EU4BE Radionice – Konsultacije sa privrednim subjektima radi predstavljanja instrumenata i platformi za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji

22 / 01 / 2024

– Koncept-

Vlada Republike Srbije zajedno sa Svetskom bankom nastavlja svoj rad na unapređenju i pojednostavljenju poslovnog okruženja. Iako su u proteklom periodu ostvareni značajni rezultati, pre svega u pojednostavljenju administrativnih postupaka i ostvarivanju ušteda po tom osnovu, još uvek ima dosta prepreka sa kojima se privredni subjekti u Srbiji susreću u svakodnevnom poslovanju.

Uz podršku Evropske unije, a kroz projekat „EU za bolje poslovno okruženje“, Svetska banka, u saradnji sa Ministarstvom privrede i Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP), identifikovane su najznačajnije oblasti u okviru kojih je moguće unaprediti poslovno okruženje.

Na seriji događaja koji se organizuju u periodu od oktobra 2023. do juna 2024. godine, od strane EU4BE Projekta u različitim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, a u saradnji sa RSJP i regionalnim privrednim komorama, učestvuju predstavnici privrede, udruženja privrednika, lokalne samouprave, te regionalnih razvojnih agencija i drugih partnera iz javnog i privatnog poslovnog sektora. Na radionicama, kroz prezentacije i fokus grupe predstavljaju se:

Postojeći instrumenti koji imaju za cilj – bolje, brže, efikasnije i predvidivo svakodnevno poslovanje, kao što je Registar administrativnih postupaka (RAP portal);

Nalazi rada EU4BE projekta na identifikaciji i pojednostavljenju administrativnih postupaka i zahteva, kao i preporuke za njihovo pojednostavljenje, a koje su u procesu pripreme i koje za cilj imaju poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji;

Predlog koncepta poslovnih epizoda, koje predstavljaju celinu relevantnih administrativnih postupaka i zahteva, a odnose se na zajedničke delove životnog veka jednog privrednog subjekta (osnivanje, zapošljavanje, poreska pitanja, zatvaranje privrednog subjekta) u konkretnim sektorima u kojima privredni subjekti obavljaju svoju delatnost.

Cilj planiranih događaja je da upute privredne subjekte u unapređene mehanizme poslovanja, da posluže kao izvor dodatnih informacija za potvrdu, ispravku ili dopunu nalaza i preporuka EU4BE projektnog tima i partnera, i da na osnovu iskustava iz svakodnevnog poslovanja privrednika i prepreka sa kojima se susreću u pogledu pravnog okvira, postojećih administrativnih postupaka i zahteva, te uslova za poslovanje, posluže da identifikuju dodatne doprinose i na osnovu njih nove predloge za uklanjanje postojećih prepreka i olakšaju poslovanje privrednih subjekata.

Kao poseban cilj ovih radionica je predstavljanje Portala RAP, kao centralne informacione tačke za privredne subjekte kada je reč o obavezama koje stoje pred njima prilikom i nakon pokretanja poslovanja. Na RAP portalu nalaze se informacije o administrativnim postupcima i administrativnim zahtevima koje privrednici moraju da ispune kako bi zakonito poslovali u različitim privrednim delatnostima. Portalu je moguće pristupiti preko linka 

Na radionicama učesnici aktivno učestvuju u diskusijama i doprinose svojim iskustvom i znanjem unapređenju preporuka za bolje poslovno okruženje u Republici Srbiji. Kao dodatni vid konsultacija, EU4BE projektni tim preko regionalnih privrednih komora,  distribuira privrednicima sveobuhvatne onlajn ankete na određene teme, kako bi se dobile konkretne povratne informacije na pomenute teme od što većeg broja privrednih subjekata.

Do sada su održane radionice u Užicu i Beogradu u periodu od oktobra do decembra 2023. godine, sa preko 50 učesnika.

U saradnji sa RPK Užice – Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga i Republičkim sekretarijatom za javne politike, radionica je održana na temu administrativnih zahteva koji najviše tište privredne subjekte (dosadašnja iskustva u poštovanju administrativnih zahteva, izazovi, predlozi za optimizaciju administrativnih zahteva, itd.). Konkretno, predstavljeno je šta su to administrativni zahtevi i koji su osnovni tipovi administrativnih zahteva, dotadašnji rezultati po pitanju identifikacije administrativnih zahteva, njihovog popisa i unosa u RAP portal, kao i dalji koraci usmereni ka optimizaciji administrativnih zahteva.

U saradnji sa Privrednom komorom Beograd i Republičkim sekretarijatom za javne politike, održana je druga radionica/fokus grupa na temu: prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Predstavnici EU4BE projekta su predstavili ova dva životna veka i pripadajuće poslovne epizode koji imaju za cilj da na jednom mestu popišu, pojednostave i objedine administrativne postupke i zahteve koji su regulisani zakonima i podzakonskim aktima na republičkom nivou, omogućavajući jednostavnije poslovanje privrednih subjekata koji se bave prevozom tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

U saradnji sa Privrednom komorom Niš i Republičkim sekretarijatom za javne politike, u Nišu će se 26. januara 2024. godine, održati treća radionica/fokus grupa. Tema ove radionice i fokus grupe je ugostiteljstvo, a kao učesnici, biće pozvani pružaoci usluga smeštaja, i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka. Predstavnici EU4BE projekta će predstaviti životne vekove i pripadajuće poslovne epizode u okviru ove dve oblasti, kao i identifikovane administrativne postupke i zahteve, kao i predloge za njihovu optimizaciju i digitalizaciju, omogućavajući jednostavnije poslovanje privrednih subjekata koji se bave navedenim aspektima ugostiteljstva.

Link ka portalu RAP