Na ovoj stranici možete naći

NADLEŽNOSTI

Osnovne funkcije RSJP su:

  • podrška pri utvrđivanju prioriteta Vlade u realizaciji strateških ciljeva kao i praćenje rezultata ostvarivanja ciljeva i koordinacija sprovođenja pojedinih javnih politika;
  • analitička podrška planiranju strateških ciljeva i praćenju efekata javnih politika Vlade, čiji rezultat može služiti i kao podrška kreiranju efikasnijih javnih politika;
  • podrška kvalitetu javnih politika i propisa uz pomoć mehanizma ocene kvaliteta analiza efekata javnih politika i propisa na privredu i građane, koje su dužni da sprovedu organi državne uprave koji imaju pravo da predlažu strateška dokumenta Vlade;
  • podrška usklađenosti celokupnog planskog sistema i konzistentnosti sadržaja strateških dokumenata Vlade;
  • obrada i podnošenje Vladi na razmatranje inicijativa privrede i građana za rešavanje problema u primeni nepotrebnih ili neefikasnih propisa;
  • kontinuirano sprovođenje regulatorne reforme u cilju pojednostavljenja regulatornog okvira i ukidanja nepotrebnih administrativnih procedura.

Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: RSJP) osnovan je kao posebna organizacija Zakonom o ministarstvima („Službeni Glasnik RS, br. 44/14) koji je stupio na snagu 26. aprila 2014. godine. Ovim zakonom predviđeno je da RSJP obavlja stručne poslove koji se odnose na: analizu, identifikovanje potreba i dostavljanje inicijativa za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; obezbeđivanje usklađenosti predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike i nacrta zakona sa usvojenim strateškim dokumentima kojima se utvrđuju javne politike, u postupku njihovog donošenja; davanje inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; pripremanje predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga svih organa državne uprave, kao i druge poslove određene zakonom. RSJP obavlja i stručne poslove koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije, što uključuje: davanje prethodnog mišljenja o potrebi sprovođenja analize efekata i o potpunosti sadržaja priložene analize efekata; pomoć predlagačima propisa pri uspostavljanju mehanizma za praćenje i analizu efekata propisa tokom njihove primene; prikupljanje i obradu inicijativa privrednih subjekata, drugih pravnih lica i građana za izmenu neefikasnih propisa na republičkom nivou; podnošenje inicijative nadležnim predlagačima propisa za izmenu neefikasnih propisa; učešće u organizovanju obuka državnih službenika koji rade na poslovima koji su povezani sa analizom efekata propisa; obavljanje poslova vezanih za praćenje i analizu institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje regulatorne reforme, kao i druge poslove određene zakonom. Ovim zakonom, konačno, predviđeno je da RSJP preuzima od Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom. Takođe, RSJP je od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave preuzeo zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu te sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti strateške analize i istraživanja. Kao novoosnovana organizacija „centra Vlade“, RSJP će nastaviti da obavlja sve poslove koji su bili u nadležnosti preuzetih organa državne uprave. Misija RSJP je da kao stručna služba pruža podršku Vladi u kreiranju i donošenju javnih politika i propisa koji su kvalitetniji, usklađeniji i efikasnije se sprovode. Konkretno, misija RSJP obuhvata i sledeće: obezbeđenje kvaliteta i usaglašenosti javnih politika, dokumenata javnih politika i zakona koje izrađuju i predlažu donosioci odluka (kreatori javnih politika i predlagači propisa), kao i unapređenje procesa upravljanja javnim politikama (planiranja, analize, kreiranja, donošenja, praćenja, vrednovanja sprovođenja i koordinacije javnih politika), te povezivanje procesa strateškog upravljanja i budžetskog programiranja; utvrđivanje i praćenje sprovođenja strateških i operativnih prioriteta i prioritetnih ciljeva Vlade, kao i koordinaciju tog procesa; na ovaj način, tj. kroz uspostavljanje efikasnog sistema koordinacije celokupnog procesa stvara se mogućnost da se dokumenti javnih politika i zakoni primenjuju u punoj meri, kao i da se prati napredak u ostvarivanju strateških i operativnih prioritetnih ciljeva Vlade. RSJP je odgovoran za deo reforme javne uprave, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave koju je Vlada Republike Srbije usvojila 24. januara 2014. godine, i to za realizaciju posebnih ciljeva pod nazivom „Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave“ i „Povećanje pravne sigurnosti i unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga.“ U tom kontekstu reforma koju sprovodi RSJP treba da obezbedi mehanizme da proces donošenja javnih politika Vlade bude zasnovan na činjenično utemeljenim odlukama i instrumentima koji bi služili da javne politike budu orijentisane ka željenim rezultatima i efektima i zasnovane na pouzdanim podacima. Ovo, takođe, podrazumeva da su javne politike međusobno usklađene i saglasne budžetskom okviru.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO

zamenik i pomoćnici direktora

ZAPOSLENI

V.D. DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE

Bojana Tošić

Bojana Tošić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Karijeru je započela 2005. godine, kao advokatski pripravnik a od 2008. godine upisana je u Imenik advokata pri Advokatskoj komori Beograd. Ima više od 10 godina iskustva u oblasti regulatorne reforme, reforme javne uprave i upravljanju javnim politikama.

Radila je kao konsultant na brojnim projektima finansiranim od strane Evropske Unije, Svetske banke (WB) i Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID). U periodu od 2007. do 2011. godine bila je pravni savetnik u Sekretarijatu Saveta za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, a u periodu od 2008. do 2010. godine radila je kao koordinator pravnog tima Jedinice za sprovođenje sveobuhvatne reforme propisa Vlade Republike Srbije (tzv. giljotine propisa).

Od jula 2013. godine radila je kao zamenik direktora Vladine Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Učestvovala je u izradi brojnih propisa, studija i izveštaja kako za potrebe javnog tako i privatnog sektora. Sertifikovani je trener Svetske banke iz oblasti analize efekata propisa.

Od aprila 2014. godine obavljala je funkciju v.d. zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP). Za v.d direktora RSJP imenovana je 31. januara 2018. godine.

V.D. ZAMENIKA DIREKTORA

Sanja Mešanović

Sanja Mešanović je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju,gde je završila i magistarske studije. Od 2003. do 2004. godine bila je polaznik Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova.

Karijeru u organima državne uprave na poslovima EU integracija, regionalne i međunarodne saradnje počela je 2006. godine u Kancelariji za evropske inetegracije, zatim u Ministarstvu odbrane, kabinetu potpredsednika Vlade zaduženog za EU integracije, Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i u Ministartvu finansija. Od novembra 2017. obavljala je funkciju v.d. pomoićnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike(RSJP), a od avgusta 2018. godine obavlja funkciju v.d. zamenika direktora RSJP.

Predavač je Centra za demokratiju, Beogradske otvorene škole i saradnik Evropskog fonda za Balkan.

POMOĆNICI DIREKTORA

SEKTOR ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA
JAVNIH POLITIKA
NINOSLAV KEKIĆ

Elektronska adresa: ninoslav.kekic@rsjp.gov.rs
Broj telefona: 011 / 333-4203

SEKTOR ZA PODRŠKU PLANIRANJU, KOORDINACIJU
I PRAĆENJE SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA
v.d. pomoćnika direktora IVANA VUKAŠINOVIĆ

Elektronska adresa: ivana.vukasinovic@rsjp.gov.rs
Broj telefona: 011 / 333-4186

SEKTOR ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE
JAVNIH POLITIKA
DIJANA ILIĆ ZOGOVIĆ

Elektronska adresa: dijana.iliczogovic@rsjp.gov.rs
Broj telefona: 011 / 333-4137

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE
POSLOVE I UPRAVLJANJE
LJUDSKIM RESURSIMA
MARIJA MITROVIĆ

Elektronska adresa: marija.mitrovic@rsjp.gov.rs
Broj telefona: 011 / 333-4111

V.D. ZAMENIKA DIREKTORA

Sanja Mešanović

Sanja Mešanović je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju,gde je završila i magistarske studije. Od 2003. do 2004. godine bila je polaznik Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova.

Karijeru u organima državne uprave na poslovima EU integracija, regionalne i međunarodne saradnje počela je 2006. godine u Kancelariji za evropske inetegracije, zatim u Ministarstvu odbrane, kabinetu potpredsednika Vlade zaduženog za EU integracije, Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i u Ministartvu finansija. Od novembra 2017. obavljala je funkciju v.d. pomoićnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike(RSJP), a od avgusta 2018. godine obavlja funkciju v.d. zamenika direktora RSJP.

Predavač je Centra za demokratiju, Beogradske otvorene škole i saradnik Evropskog fonda za Balkan.

sektor za obezbeđenje kvaliteta
javnih politika
Jasmina Petrović

Elektronska adresa: jasmina.petrovic@rsjp.gov.rs
Broj telefona:

sektor za planiranje
i koordinaciju javnih politika
Jelena Todorović

Elektronska adresa: jelena.todorovic@rsjp.gov.rs
Broj telefona:

sektor za razvoj i unapređenje
javnih politika
Tanja Jovanović

Elektronska adresa: tanja.jovanovic@rsjp.gov.rs
Broj telefona:

sektor za pravne i finansijske
poslove i upravljanje ljudskim
resursima
Sanja Volić

Elektronska adresa: sanja.volic@rsjp.gov.rs
Broj telefona:

sektor za pravne i finansijske
poslove i upravljanje ljudskim
resursima
Jovan Dragumilo

Elektronska adresa: jovan.dragumilo@rsjp.gov.rs
Broj telefona:

sektor za pravne i finansijske
poslove i upravljanje ljudskim
resursima
Ivan Selić

Elektronska adresa: ivan.selic@rsjp.gov.rs
Broj telefona:

sektor za pravne i finansijske
poslove i upravljanje ljudskim
resursima
Diana Painović

Elektronska adresa: diana.paunovic@rsjp.gov.rs
Broj telefona:

PITANJA I ODGOVORI

O uspostavljanju, razvoju, unapređenju javnih politika i ulozi Republičkog sekretarijata za javne politike

BROŠURA O NAMA

O radu i ulozi Republičkog sekretarijata za javne politike