ALMPs