Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Podrška reformi javne uprave

31 / 03 / 2020

Donator: Nemačka agencija za bilateralnu saradnju – GIZ

Sprovodi: Nemačka agencija za bilateralnu saradnju – GIZ

Vrednost projekta: 5 miliona evra

Trajanje projekta: Oktobar 2016. – septembar 2020.

Cilj projekta: pružanje podrške Republici Srbiji u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, kako bi se proces pristupanja odvijao efikasno i bio zasnovan na činjenicama i podacima.

Projekat se sastoji iz četiri komponente:

  • Komponenta 1: podrška procesu usklađivanja posebnih zakona sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP), uključujući i praćenje njegovog sprovođenja. U fokusu ove komponente je i podrška pojednostavljenju administrativnih postupaka za privredu kroz analiziranje istih i pružanje preporuka za njihovo pojednostavljenje.
  • Komponenta 2: stvaranje preduslova za efikasnije pružanje javnih usluga kroz poboljšanje upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi i uvođenje okvira kompetencija i sprovođenje modernih instrumenata za ljudske resurse. Ova komponenta takođe podržava napore jedinica lokalne samouprave da ujednače svoje administrativne postupke i unaprede pružanje usluga građanima.
  • Komponenta 3: jačanje kapaciteta organa državne uprave za sprovođenje celokupnog ciklusa javnih politika, fokusirajući se na veštine koje su potrebne za uspešno praćenje i vrednovanje uticaja politika u ključnim oblastima. Aktivnosti će uključivati mere za jačanje kapaciteta koje će poboljšati planiranje javnih politika, javne konsultacije, ali i pružanje podrške pilot analizama efekata javnih politika/propisa.
  • Komponenta 4: podrška unapređenju kapaciteta organa državne uprave u upravljanju procesom pristupanja Evropskoj uniji

Dosadašnji rezultati:

  • Efikasnost i kvalitet usluga organa državne uprave su poboljšani kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka;
  • Zapošljavanje u javnoj upravi je unapređeno kroz proces angažovanja i odabira zasnovanog na sposobnostima;
  • Javna uprava je osnažena i sada može da samostalno razvije potrebne kapacitete, na način koji je održiv i usmeren na sposobnosti;

Kapacitet javne uprave da ocenjuje uticaj njenih politika i propisa pre i nakon njihovog usvajanja je unapređen.