Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji

09 / 12 / 2021

 

Donator: Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj

Sprovodi: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Vrednost projekta: 4 miliona evra

Trajanje projekta: oktobar 2020. – septembar 2023.

Cilj projekta:  Projekat podržava procese kreiranja javnih politika zasnovanih na učešću javnosti i činjenicama; profesionalizaciju državno-službeničkog sistema, izgradnju kapaciteta u primeni okvira kompetencija, kao i kreiranje instrumenata za jedinice nadležne za ljudske resurse; poboljšanje pružanja administrativnih usluga razvojem i primenom kriterijuma za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta na lokalnom nivou, kao i optimizaciji i digitalizaciji postupaka i usluga kao i ispunjavanje preduslova za bolje upravljanje procesom pristupanja EU.

Saradnja sa RSJP:
– Projekat je podržao RSJP u različitim aktivnostima izgradnje kapaciteta službenika, organizacionog razvoja i uspostavljanja pravne osnove za reformske korake, usmeravajući podršku na teme povezane sa upravljanjem javnim politikama i planskim sistemom, učešće građana i inovacije u javnim politikama.

– Realizovana je i podrška projektu e-Papir kroz doprinos uspostavljanju Registra administrativnih postupaka putem analize 26 postupaka u oblasti zdravstva i poljoprivrede. Na nivou AP Vojvodine analizirano i registrovano 109 procedura i razvijene 104 preporuke za optimizaciju. Digitalizovano je 13 procedura na nacionalnom i nivou AP Vojvodine.