Javni poziv za lokalne samouprave za učešće u projektu Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja – NAJČEŠĆE POSTAVLjENjA PITANjA?

18 / 04 / 2022

Dana 6. i 13. aprila održane su prva i druga info sesija za zainteresovane jedinice lokalnih samouprava (JLS) za prijavu na javni poziv "Podrška unapređenju kapaciteta i izradi lokalnih planova razvoja".

Pitanje: Ukoliko jedinica lokalne samouprave ima ugovor sa autonomnom pokrajnom ili regionalnom razvojnom agencijom, da li je to diskvalifikuje za prijavu na javni poziv?

Odgovor: Ovakva vrsta saradnje ne diskvalifiku JLS od prijave na javni poziv. Potrebno je da JLS koja ima ovakvu vrstu saradnje to i navede u Prijavnom formularu u poslednjem odeljku za dodatne komentare.

Pitanje: Ukoliko je u prethodnom periodu doneta odluka o pristupanju izradi plana razvoja, da li ona mora biti ponovo donešena ili je postojeća odluka dovoljna?

Odgovor: Postojeća odluka je dovoljna.

Pitanje: Da li se JLS može prijaviti na javni poziv ukoliko je doneta odluka o izradi plana razvoja za period od 2023. g. do 2030.g. Planirano je da plan razvoja bude usvojen do kraja 2022.g. a kako JLS ne bi bila bez planskog dokumenta (Strategija razvoja ističe 2022.g.)?

Odgovor: Projektom je propisano da JLS finalizuju planove razvoja do maja 2023. Termini održavanja radionica i dinamike izrada plana biće usklađene sa potrebama JLS koje budu odabrane. S tim u vezi, za održavanje radionica, uzećemo u obzir da nekim JLS ove godine ističe trenutni strateški dokument, kako bismo i tim JLS pomogli da do kraja planiranog roka izrade plan razvoja.  JLS koje su u ovoj situaciju trebaju navesti ovo u prijavnom formularu u poslednjem odeljku za dodatne komentare.

Pitanje: Kakvo finansijsko učešće je potrebno da JLS obezbedi, s obzirom na to da se u pozivu traže podaci o planiranim budžetskim sredstvima koje je potrebno alocirati za izradu plana?

Odgovor: Budžetska sredstva se odnose na potencijalno potrebno prikupljanje podataka u okviru pripreme profila JLS, aktivnosti vezane za sprovođenje konsultativnog procesa (kroz održavanje javnih rasprava, objavljivanja dokumenata, komunikacija putem medija ili društvenih mreža itd.).

Neke JLS imaju budžetske linije sa alociranim sredstvima za potrebe izrade planova razvoja, a neke mogu povući sredstva iz drugih budžetskih linija, što je potrebno je ovo navesti prilikom prijave.

Pitanje: Da li sredstva moraju već biti u budžetu ili je dovoljno navesti da će ona biti opredeljena ukoliko JLS bude izabrana?

Odgovor: S obzirom na to da će se značajan broj aktivnosti sprovoditi u 2022. godini, trebalo bi da svaka JLS već ima opredeljena sredstva za izradu plana razvoja, bez obzira na to da li postoji budžetska linija ili se sredstva povlače sa druge budžetske linije. Prilikom izrade budžeta za 2023. to će biti planirana sredstva namenjena izradi plana razvoja. Takođe, u prijavi se može navesti da ukoliko JLS dobije projekat, da će sredstva obezbediti rebalansom budžeta.

Pitanje: Ko po funkciji iz JLS treba da se nalazi u timu za izradu plana razvoja?

Odgovor: Iako ovo nije definisano pozivom, jako je važno da i rukovodioci i funkcioneri budu uključeni u proces izrade plana razvoja, kako bi JLS pokazala zainteresovanost, posvećenost i spremnost na aktivno učešće funkcionera u sam proces.

Pitanje: Ukoliko se Privredni savet do sada nije sastajao da li se on navodi u prijavi?

Odgovor: JLS navodi da Privredni savet postoji ali da se nije sastajao u prethodnih godinu dana.  Svakako će više poena dobiti JLS čiji se privredni savet redovno sastajao, jer su ti sastanci pokazatelj aktivnog uključivanja privrede u strateške odluke JLS.

Pitanje: Da li postoji forma za saglasnost matičnog grada za gradsku opštinu?

Odgovor: Gradske opštine mogu konkurisati za podršku uz pribavljenu saglasnost matičnog grada. Ne postoji posebna forma za saglasnost matičnog Grada za učešće Gradske opštine. Potrebno je da saglasnost bude na Memorandumu Grada i potpisana od strane ovlašćenog lica Grada.

Pitanje: Da li se prilikom elektronskog slanja dokumenta mogu slati putem platforme We Transfer zbog veličine dokumenata?

Odgovor: Moguće je koristiti We Transfer, samo je potrebno u email-u prijave naglasiti da se dokumenta šalje We Transfer-om.

Pitanje: Da li se prilikom slanja poštom štampaju i dokumenta javnih politika koje je JLS usvojila, kao i nacionalna dokumenta u kojima se JLS prepoznaje?

Odgovor: Nije potrebno štampati ta dokumenta, dovoljno je poslati putem elektronske prijave link na kojem se ta dokumenta nalaze i odakle se mogu preuzeti (navesti link u delu formulara gde se traže ta dokumenta ili navesti ukoliko su poslati putem We Transfer-a).

Pitanje: Da li se svi dokumenti šalju u originalu?

Odgovor: Konkursna dokumentacija se poštom šalje potpisana u originalu, a elektronski se šalje skenirano u PDF-u. Prateća dokumentacija se dostavlja u PDF formatu ili linkom.

Pitanje: Da li je potrebno predvideti novac za angažovanje konsultanata ili pribavljanje podataka koje JLS plaća?

Odgovor: Troškove konsultanata snosi sam projekat, kao i troškove organizacije 10 radionica u okviru projekta. Od JLS se očekuje da pokriju troškove putovanja zaposlenih na te radionice. Sredstva za organizovanje javne rasprave Plana razvoja, kao i promociju istog, snosi JLS (za organizovanje javne rasprave JLS će takođe dobiti ekspertsku pomoć).

Pitanje: Da li se za radionice plaćaju samo putni troškovi ili je tu uključen i smeštaj i hrana?

Odgovor: Kako su planirane jednodnevne radionice, troškove hrane i osveženja snosi projekat. Pošto su projektima planirane jednodnevne radionice, pokušaćemo da organizujemo radionice tako da nema potrebe za noćenjem ( više informacija o lokacijama radionica imaćemo nakon izbora JLS koje će učestvovati u projektu).

Pitanje: Da li je potrebno opredeliti budžetska sredstva za prikupljanje podataka potrebnih za izradu plana JLS?

Odgovor: Ukoliko JLS nema podatke koji su potrebni za izradu Plana razvoja, potrebno je opredeliti budžetska sredstva za njihovo prikupljanje.

Pitanje: Da li JLS dostavlja podatke o indeksu transparentnosti JLS?

Odgovor: Kako je ovo javno dostupan podatak, njega pribavlja Komisija koja ocenjuje prijave JLS. Kako za Gradske opštine nema ovog podatka, Komisija će pribaviti podatak o transparentnosti matičnog Grada.

Pitanje: Da li se u privredne subjekte računaju privredna društva i preduzetnici ili samo privredna društva?

Odgovor: Privredni subjekti su samo privredna društva, dok se preduzetnici računaju posebno i potrebno je dostaviti oba broja.

Pitanje: Da li je za Komisiju validan podatak ako JLS ima veliki broj projekata međunarodne saradnje?

Odgovor: Jeste, navedite taj podatak.

Pitanje: Da li je za proces donošenja Plana razvoja potrebno uključivanje i predstavnika javnih preduzeća i ustanova, kao i civilnog i privatnog sektora, pored funkcionera?

Odgovor: Svi relevantni akteri će biti uključeni u proces izrade Plana razvoja u nekom trenutno u zavisnosti od oblasti na kojoj se trenutno radi. Ono što se boduje je broj zaposlenih u gradskoj/opštinskoj upravi koji će direktno biti zaduženi za izradu Plana.

Pitanje: Ukoliko imam dodatnih pitanja kako vas mogu kontaktirati?

Odgovor: Za sve dodatne informacije možete nam pisati na e-mail adresu led@naled.rs