JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

30 / 08 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5495/2023 od 28.06.2023. godine, oglašava.

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Republički sekretarijat za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

  1. Radno mesto za poslove obezbeđenja kvaliteta registra i portala administrativnih postupaka, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje za upravljanje registrom administrativnih postupaka i modernizaciju usluga javne uprave, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika, propisa i usluga – 1 izvršilac

 

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u vezi sa vođenjem i upravljanjem registrom administrativnih postupaka, kao i obezbeđenjem kvaliteta sadržaja portala javnih usluga; priprema predloge i daje stručne instrukcije organima javne uprave o načinu predstavljanja javnih usluga na portalu javnih usluga, odnosno administrativnih postupaka; obezbeđuje sprovođenje metodologije za pojednostavljenje administrativnih postupaka u cilju održavanja sistema optimalnog opterećenja privrede i građana, kao i transformacije i modernizacije usluga javne uprave; učestvuje u formiranju održivog sistema usluga javne uprave u službi privrede i građana kroz učešće u izradi stručnih mišljenja na propise kojim se uređuju administrativni postupci, kao i davanje instrukcija organima prilikom pripreme sadržaja portala i unosa podataka u registar administrativnih postupaka; priprema predloge i preporuke za unapređenje javnih usluga (administrativnih postupaka za privredu i građane) i povezivanje postupaka u odgovarajuće oblasti poslovanja ili životnih ciklusa; izrađuje analize na osnovu prikupljenih podataka i učestvuje u saradnji sa nadležnim organima javne uprave u izmeni neefikasnih javnih usluga i pojednostavljenju postupaka; učestvuje u pripremi predloga za unapređenje registra i portala javnih usluga, odnosno administrativnih postupaka; sarađuje sa organima na digitalizaciji postupaka i učestvuje u sprovođenju projekata iz bilateralne i multilateralne pomoći u oblasti unapređenja usluga javne uprave i smanjenja administrativnog opterećenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

 

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko- tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

  1. Radno mesto za ekonomske analize i projektnu podršku, zvanje viši savetnik, Odeljenje za ekonomske analize, Sektor za planski sistem, koordinaciju, razvoj i unapređenje javnih politika – 1 izvršilac,

 

Opis  poslova: Izrađuje analize za potrebe pripreme predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga više organa; sprovodi inicijative i koordinira saradnju na polju informacionih i komunikacionih tehnologija sa drugim državnim organima; izrađuje mehanizme i programe za prikupljanje podataka i obradu podataka iz delokruga Sektora; projektuje, programira i vrši administriranje informacionog sistema i drži obuke zaposlenima za korišćenje softvera; kreira namenske baze podataka za poslove Sekretarijata i stara se o standardizaciji elektronskih tokova podataka; koordinira poslove na izradi obrazaca izveštaja i izrađuje arhitekturu namenskih baza podataka za praćenje indikatora iz dokumenata javnih politika; učestvuje u finalizaciji svih analiza, informacija i izveštaja iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

 

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

III  Trajanje radnog odnosa: Za oglašena radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

IV  Mesto rada: Beograd, Vlajkovićeva br. 10.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata za oba radna mesta:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:

Opšte funkcionalne kompetencije:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)
•    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pisano).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Posebne funkcionalne kompetencije:

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto broj 1: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova –  metode i tehnike analiziranja planskih dokumenata i propisa i izrade izveštaja o stanju u oblasti –  pisano putem simulacije
b – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa –  Strategija reforme javne uprave i akcioni plan – pisano putem simulacije
Posebne funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta: Zakon o registru administrativnih postupaka i Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir“- pisano  putem simulacije.

 

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto broj 2: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova – metode i tehnike analiziranja planskih dokumenata i propisa i izrade izveštaja o stanju u oblasti – pisano putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta – Program ekonomskih reformi – pisano putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – softveri (posebni softveri neophodni za rad na radnom mestu) – ACCESS program – pisano putem simulacije

 

Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VI Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku (za oba oglašena radna mesta): Među kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija će se obaviti počev od 18. septembra 2023. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za oba oglašena radna mesta će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ”Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za oba oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

 

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:
Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili predaje na pisarnici na istoj adresi, sa naznakom  „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Gordana Bojić, tel: 011/3334228

IX Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava (za oba oglašena radna mesta): Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs (za oba oglašena radna mesta): Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je priložen uz tekst ovog konkursa i koji je sastavni deo Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/2019 i 67/2021). Obrazac prijave dostupan je i na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i može se preuzeti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, prizemlje, soba 4.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom (za oba oglašena radna mesta):

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci za radno mesto pod rednim brojem 1, odnosno najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci za radno mesto pod rednim brojem 2. (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XIII Rok za podnošenje dokaza (za oba oglašena radna mesta): Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisano se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu, Republički sekretrijat za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog sekretarijata za javne politike. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.rsjp.gov.rs) i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m.1

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m.2

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Materijali za pripremu kandidata

Pogledaj
PDF 0.3mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Pogledaj
PDF 0.1mb

Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor

Pogledaj