Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji

09 / 12 / 2021

 

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj

Sprovodi: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Vrednost projekta: 4 miliona evra

Trajanje projekta: oktobar 2020. – septembar 2023.

Cilj projekta: pružanje podrške Republici Srbiji u upravljanju javnim politikama i ljudskim resursima u javnoj upravi, zatim unapređenje pružanja usluga, kao i podrška procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Projekat se sastoji iz četiri komponente

Komponenta 1 podržava upravljanje javnim politikama i učešće građana. Poseban fokus se stavlja na unapređenje kvaliteta učešća javnosti u kreiranju javnih politika i unapređenje kapaciteta i procesa upravljanja javnim politikama.
Komponenta 2 podržava upravljanje kadrovima u državnoj upravi zasnovano na kompetencijama, sa fokusom na jedinice za upravljanje ljudskim resursima, razvoj karijere zaposlenih u državnoj upravi i profesionalizaciju državno-službeničkog sistema.
Komponenta 3 se fokusira na unapređenje pružanja usluga na lokalnom nivou. To podrazumeva unapređenje administrativnih procedura u skladu sa potrebama građana, uspostavljanje minimalnih kriterijuma pri pružanju usluga i podršku u razmeni iskustava na lokalnom nivou.
Komponenta 4 podržava različite aspekte procesa pristupanja Evropskoj Uniji. Pored podrške odabranim pregovaračkim poglavljima/klasterima, podržaće se revizija Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) i dalji razvoj funkcije za analitičku podršku u pristupnim pregovorima.

Dosadašnji rezultati:

– Podrška standardizaciji pružanja javnih usluga putem regulacije rada jedinstvenih upravnih mesta i podrške registru administrativnih postupaka
– Uvođenjem kompetencija u sistem ljudski resursa načinjen je važan korak ka profesionalizaciji uprave
– Povećanje transparetnosti i uključenje rodne ravnopravnosti u kreiranje javnih politika
– Ispunjavanje uslova za napredak u odabranim pregovaračkim poglavljima i jačanje analitičke funkcije za pregovaranje sa EU

Saradnja sa RSJP:
– Projekat je podržao RSJP u različitim aktivnostima izgradnje kapaciteta službenika, organizacionog razvoja i uspostavljanja pravne osnove za reformske korake, usmeravajući podršku na teme povezane sa upravljanjem javnim politikama i planskim sistemom, učešće građana i inovacije u javnim politikama.

– Realizovana je i podrška projektu e-Papir kroz doprinos uspostavljanju Registra administrativnih postupaka putem analize 26 postupaka u oblasti zdravstva i poljoprivrede. Na nivou AP Vojvodine analizirano i registrovano 109 procedura i razvijene 104 preporuke za optimizaciju. Digitalizovano je 13 procedura na nacionalnom i nivou AP Vojvodine.