Studijska poseta državnim institucijama Kralјevine Švedske

02 / 11 / 2022

Predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike su u organizaciji UN Women, a zajedno sa predstavnicima Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog i Kordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, u periodu od 24.10. do 28.10.2022. godine boravili u Kralјevini Švedskoj u studijskoj poseti na temu rodno odgovornog upravlјanja i urodnjavanja i primeni principa rodne ravnopravnosti u sektorskim politikama.

Jednakost između žena i muškaraca je fundamentalna norma i eksplicitni politički cilј u Švedskoj. Pitanja rodne ravnopravnosti postala su značajan deo javne politike već početkom sedamdesetih godina što se prvenstveno odslikavalo kroz mere podsticanja zapošlјavanja žena (izmena načina obračuna poreza na dohodak, uvođenje roditelјskog odsustva i pristupačnosti usluga predškolskih ustanova). Krajnji cilј švedske politike rodne ravnopravnosti je da žene i muškarci imaju iste mogućnosti, prava i odgovornosti u svim oblastima života.

Tokom posete razmenjena su iskustva u vezi sa planiranjem, primenom i vrednovanjem javnih politika i propisa sa nizom državnih institucija Kralјevine Švedske koje u svakodnevnom radu primenjuju princip rodne ravnopravnosti, kao što su Ministarstvo za zapošlјavanje, Ministarstvo spolјnih poslova, gradska uprava Stokholma, Agencija za inovacije, Agencija za javni menadžment – javnu upravu, Agencija za regionalni i ekonomski rast i Asocijacija lokalnih vlasti i regiona.

Tokom posete su ostvareni značajni kontakti koji treba da budu temelј  buduće saradnja između državnih institucija Republike Srbije i Kralјevine Švedske, a posebno sa onim koje se bave analizom i vrednovanjem javnih politika, unapređenjem regulative, podrškom pri sprovođenju analize efekata i kontrolom kvaliteta analize efekata, kao i pojednostavlјenjem administrativnih postupaka.

Bitno je istaći da su već prvi dan posete predstavnici Republike Srbije srdačno dočekani od strane ambasadora Republike Srbije u Kralјevini Švedskoj, koji ih je upoznao sa postojećom bilateralnom saradnjom Republike Srbije i Kralјevine Švedske izmeću i naglasio značaj ove posete za unapređenja bilateralne saradnje sa nadležnim resorima.