JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

31 / 03 / 2021

Republički sekretarijat za javne politike, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-1695/2021 od 26.februara 2021. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Republički sekretarijat za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

Radno mesto za planiranje i koordinaciju javnih politika, zvanje samostalni savetnik, Odsek za podršku upravljanju javnim politikama i koordinaciju praćenja sprovođenja prioriteta Vlade, Sektor za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika – 1 izvršilac

Opis poslova: Izrađuje analize i učestvuje u pripremi inicijativa za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; izrađuje nacrte mišljenja na dokumente javnih politika u postupku njihovog donošenja i nacrte prethodnih mišljenja o potrebi izrade analize efekata; ažurira baze podataka dokumenata javnih politika; priprema podatke i informacije u postupku izrade metodološkog okvira i izrade Plana razvoja Srbije i planova razvoja lokalnih vlasti; priprema analize, preporuke, pisane instrukcije i informativni materijal,  pruža stručnu i tehničku pomoć organima pri utvrđivanju prioritetnih ciljeva u postupku pripreme predloga akcionog plana za sprovođenje programa Vlade i učestvuje u izradi predloga akcionog plana za sprovođenje programa Vlade; učestvuje u pripremi i izradi  instrukcija i informativnog materijala o standardima koje bi trebalo poštovati u procesu izveštavanja korišćenjem Jedinstvenog informacionog sistema; učestvuje u pripremi informacija i izveštaja iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi:  stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih,tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit;potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

Radno mesto za unapređenje javnih politika kroz primenu inovacija, zvanje samostalni savetnik, Grupa za inovacije u javnim politikama, Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika – 1 izvršilac

Opis poslova: Prati inovativnost na domaćem i međunarodnom tržištu kao osnove za utvrđivanje sadržaja javnih politika sa elementima inovativnosti, izrađuje izveštaje i predlaže mere unapređenja; prati indikatore inovativnosti i učestvuje u pripremi komparativnih analiza inovativnih kretanja sa zemljama regiona i EU; učestvuje u pripremi inicijativa za pokretanje istraživanja radi inovativnih rešenja u različitim oblastima društvenog i privrednog razvoja i konkurentnosti; priprema dijagnostiku stanja pojedinačnih sektora u kojima će se sprovoditi istraživanja radi inovativnih rešenja; obavlja poslove razvijanja standarda za sprovođenje procesa strateškog planiranja i praćenja efekata primenjenih inovativnih rešenja u različitim oblastima društvenog i privrednog razvoja i konkurentnosti; izveštava organe državne uprave o rezultatima analiza efekata inovativnih rešenja u pojedinim sektorskim politikama; izrađuje informacije i izveštaje iz delokruga Grupe;obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III  Trajanje radnog odnosa:Za oglašena radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

IV Mesto rada: Beograd, Vlajkovićeva br. 10.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata za radno mesto pod rednim brojem 1:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

 

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

 

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:

Opšte funkcionalne kompetencije:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno)
•    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2.  Posebne funkcionalne kompetencije: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (metodologija pripreme dokumenata javnih politika i formalna procedura za njihovo usvajanje) pismeno – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (Profesionalno okruženje i propisi iz nadležnosti organa – Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama) pismeno – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta -Zakon o planskom sistemu)  pismeno – putem simulacije
Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzoraka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

4.Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VI Faze izbornog postupka i učešće kandidata za radno mesto pod rednim brojem 2:.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

 

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

 

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:

Opšte funkcionalne kompetencije:
„Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno)
•    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Posebne funkcionalne kompetencije: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova (izrada sektorskih analiza) pismeno – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta – Zakon o planskom sistemu) pismeno – putem simulacije
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (tehnike prikupljanja i obrade podataka – ACCESS program ili drugi odgovarajući program za upravljanje bazama podataka) pismeno – putem simulacije
Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzoraka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku (za oba oglašena radna mesta): Među kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija će se obaviti počev od 15. aprila 2021. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za oba oglašena radna mesta  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ”Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za oba oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

 

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:
Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili predaje na pisarnici na istoj adresi, sa naznakom  „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

IX  Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Marija Mitrović, tel:011/3346-436.

H Opšti uslovi za zaposlenje:Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XII Prijava na javni konkurs: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs ili u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, prizemlje, soba 5.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XIII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

-original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

-original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XIV Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu, Republički sekretrijat za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog sekretarijata za javne politike. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.rsjp.gov.rs) i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

DOCX 0.1mb

Obrazac prijave za radno mesto 38

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Obrazac prijave za radno mesto 24

Pogledaj
PDF 0.4mb

Informacija o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

Pogledaj
PDF 0.1mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak r.m. 1

Pogledaj
PDF 0.1mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak r.m. 2

Pogledaj