EU Exchange 6: Drugi javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

26 / 01 / 2023

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji “, objavljujemo drugi javni poziv za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu paketa podrške, a koji obuhvata konkurse u tri različite oblasti, i to:

 

Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom planova razvoja u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i drugim primenljivim propisima.

Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom srednjoročnih planova LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova i drugim primenljivim propisima.

Konkurs za dodelu Paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata u korisničkoj LS u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i primenom pristupa koji predstavljaju dobru praksu kapitalnog budžetiranja uz pridržavanje metodološkog koncepta shodno Uredbi o upravljanju kapitalnim projektima.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

 

Paket podrške LS kao modalitet rada sa gradovima i opštinama, predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama, kreiran tako da pomogne korisnicima vođenjem kroz proces i pružanjem odgovarajuće ekspertize. U tom smislu, LS izabrane u okviru predmetnog javnog poziva dobiće stručnu podršku za postizanje konkretnih ciljeva u skladu sa temom pojedinačnog konkursa kako je navedeno. Planirano trajanje realizacije paketa podrške je okvirno 12 meseci, a očekuje se da će 29 lokalnih samouprava biti odabrano za podršku.

 

Konkursi u okviru objavljenog poziva namenjeni su svim gradovima i opštinama, uključujući i gradske opštine koje mogu konkurisati za podršku uz pribavljenu saglasnost matičnog grada, kako je obrazloženo u odeljku 3.1 Smernica za podnošenje prijava. Pravo na podršku po bilo kojem od 3 predmetna konkursa ne može ostvariti lokalna samouprava koja je u trenutku konkurisanja korisnica podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta – koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog javnog poziva. U skladu sa svojim potrebama i prioritetima, lokalne samouprave mogu podneti prijave za jedan ili više konkursa obuhvaćenih pozivom, ali ne mogu istovremeno konkurisati u ovom pozivu za podršku u izradi plana razvoja i podršku u izradi srednjoročnog plana.

 

Podnošenje prijava obavlja se putem redovne pošte na adresu SKGO do 23. februara 2023. godine.

 

Konkursnu dokumentaciju i više informacija o pozivu, kao i o održavanju informativnih sastanaka 1. i 3. marta možete preuzeti u sekciji Konkursi putem linka