INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

12 / 02 / 2024

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Republički sekretarijat za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

 

1.Radno mesto za praćenje efekata javnih politika na privrednu strukturu i regionalni razvoj, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za ekonomske analize, Sektor za planski sistem, koordinaciju, razvoj i unapređenje javnih politika – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Prati ekonomske tokove i pokazatelje kao osnov za utvrđivanje sadržaja javnih politika iz oblasti unapređenja privredne strukture i regionalnog razvoja, izrađuje izveštaje i predlaže mere unapređenja; prati efekte monetarne i fiskalne politike i njihovu povezanost sa javnim politikama iz oblasti unapređenja privredne strukture i regionalnog razvoja i izrađuje izveštaje; učestvuje u pripremi inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz oblasti unapređenja privredne strukture i regionalnog razvoja; priprema komparativne ekonomske analize iz oblasti unapređenja privredne strukture i regionalnog razvoja sa zemljama regiona i EU; obavlja poslove razvijanja standarda za sprovođenje procesa strateškog planiranja iz oblasti unapređenja privredne strukture i regionalnog razvoja; učestvuje u izveštavanju organa državne uprave o rezultatima analiza efekata iz oblasti unapređenja privredne strukture i regionalnog razvoja; priprema elektronske prezentacije, izrađuje informacije i izveštaje iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 

III Mesto rada: Beograd, Vlajkovićeva 10.

 

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

 

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

 

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije, a za radna mesta koja su rukovodeća ne proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova- (metodologija praćenja, sprovođenja, vrednovanja i izveštavanja o efektima javnih politika) – proveravaće se pisano putem simulacije.

 

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika) – proveravaće se pisano putem simulacije.

 

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – softveri (posebni softveri neophodni za rad na radnom mestu) (ACCESS program) – proveravaće se pisano putem simulacije.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

 

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

 

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na adresu pisarnice Republičkog sekretarijata za javne politike, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

 

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Gordana Bojić, kontakt telefon: 33 34 228.

VIII Datum oglašavanja: 26. decembar  2023. godine.

 

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 27. decembra 2023. godine i ističe 3. januara 2024. godine.

 

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na internet prezentaciji Republičkog sekretarijata za javne politike ili u štampanoj verziji u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd, prizemlje, soba 4.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je  uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodnu fazu izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju  na adresu Republičkog sekretarijata za javne politike, Nemanjina 22-26, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 10. januara 2024. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo).

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim obrascima prijava ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog sekretarijata za javne politike. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 

 

 

D I R E K T O R

dr Danilo Rončević

DOCX 0.1mb

Obrazac prijave interni konkurs

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Materijali za pripremu kandidata

Pogledaj