„EBRD – Digitalizacija administrativnih postupaka radi stimulisanja investicija u obnovlјive izvore energije“

28 / 02 / 2024

Jedna od važnih međusektorskih reformi Republike Srbije u pogledu digitalizacije od 2021. godine sprovodi se u okviru Programa za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative (e-PAPIR) kojim koordinira Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), kao organ Vlade Republike Srbije zadužen za usklađivanje javnih politika. Važna prekretnica u toj reformi sredinom iste godine bilo je i uspostavlјanje centralizovanog Registra svih administrativnih postupaka (RAP) u vezi sa poslovanjem na centralnom nivou i njegovo stavlјanje na raspolaganje onlajn preko Portala RAP. Od tada do danas reforma se nastavila u pravcu dalјe optimizacije i pojednostavlјenja administrativnih postupaka sa posebnim fokusom na njihovu digitalizaciju čiji je krajnji rezultat smanjenje vremena i troškova za krajnje korisnike – privredu i građane.

S tim u vezi, kao jedan od ranijih strateških partnera Republike Srbije, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pruža podršku digitalizaciji cilјanih administrativnih postupaka, a u skladu sa strateškim kapitalnim okvirom EBRD-a za period 2021-2024. godine, prema kojem su inkluzija, životna sredina i digitalizacija postavlјeni kao klјučni međusektorski prioriteti. Osim što podržava digitalizaciju kao takvu i ubrzava tzv. e-Delivery, EBRD je bila veoma aktivna u političkim inicijativama za podršku Zelenoj agendi Srbije. Pored podrške Vladi da uspostavi Portal e-Aukcije za obnovlјive izvore energije, Banka je podržala i osnivanje udruženja Obnovlјivi izvori energije Srbije sa cilјem da unapredi dijalog između investitora u obnovlјive izvore energije i vlasti, čime se pobolјšava poslovno okruženje i pomaže generisanje više zelenih investicija u Srbiji. Ovu inicijativu je podržala Vlada Republike Srbije, ali i drugi klјučni akteri kao što su investitori u obnovlјive izvore energije, regionalni i EU partneri koji promovišu Zelenu agendu. Takođe je blagovremeno usvojen paket regulatornih promena koje će omogućiti prelazak Srbije na niskouglјenične izvore energije, uklјučujući i novi Zakon o obnovlјivim izvorima energije.

S tim u vezi, cilјane oblasti Projekta „EBRD – Digitalizacija administrativnih postupaka radi stimulisanja investicija u obnovlјive izvore energije“ koji je startovao u trećem kvartalu 2022. godine sa procenjenim trajanjem od 24 meseca su:

 • Postupci izdavanja i produženja energetskih dozvola, sticanje statusa privremenog i povlašćenog proizvođača električne energije: sticanje statusa proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije, pri čemu postupci za privremenog i povlašćenog proizvođača električne energije obuhvataju ne samo postupke za dobijanje odgovarajućih statusa, već obuhvataju i povezane postupke za prenos, produženje, oduzimanje statusa, podnošenje izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu kao i postupak za izmenu i dopunu akta o utvrđivanju statusa. Ovi administrativni postupci spadaju u nadležnost Ministarstva rudarstva i energetike (MRE).
 • Studije procene uticaja na životnu sredinu i svi povezani postupci kao što su: odlučivanje kada je potrebno imati studiju, određivanje njenog obima i sadržaja, pribavlјanje saglasnosti na procenu, pribavlјanje saglasnosti na postojeće stanje, ažuriranje studije i sl. Ove poslovne epizode su u nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine (MZŽS). Odgovarajući postupci se sprovode na tri nivoa javne vlasti – republičkom, pokrajinskom i lokalnom tako da digitalizacija treba da obuhvati postupke koje sprovode nadležni organi na sva tri nivoa javne vlasti.

S obzirom na važnost same digitalizacije, kao i na imperativ za prelazak na niskouglјenične izvore energije, što je veoma relevantno za poslovnu zajednicu, digitalizacija ovih poslovnih epizoda donela bi značajnu korist za zelenu investicionu klimu i poslovno okruženje.

Republički sekretarijat za javne politike je u saradnji sa resornim ministarstvima i na osnovu inputa dobijenih od investitora u obnovlјive izvore energije preko udruženja Obnovlјivi izvori energije Srbije identifikovao administrativne postupke koji pripadaju svakoj od poslovnih oblasti (epizoda) relevantnih za investitore u obnovlјive izvore energije, i to:

 • U oblasti zaštite životne sredine:
 1. Odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu;
 2. Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja;
 3. Saglasnost na studiju o proceni uticaja;
 4. Saglasnost na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja;
 5. Ažuriranje studije o proceni uticaja;

 

 • U oblasti rudarstva i energetike:

 

 1. Energetska dozvola za izgradnju direktnog dalekovoda i za izgradnju direktnog gasovoda;
 2. Produženje energetske dozvole za izgradnju direktnog dalekovoda i za izgradnju direktnog gasovoda;
 3. Energetska dozvola za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju derivata nafte;
 4. Produženje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju derivata nafte;
 5. Energetska dozvola za izgradnju energetskog objekta za transport nafte (naftovod) i derivata nafte (produktovod);
 6. Produženje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za transport nafte (naftovod) i derivata nafte (produktovod);
 7. Energetska dozvola za izgradnju objekta za skladištenje nafte, derivata nafte, biogoriva, komprimovanog prirodnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa ukupnog rezervoarskog prostora većeg od 10 m3;
 8. Produženje energetske dozvole za izgradnju objekta za skladištenje nafte, derivata nafte, biogoriva, komprimovanog prirodnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa ukupnog rezervoarskog prostora većeg od 10 m3;
 9. Energetska dozvola za izgradnju energetskog objekta za transport prirodnog gasa i objekta za distribuciju prirodnog gasa;
 10. Produženje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za transport prirodnog gasa i objekta za distribuciju prirodnog gasa;
 11. Energetska dozvola za izgradnju energetskog objekta za skladištenje prirodnog gasa;
 12. Produženje energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za skladištenje prirodnog gasa;
 13. Saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe;
 14. Saglasnost za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava;
 15. Energetska dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije snage 1 MW i više, objekata za proizvodnju električne energije snage do 1 MW koji kao primarni energetski resurs koriste vodu i objekata za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama – toplanama električne snage 1 MW i više i ukupne toplotne snage 1 MW i više;
 16. Produženje energetske dozvole za izgradnju energetskih objekata u oblasti električne energije;
 17. Ukidanje energetske dozvole;
 18. Status povlašćenog proizvođača električne energije;
 19. Prenos statusa povlašćenog proizvođača električne energije;
 20. Izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu o ispunjavanju obaveza koje se odnose na povlašćenog proizvođača;
 21. Prenos statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije;
 22. Produženje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije;
 23. Status proizvođača iz obnovlјivih izvora energije;
 24. Prenos statusa proizvođača iz obnovlјivih izvora energije;
 25. Izmena rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača u slučaju promene koje se odnose na elektranu u toku trajanja statusa povlašćenog proizvođača;
 26. Izmena rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača u slučaju promene koje se odnose na elektranu u toku trajanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača;
 27. Izmena rešenja o sticanju statusa proizvođača iz obnovlјivih izvora energije u slučaju promene koje se odnose na elektranu u toku trajanja statusa proizvođača iz obnovlјivih izvora energije.

Projekat ima za cilј kreiranje kvalitetnih, transparentnih i korisnički orjentisanih usluga za građane i privredu u sektoru obnovlјivih izvora energije uz efekat smanjenja administrativnih troškova za privredu iskazanih učešćem u BDP, koji se postiže se kroz:

(1) Detalјnu procenu trenutnih procesa i IT infrastrukture u pozadini administrativnih postupaka u okviru odabranih poslovnih epizoda sa preporukama za njihovu optimizaciju i digitalizaciju;

(2) Izgradnju digitalne infrastrukture kako bi se omogućila digitalizacija odabranih poslovnih epizoda i povezanih procesa, uzimajući u obzir relevantni zakonodavni okvir i zahteve interoperabilnosti sa postojećom digitalnom infrastrukturom;

(3) Identifikaciju, predlog i donošenje izmena zakonodavnog okvira kako bi se omogućila potpuna digitalizacija odabranih poslovnih epizoda i povezanih procesa;

(4) Izgradnju i jačanje kapaciteta državnih službenika za upravlјanje sistemom i sprovođenje novouspostavlјenih digitalizovanih postupaka.

Implementacija projekta je zasnovana na konfiguraciji postojeće platforme e-Uprave, koja se nalazi u Državnom data centru kojim upravlјa Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a ukupan budžet projekta ne bi trebalo da pređe 250.000 evra uklјučujući sve troškove vezane za usluge koje treba da se pruže.