Predstavnici Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog, delegacije Ujedinjenih nacija i Tima za lјudska prava UN u Republici Srbiji u Republičkom sekretarijatu za javne politike

09 / 11 / 2022

U prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, 8. novembra 2022. godine održan je sastanak na kojem su razmatrane mogućnosti integrisanja razvijenog instrumenta „da niko ne bude izostavlјen” u analizi efekta DJP i propisa.

Pored domaćina na sastanku su učestvovali i predstavnici Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog v.d. pomoćnica ministra Ivana Joksimović, delegacije Ujedinjenih nacija i Tima za lјudska prava UN u Republici Srbiji na čelu sa Françoise Jacob i Aleksandrom Petrović, stalnom koordinatorkom UN-a u Srbiji, predstavnica FCD-a Nataša Vučković i Ivana Krstić profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

„RSJP sprovodi niz aktivnosti u vezi sa primenom Agende 2030 UN u Republici Srbiji, povezuje dokumente javnih politika sa cilјevima održivog razvoja, objavlјena je i interaktivna mapa tih veza kako bi ta tema bila što prisutupačnija i tranparentnija i široj javnosti, a svake godine ažuriramo izveštaj o usaglašenosti naših javnih politika sa Agendom 2030” – izjavila je Sanja Mešanović, zamenica direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike.

„Ekspertiza u državnoj upravi o ovim temama postoji u ograničenom broju institucija, uglavnom u onim kojima je to i nadležnost, ali i u ostalim institucijama u kojima se kreiraju sektorske politike te kapacitete treba i dalјe graditi.ˮ

Zamenica direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike, Sanja Mešanović, istakla je da je RSJP posvećen izgradnji sistema koji podržava kreiranje javnih politika za razvoj društva i ekonomije, kroz primenu principa održivog razvoja uz pomoć mehanizma ocene kvaliteta analiza efekata javnih politika i propisa na privredu i građane.

„Ta obaveza uklјučuje i obavezu procene uticaja na drušveni razvoj, odnosno kako će rešenja javnih politka uticati na neku specifičnu grupu populacije, na koje grupe će uticati, a posebno se procenjuje kakav uticaj može imati na osetlјive grupe stanovništva, i to pre svega na: siromašne i socijalno isklјučene pojedince i grupe (kao što su osobe sa invaliditetom, deca, mladi, žene, stariji preko 65 godina, pripadnici romske nacionalne manjine, neobrazovani, nezaposleni, izbegla i interno raselјena lica i stanovništvo ruralnih sredina i druge osetlјive društvene grupe). Kroz te analize se razmatra da li će predloženo rešenje javne politike uticati na njihova prava i obaveze, na zapošlјavanje, kvalitet ili dostupnost sistema socijalne zaštite, zdravstvenog sistema ili sistema obrazovanja, posebno u smislu jednakog pristupa uslugama i pravima za osetlјive grupeˮ, navela je Mešanović.

Zajedničkim radom, Tim UN za lјudska prava u Srbiji i MLjMPDD je, uz podršku Kancelarije visokog komesara UN za lјudska prava, izradio Inistrument za uklјučivanje principa da niko ne bude izostavlјen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije, u skladu sa principom „Da niko ne bude izostavlјen” (Leave No One Behind/LNOB).

U pripremi ovog dokumenta, učestvovali su predstavnici akademske zajednice, civilnog društva, Nacionalnog konventa o EU, kao i RSJP.

Zaklјučak sastanka je da se na osnovu iznetih mišlјenja i iskustava formulišu predlozi za razvoj instrumenata u Republici Srbiji radi ostavrivanja cilјeva održivog razvoja.