На овој страници можете наћи

НАДЛЕЖНОСТИ

Основне функције РСЈП су:

  • подршка при утврђивању приоритета Владе у реализацији стратешких циљева као и праћење резултата остваривања циљева и координација спровођења појединих јавних политика;
  • аналитичка подршка планирању стратешких циљева и праћењу ефеката јавних политика Владе, чији резултат може служити и као подршка креирању ефикаснијих јавних политика;
  • подршка квалитету јавних политика и прописа уз помоћ механизма оцене квалитета анализа ефеката јавних политика и прописа на привреду и грађане, које су дужни да спроведу органи државне управе који имају право да предлажу стратешка документа Владе;
  • подршка усклађености целокупног планског система и конзистентности садржаја стратешких докумената Владе;
  • обрада и подношење Влади на разматрање иницијатива привреде и грађана за решавање проблема у примени непотребних или неефикасних прописа;
  • континуирано спровођење регулаторне реформе у циљу поједностављења регулаторног оквира и укидања непотребних административних процедура.

Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) основан је као посебна организација Законом о министарствима („Службени Гласник РС, бр. 44/14) који је ступио на снагу 26. априла 2014. године. Овим законом предвиђено је да РСЈП oбaвљa стручнe пoслoвe кojи сe oднoсe нa: aнaлизу, идeнтификoвaњe пoтрeбa и дoстaвљaњe инициjaтивa зa изрaду стрaтeшких дoкумeнaтa кojимa сe утврђуjу jaвнe пoлитикe; oбeзбeђивaњe усклaђeнoсти прeдлoгa стрaтeшких дoкумeнaтa кojимa сe утврђуjу jaвнe пoлитикe и нaцртa зaкoнa сa усвojeним стрaтeшким дoкумeнтимa кojимa сe утврђуjу jaвнe пoлитикe, у пoступку њихoвoг дoнoшeњa; дaвaњe инициjaтивa зa унaпрeђeњe прoцeдурa зa изрaду стрaтeшких дoкумeнaтa кojимa сe утврђуjу jaвнe пoлитикe; припрeмaњe прeдлoгa стрaтeшких дoкумeнaтa кojимa сe утврђуjу jaвнe пoлитикe из дeлoкругa свих oргaнa држaвнe упрaвe, кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм. РСЈП oбaвљa и стручнe пoслoвe кojи сe oднoсe нa спрoвoђeњe рeгулaтoрнe рeфoрмe и aнaлизу eфeкaтa прoписa кoje припрeмajу министaрствa и пoсeбнe oргaнизaциje, штo укључуje: дaвaњe прeтхoднoг мишљeњa o пoтрeби спрoвoђeњa aнaлизe eфeкaтa и o пoтпунoсти сaдржaja прилoжeнe aнaлизe eфeкaтa; пoмoћ прeдлaгaчимa прoписa при успoстaвљaњу мeхaнизмa зa прaћeњe и aнaлизу eфeкaтa прoписa тoкoм њихoвe примeнe; прикупљaњe и oбрaду инициjaтивa приврeдних субjeкaтa, других прaвних лицa и грaђaнa зa измeну нeeфикaсних прoписa нa рeпубличкoм нивoу; пoднoшeњe инициjaтивe нaдлeжним прeдлaгaчимa прoписa зa измeну нeeфикaсних прoписa; учeшћe у oргaнизoвaњу oбука држaвних службeникa кojи рaдe нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa aнaлизoм eфeкaтa прoписa; oбaвљaњe пoслoвa вeзaних зa прaћeњe и aнaлизу институциoнaлних и кaдрoвских кaпaцитeтa зa спрoвoђeњe рeгулaтoрнe рeфoрмe, кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм. Овим законом, коначно, предвиђено је да РСЈП прeузимa oд Кaнцeлaриje зa рeгулaтoрну рeфoрму и aнaлизу eфeкaтa прoписa зaпoслeнe и пoстaвљeнa лицa, кao и прaвa, обaвeзe, прeдмeтe, oпрeму, срeдствa зa рaд и aрхиву зa oбaвљaњe пoслoвa утврђeних oвим зaкoнoм. Такође, РСЈП је од Mинистaрствa рeгиoнaлнoг рaзвoja и лoкaлнe сaмoупрaвe преузео зaпoслeнe и пoстaвљeнa лицa, кao и прaвa, oбaвeзe, прeдмeтe, oпрeму те срeдствa зa рaд и aрхиву зa вршeњe нaдлeжнoсти у oблaсти стрaтeшкe aнaлизe и истрaживaњa. Као новооснована организација „центра Владе“, РСЈП ће наставити да обавља све послове који су били у надлежности преузетих органа државне управе. Мисија РСЈП је да као стручна служба пружа подршку Влади у креирању и доношењу јавних политика и прописа који су квалитетнији, усклађенији и ефикасније се спроводе. Конкретно, мисија РСЈП обухвата и следеће: обезбеђење квалитета и усаглашености јавних политика, докумената јавних политика и закона које израђују и предлажу доносиоци одлука (креатори јавних политика и предлагачи прописа), као и унапређење процеса управљања јавним политикама (планирања, анализе, креирања, доношења, праћења, вредновања спровођења и координације јавних политика), те повезивање процеса стратешког управљања и буџетског програмирања; утврђивање и праћење спровођења стратешких и оперативних приоритета и приоритетних циљева Владе, као и координацију тог процеса; на овај начин, тј. кроз успостављање ефикасног система координације целокупног процеса ствара се могућност да се документи јавних политика и закони примењују у пуној мери, као и да се прати напредак у остваривању стратешких и оперативних приоритетних циљева Владе. РСЈП је одговоран за део реформе јавне управе, у складу са Стратегијом реформе јавне управе коју је Влада Републике Србије усвојила 24. јануара 2014. године, и то за реализацију посебних циљева под називом „Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе“ и „Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга.“ У том контексту реформа коју спроводи РСЈП треба да обезбеди механизме да процес доношења јавних политика Владе буде заснован на чињенично утемељеним одлукама и инструментима који би служили да јавне политике буду оријентисане ка жељеним резултатима и ефектима и засноване на поузданим подацима. Ово, такође, подразумева да су јавне политике међусобно усклађене и сагласне буџетском оквиру.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

РУКОВОДСТВО

заменик и помоћници директора

ЗАПОСЛЕНИ

В.Д. ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Бојана Тошић

Бојана Тошић је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Каријеру је започела 2005. године, као адвокатски приправник а од 2008. године уписана је у Именик адвоката при Адвокатској комори Београд. Има више од 10 година искуства у области регулаторне реформе, реформе јавне управе и управљању јавним политикама.

Радила је као консултант на бројним пројектима финансираним од стране Европске Уније, Светске банке (WB) и Америчке организације за међународни развој (USAID). У периоду од 2007. до 2011. године била је правни саветник у Секретаријату Савета за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, а у периоду од 2008. до 2010. године радила је као координатор правног тима Јединице за спровођење свеобухватне реформе прописа Владе Републике Србије (тзв. гиљотине прописа).

Од јула 2013. године радила је као заменик директора Владине Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа. Учествовала је у изради бројних прописа, студија и извештаја како за потребе јавног тако и приватног сектора. Сертификовани је тренер Светске банке из области анализе ефеката прописа.

Oд априла 2014. године обављала је функцију в.д. заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП). За в.д директора РСЈП именована је 31. јануара 2018. године.

В.Д. ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

Сања Мешановић

Сања Мешановић је дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за историју,где је завршила и магистарске студије. Од 2003. до 2004. године била је полазник Дипломатске академије Министарства спољних послова.

Каријеру у органима државне управе на пословима ЕУ интеграција, регионалне и међународне сарадње почела је 2006. године у Канцеларији за европске инетеграције, затим у Министарству одбране, кабинету потпредседника Владе задуженог за ЕУ интеграције, Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и у Министартву финансија. Од новембра 2017. обављала је функцију в.д. помоићника директора Републичког секретаријата за јавне политике(РСЈП), а од августа 2018. године обавља функцију в.д. заменика директора РСЈП.

Предавач је Центра за демократију, Београдске отворене школе и сарадник Европског фонда за Балкан.

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

СЕКТОР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
НИНОСЛАВ КЕКИЋ

Електронска адреса: ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs
Број телефона: 011 / 333-4203

СЕКТОР ЗА ПОДРШКУ ПЛАНИРАЊУ, КООРДИНАЦИЈУ
И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
в.д. помоћника директора ИВАНА ВУКАШИНОВИЋ

Електронска адреса: ivana.vukasinovic@rsjp.gov.rs
Број телефона: 011 / 333-4186

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
ДИЈАНА ИЛИЋ ЗОГОВИЋ

Електронска адреса: dijana.iliczogovic@rsjp.gov.rs
Број телефона: 011 / 333-4137

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
МАРИЈА МИТРОВИЋ

Електронска адреса: marija.mitrovic@rsjp.gov.rs
Број телефона: 011 / 333-4111

В.Д. ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

Сања Мешановић

Сања Мешановић је дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за историју,где је завршила и магистарске студије. Од 2003. до 2004. године била је полазник Дипломатске академије Министарства спољних послова.

Каријеру у органима државне управе на пословима ЕУ интеграција, регионалне и међународне сарадње почела је 2006. године у Канцеларији за европске инетеграције, затим у Министарству одбране, кабинету потпредседника Владе задуженог за ЕУ интеграције, Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и у Министартву финансија. Од новембра 2017. обављала је функцију в.д. помоићника директора Републичког секретаријата за јавне политике(РСЈП), а од августа 2018. године обавља функцију в.д. заменика директора РСЈП.

Предавач је Центра за демократију, Београдске отворене школе и сарадник Европског фонда за Балкан.

сектор за обезбеђење квалитета
јавних политика
Jасмина Петровић

Електронска адреса: jasmina.petrovic@rsjp.gov.rs
Број телефона:

сектор за планирање
и координацију јавних политика
Јелена Тодоровић

Електронска адреса: jelena.todorovic@rsjp.gov.rs
Број телефона:

сектор за развој и унапређење
јавних политика
Тања Јовановић

Електронска адреса: tanja.jovanovic@rsjp.gov.rs
Број телефона:

сектор за правне и финансијске
послове и управљање људским
ресурсима
Сања Волић

Електронска адреса: sanja.volic@rsjp.gov.rs
Број телефона:

сектор за правне и финансијске
послове и управљање људским
ресурсима
Јован Драгумило

Електронска адреса: jovan.dragumilo@rsjp.gov.rs
Број телефона:

сектор за правне и финансијске
послове и управљање људским
ресурсима
Иван Селић

Електронска адреса: ivan.selic@rsjp.gov.rs
Број телефона:

сектор за правне и финансијске
послове и управљање људским
ресурсима
Диана Паиновић

Електронска адреса: diana.paunovic@rsjp.gov.rs
Број телефона:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

О успостављању, развоју, унапређењу јавних политика и улози Републичког секретаријата за јавне политике

БРОШУРА О НАМА

О раду и улози Републичког секретаријата за јавне политике