JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

10 / 11 / 2021

Republički sekretarijat za javne politike, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-7921/2021 od 27.avgusta 2021. godine, oglašava.

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Republički sekretarijat za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. Radno mesto za poslove obezbeđenja kvaliteta javnih usluga, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje za transformaciju i modernizaciju usluga javne uprave, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika – 1 izvršilac

Opis poslova: Analizira stanje u oblasti javnih usluga i priprema predloge i preporuke za unapređenje javnih usluga, (administrativnih postupaka za privredu i građane);  izrađuje analize na osnovu prikupljenih podataka i učestvuje u pripremi inicijativa nadležnim organima za izmenu neefikasnih javnih usluga i pojednostavljenje postupaka; priprema izveštaje o realizaciji pojednostavljenja i unapređenja javnih usluga, odnosno administrativnih postupaka; obrađuje inicijative privrednih udruženja, privrednika i građana i izrađuje odgovore i obrazloženja o sprovođenju inicijativa; učestvuje u sprovođenju projekta koji se odnosi na pojednostavljenje administrativnih postupaka, odnosno usluga javne uprave i drugih uslova poslovanja;pruža stručnu pomoć organima javne uprave i drugim organizacijama sa javnim ovlašćenjima u sprovođenju metodologije za pojednostavljenje administrativnih postupaka i unapređenje javnih usluga; pruža informacije i podršku privrednim subjektima, drugim pravnim licima, strukturnim udruženjima, komorama i građanima i uključuje ih u aktivni proces priprema optimizovanih usluga javne uprave; učestvuje u izradi predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz oblasti transformacije i modernizacije javne uprave; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za vođenje registra i portala administrativnih postupaka, zvanje savetnik, Odeljenje za transformaciju i modernizaciju usluga javne uprave, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika – 1 izvršilac

Opis   poslova: Obavlja poslove vođenja jedinstvenog javnog registra administrativnih postupaka i drugih uslova poslovanja i praćenja sadržaja portala javnih usluga; priprema predloge i daje instrukcije organima javne uprave o načinu predstavljanja javnih usluga na portalu javnih usluga, odnosno administativnih postupaka; pruža podršku u  sprovođenju metodologije za pojednostavljenje administrativnih postupaka u cilju održavanja sistema optimalnog opterećenja privrede i građana i transformacije i modernizacije usluga javne uprave; pruža podršku u pripremi stručnih mišljenja na propise kojim se uređuju administrativni postupci, kao i davanju instrukcija organima prilikom pripreme sadržaja portala i unosa podataka u registar administrativnih postupaka; učestvuje u pripremi predloga i preporuka za unapređenje javnih usluga, odnosno administrativnih postupaka za privredu i građane; prikuplja podatke za analize stanja u oblasti i učestvuje u saradnji sa nadležnim organima javne uprave u izmeni neefikasnih javnih usluga i pojednostavljenju postupaka;  učestvuje u organizaciji promotivnih i drugih događaja iz nadležnosti Odeljenja i Sektora i aktivnostima na popisu usluga u registru administrativnih postupaka; . učestvuje u sprovođenju propisa kojim se uređuje registar administrativnih postupaka i metodologija pojednostavljenja postupaka i prikaza javnih usluga na portalu administrativnih postupaka; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Radno mesto za podršku poslovima obezbeđenja kvaliteta javnih usluga, zvanje mlađi savetnik, Odeljenje za transformaciju i modernizaciju usluga javne uprave, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika – 1 izvršilac

Opis poslova: Prikuplja podatke iučestvuje u pripremi predloga i preporuka za unapređenje javnih usluga, odnosno administrativnih postupaka za privredu i građane; pruža podršku u sprovođenju predloga i preporuka za izmenu neefikasnh javnih usluga i pojednostavljenje postupaka i pripremi izveštaja o njihovoj realizaciji; pruža podršku u pripremi analiza za potrebe izrade dokumenata javnih politika iz oblasti transformacije i modernizacije usluga javne uprave i smanjenja administrativnog opterećenja korisnika tih usluga;unosi podatake u registar i učestvuje u pripremi sadržaja portala administrativnih postupaka; učestvuje u podršci organima u sprovođenju metodologije za kreiranje optimalnih administrativnih postupaka, odnosno javnih usluga;obavlja poslove u postupku sprovođenja projekta koji se odnosi na transformaciju i modernizaciju usluga javnog sektora; učestvuje u pripremi mišljenja na analize efekata propisa i propise kojima se uređuju javne usluge, odnosno administrativni postupci; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi:  stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4. Radno mesto za ekonomske analize i informacionu podršku, zvanje savetnik, Odsek za ekonomske analize, Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika – 1 izvršilac

Opis poslova: Priprema i obrađuje podatke za izradu analiza za potrebe pripreme predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga više organa; stara se o blagovremenom prikupljanju i pravilnom formatiranju i obradi podataka i redovno ažurira podatke u bazi podataka Analitički servis JLS; pruža podršku u postupku izrade namenskih baza podataka za poslove Sekretarijata; pruža podršku u postupku izrade mehanizama i programa za prikupljanje i obradu podataka iz delokruga Sektora; sarađuje sa organima radi prikupljanja i razmene podataka iz delokruga Odseka i Sektora; pruža podršku u postupku izrade obrazaca izveštaja za praćenje pokazatelja iz dokumenata javnih politika; učestvuje u obradi podataka radi pripreme materijala vezanih za ekonomske analize iz delokruga Odseka i Sektora; priprema elektronske prezentacije, izrađuje informacije i izveštaje iz delokruga Odseka i Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi:  stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;  najmanje tri godine radnog iskustva u struci;  položen državni stručni ispit;  potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III  Trajanje radnog odnosa: Za oglašena radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

IV Mesto rada: Beograd, Vlajkovićeva br. 10.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata za radno mesto pod rednim brojem 1:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:

 1. Opšte funkcionalne kompetencije:
  •    „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)
  •    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
  •    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pisano).
  Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
2.  Posebne funkcionalne kompetencije: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (izrada sektorskih analiza) pisano – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  (Profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti organa – Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan) pisano – putem simulacije
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta  -Zakon o planskom sistemu)  pisano – putem simulacije.
Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VI Faze izbornog postupka i učešće kandidata za radno mesto pod rednim brojem 2:.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:

 1. Opšte funkcionalne kompetencije:„Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)
  •    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
  •    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
2. Posebne funkcionalne kompetencije: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) pisano – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (Profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti organa – Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan) pisano – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta -Zakon o planskom sistemu) pisano – putem simulacije
Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VII Faze izbornog postupka i učešće kandidata za radno mesto pod rednim brojem 3:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:

 1. Opšte funkcionalne kompetencije:
  „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)
  •    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
  •    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
2. Posebne funkcionalne kompetencije: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) pisano – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  (Profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti organa – Strategija reforme javne uprave i Akcioni plan) pisano – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta  – Zakon o planskom sistemu)  pisano – putem simulacije
Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VIII Faze izbornog postupka i učešće kandidata za radno mesto pod rednim brojem 4:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:
1. Opšte funkcionalne kompetencije:

„Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)
•    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Posebne funkcionalne kompetencije: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) pisano – putem simulacije
– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta  – Program ekonomskih reformi) pisano – putem simulacije
– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (tehnike prikupljanja i obrade podataka – ACCESS program ili drugi odgovarajući program za upravljanje bazama podataka) pisano – putem simulacije
3. Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku (za sva četiri oglašena radna mesta): Među kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija će se obaviti počev od 23. novembra 2021. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija  i ponašajnih kompetencija za sva četiri oglašena radna mesta  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ”Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za sva četiri oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

X Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:
Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili predaje na pisarnici na istoj adresi, sa naznakom  „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

XI Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Gordana Bojić, tel:011/3334228

XII Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XIII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XIV Prijava na javni konkurs: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je priložen uz tekst ovog konkursa i koji je sastavni deo Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/2019 i 67/2021). Obrazac prijave dostupan je i na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i može se preuzeti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, prizemlje, soba 4.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XV Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

-original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

-original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci za radno mesto pod rednim brojem 1, najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci za radna mesta pod rednim brojevima 2. i 4, odnosno najmanje 1 (jedne) godine radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima za rado mesto pod rednim brojem 3. (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XVI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisano se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu, Republički sekretrijat za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog sekretarijata za javne politike. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.rsjp.gov.rs) i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m. 14

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m. 16

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m. 17

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m. 36

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Informacija o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za radna mesta oglašena u javnom konkursu

Pogledaj
PDF 0.4mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za radno mesto 1.

Pogledaj
PDF 0.4mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za radno mesto 2.

Pogledaj
PDF 0.4mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za radno mesto 3.

Pogledaj
PDF 0.3mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za radno mesto 4.

Pogledaj