EU Exchange 6– Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji

20 / 03 / 2023

Donator: Evropska unija

Pomoć u sprovođenju: Stalna konferencija gradova i opština 

Vreme trajanja projekta: septembar 2021. – septembar 2024.

Vrednost projekta: 2,000,000 evra

Program finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u modelu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Komponente

  • Komponenta 1 – Podrška JLS u pripremi i realizaciji planova razvoja i srednjoročnih planova u skladu sa programskim budžetom
  • Komponenta 2 – Unapređenje kapaciteta JLS za kapitalno budžetiranje i transparentno upravljanje budžetom
  • Komponenta 3 – Bolja primena interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ) u poslovanju JLS i povezivanje sa lokalnim planskim i budžetskim okvirima

 

Više informacija možete pronaći na sledećem linku