ZAPOČET PROCES KONSULTACIJA U SVRHU REVIZIJE PROGRAMA UNAPREĐENЈA UPRAVLJANЈA JAVNIM POLITIKAMA I REGULATORNOM REFORMOM 2021-2025 SA AKCIONIM PLANOM

13 / 05 / 2024

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), obaveštava zainteresovanu javnost o početku procesa revizije Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025 (PUUJPRR) sa Akcionom planom. Program UUJPRR je usvojen 18. novembra 2021. godine, sa opštim cilјem pobolјšanja kvaliteta dokumenata javnih politika i propisa. RSJP je pratio implementaciju Akcionog plana PUUJPRR tokom perioda sprovođenja, na osnovu čega su u skladu sa zakonom izrađena tri Godišnja izveštaja, za 2021, 2022. i 2023. godinu. Tokom 2023. godine izrađena je Eks-post analiza PUUJPRR, u kojoj su analizirani efekti i rezultati sprovođenja Programa, njegova relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost, a u cilјu njegovog preispitivanja i unapređenja. Ovi koraci su bili uvod u proces revizije.

U konsultativnom procesu RSJP poziva zainteresovanu javnost da do 13. juna 2024. godine dostavi svoje predloge, komentare i sugestije putem portala eKonsultacije u vezi sa priloženim tekstom Programa unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025 sa Akcionom planom, kako bi se tokom procesa revizije oni razmotrili sa cilјem unapređenja teksta Programa i implementacije Akcionog plana u predstojećem periodu. Za pristup procesu prikuplјanja komentara na portalu eKonsultacije može se koristiti sledeći link.