JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

22 / 02 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 51 Broj:112-737/2023 od 31.01.2023. godine, oglašava

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Republički sekretarijat za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10.

II Radno mesto koje se popunjava:

 1. Radno mesto za podršku pravnim i kadrovskim poslovima, zvanje mlađi savetnik, Odsek za pravne i opšte poslove, javne nabavke i upravlјanje lјudskim resursima, Sektor za pravne i finansijske poslove i upravlјanje lјudskim resursima – 1 izvršilac

Opis poslova:

Prikuplјa podatke i pruža podršku u pripremi i izradi pojedinačnih pravnih akata, dokumenata i izveštaja iz delokruga Odseka i Sektora; izrađuje tipske pojedinačne akte koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih; izrađuje potvrde, na zahtev zaposlenih, o činjenicama evidentiranim u bazama i dokumentima iz delokruga Sektora; učestvuje u izradi, praćenju realizacije i izveštavanju o planiranim i sprovedenim postupcima javnih nabavki i izrađuje druge izveštaje, informacije i analize vezane za proces nabavki  iz delokruga rada Odseka;  redovno ažurira podatke u Registru zaposlenih, CKE i drugim oblicima evidencija iz delokruga Odseka i Sektora i kreira i ažurira interne baze podataka; učestvuje u izradi i praćenju realizacije kadrovskog plana, vodi kadrovske evidencije, obrađuje podatke i izrađuje izveštaje; vodi evidencije o sredstvima rada Sekretarijata, njihovoj ispravnosti i potrebama za popravkama i zamenom; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi:

stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III  Trajanje radnog odnosa:
Za oglašeno radno mesto radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

IV Mesto rada: Beograd, Vlajkovićeva br. 10.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima se u izbornom postupku proveravaju: 

 1. Opšte funkcionalne kompetencije:
  •    „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)
  •    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
  •    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Posebne funkcionalne kompetencije: 
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno-operativnih poslova– (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) – pisano putem simulacije
 • Posebne funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi iz delokruga radnog mesta): (Zakon o državnim službenicima, Poseban kolektivni ugovor za državne organe) – pisano putem simulacije.
 • Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto (relevantni propisi iz delokruga radnog mesta): (Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja) – pisano putem simulacije
 1. Ponašajne kompetencije:

Ponašajne kompetencije (upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 1. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VI Prijava na javni konkurs:

 Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je priložen uz tekst ovog konkursa i koji je sastavni deo Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/2019 i 67/2021). Obrazac prijave dostupan je i na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs i može se preuzeti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, prizemlјe, soba 4.

VII Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje – listu „Poslovi“.

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:

Prijava na konkurs šalјe se poštom na adresu: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili predaje na pisarnici na istoj adresi, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

IX Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Gordana Bojić, tel:011/3334-228 

H Opšti uslovi za zaposlenje:

Državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

-original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu;

-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

-original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o najmanje jednoj godini radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza:

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavlјaju na adresu, Republički sekretrijat za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Među kandidatima koji konkurišu na navedeno radno mesto, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija će se obaviti počev od 08. marta 2023. godine.

Provera opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija, kao i ponašajnih  kompetencija  će se obaviti u Službi za upravlјanje kadrovima, u Palati ”Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za će se obaviti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog sekretarijata za javne politike.

Ovaj konkurs se objavlјuje na internet prezentaciji (www.rsjp.gov.rs) i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m. 43

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Materijali za pripremu kandidata

Pogledaj
PDF 0.3mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Pogledaj
PDF 0.1mb

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Pogledaj