EU Exchange 6: Javni poziv za podnošenje prijava – konkursi za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

28 / 02 / 2022

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole  izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, objavljen je javni poziv za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu paketa podrške, a koji obuhvata konkurse u tri različite oblasti, i to:

  • Konkurs za dodelu Paketa podrške zaizradu plana razvoja LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom planova razvoja u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i drugim primenljivim propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom srednjoročnih planova LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Uredbom  o metodologiji za izradu srednjoročnih planova i drugim primenljivim  propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške zaunapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem  procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata u korisničkoj LS u  skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i primenom pristupa koji  predstavljaju dobru praksu kapitalnog budžetiranja uz pridržavanje  metodološkog koncepta shodno Uredbi o upravljanju kapitalnim projektima.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska  unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne  resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo  finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog  partnera.

Paket podrške LS, kao modalitet rada sa  gradovima i opštinama, predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim  potrebama, kreiran tako da, vođenjem kroz konkretan proces i pružanjem odgovarajuće stručne podrške, pomogne korisničkim LS i doprinese  izgradnji njihovih kapaciteta. U tom smislu, LS izabrane u okviru  predmetnog javnog poziva dobiće stručnu podršku za postizanje konkretnih  ciljeva u skladu sa temom pojedinačnog konkursa kako je navedeno.  Planirano trajanje realizacije paketa podrške je okvirno 12 meseci, a  predviđeno je da će po svakom od 3 konkursa za podršku biti odabrano po  10 LS.

U okviru ovog javnog poziva, predviđena je i komplementarna podrška za uvođenje javnog budžetskog portala za 10 LS iz reda izabranih po navedenim konkursima, pri čemu će prednost imati LS obuhvaćene paketima podrške za kapitalne projekte.

Konkursi u okviru objavljenog  poziva namenjeni su svim gradovima i opštinama, uključujući i gradske opštine koje mogu konkurisati za podršku uz pribavljenu saglasnost  matičnog grada, kako je obrazloženo u odeljku 3.1 Smernica za podnošenje  prijava (Prilog 1). Pravo na podršku po bilo kojem od 3 predmetna  konkursa ne može ostvariti lokalna samouprava koja je u trenutku  konkurisanja korisnica podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih  razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta, a  koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog  javnog poziva. U skladu sa svojim potrebama i prioritetima, lokalne samouprave mogu podneti prijave u okviru jednog  ili više konkursa obuhvaćenih pozivom, uz ograničenje da u okviru ovog  javnog poziva ne mogu istovremeno konkurisati za podršku u izradi plana  razvoja i podršku u izradi srednjoročnog plana.

Podnošenje prijava obavlja se putem redovne pošte na adresu SKGO (Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd) do 23. marta 2022. godine.

Konkursnu dokumentaciju i više informacija o pozivu, kao i o održavanju informativnih sastanaka 1. i 3. marta možete preuzeti u sekciji Konkursi putem linka >>>