JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU UREDBE O VOĐENjU FUNKCIONISANjU I UTVRĐIVANjU PODATAKA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA, SADRŽAJU PORTALA, UPISU, AŽURIRANjU I BRISANjU POSTUPAKA

20 / 04 / 2022

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava zainteresovanu javnost o početku javne rasprave o Predlogu uredbe o vođenju funkcionisanju i utvrđivanju podataka koji se upisuju u Registar administrativnih postupaka, sadržaju portala, upisu, ažuriranju i brisanju postupaka (u daljem tekstu: Uredba).
Javna rasprava će trajati od 20. aprila do 10. maja 2022. godine. Zainteresovana javnost će u navedenom periodu imati priliku da posredstvom Portala e-Konsultacije, daje predloge, sugestije i komentare na predloženi tekst Uredbe.
Navedenom uredbom, detaljnije se razrađuju odredbe Zakona o Registru administrativnih postupaka („Službeni glasnik RS”, broj 44/21), u pogledu funkcionisanja i vođenja, sadržine i načina korišćenja, odnosno drugih pitanja od značaja za funkcionisanje Registra administrativnih postupaka.
Portalu e-Konsultacije možete da pristupite na link OVDE