JAVNI KONKURS ZA POPUNЈAVANЈE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

29 / 11 / 2023

Republički sekretarijat za javne politike, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5495/2023 od 28.06.2023. godine, oglašava

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Republički sekretarijat za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. Radno mesto za poslove unapređenja javno privatnog dijaloga, zvanje samostalni savetnik, Grupa za regulatornu reformu i javno privatni dijalog, Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika, propisa i usluga – 1 izvršilac

Opis poslova: Obrađuje inicijative privrednih subjekata, drugih pravnih lica, strukturnih udruženja, komora i građana za izmenu neefikasnih propisa i postupaka na republičkom nivou  i učestvuje u pripremi predloga nadležnim organima za izmenu neefikasnih propisa i postupaka; priprema odgovore i obrazloženja privrednim subjektima, drugim pravnim licima, strukturnim udruženjima, komorama i građanima koji su uzeli učešće u predlaganju izmene propisa; koordinira promotivne aktivnosti iz delokruga rada Grupe i učestvuje u organizaciji stalnog otvorenog dijaloga sa privatnim sektorom;  učestvuje u vođenju i upravljanju portalom E konsultacije, prikuplja podatke o korišćenju portala i izrađuje izveštaje; obezbeđuje kvalitet svih mehanizama komunikacije sa privatnim sektorom i blagovremeno priprema odgovore na svaki upit koji je pristigao; učestvuje u izradi analiza i predlaže mere za unapređenje poslovnog okruženja, smanjenja administrativnih opterećenja za privredu i građane i za pojednostavljenje i unapređenje usluga javne uprave; pruža stručnu pomoć privrednim subjektima, drugim pravnim licima, strukturnim udruženjima, komorama i građanima o mogućnostima njihovog aktivnog učešća u predlaganju izmene propisa; učestvuje u izradi predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz oblasti regulatorne reforme; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

 1. Radno mesto za podršku planiranju i sprovođenju javnih politika, zvanje savetnik, Odeljenje za podršku planiranju javnih politika, Sektor za planski sistem, koordinaciju, razvoj i unapređenje javnih politika – 1 izvršilac

 Opis poslova: Pruža podršku u izradi mišljenja o dokumentima javnih politika i o izveštajima o sprovođenju dokumenata javnih politika; učestvuje u pružanju podrške obveznicima srednjoročnog planiranja na republičkom i lokalnom nivou u postupku izrade srednjoročnih planova; prikuplja podatke i izrađuje informacije potrebne u postupku izrade Plana razvoja Republike Srbije i planova razvoja lokalnih vlasti; učestvuje u pružanju stručne podrške korisnicima JIS-a, i nadležnim organima za korišćenje informacionog sistema; prikuplja informacije i podatke potrebne za ažuriranje baza podataka i evidencija i ažurira baze podataka i evidencije koje se vode za potrebe rada Odeljenja; učestvuje u izradi informacija i priloga koji se objavljuju na internet stranici Sekretarijata iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III  Trajanje radnog odnosa: Za oglašena radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

IV  Mesto rada: Beograd, Vlajkovićeva br. 10.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata za oba radna mesta:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije

U izbornom postupku proveravaju se:

 1. Opšte funkcionalne kompetencije:
  •    „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)
  •    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
  •    „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se putem simulacije (pisano).
  Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 1. Posebne funkcionalne kompetencije:

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto broj 1: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitičkih poslova – metodologiju pripreme dokumenata javnih politika i formalnu proceduru za njihovo usvajanje –  pisano putem simulacije
 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno-operativnih poslova – metode analize i zaklјučivanja o stanju u oblasti –  pisano putem simulacije
 • Posebne funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta: Program unapređenja upravlјanja javnim politikama i regulatornom reformom za period 2021.-2025. godine- pisano  putem simulacije.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto broj 2: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 • Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno-operativnih poslova – metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija- pisano putem simulacije
 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti iorganizacije organa – Zakon o planskom sistemu – pisano putem simulacije
 • Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta– Uredba o metodologiji upravlјanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planova – pisano putem simulacije
 1. Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.
 2. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike, www.rsjp.gov.rs.

VI Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku (za oba oglašena radna mesta): Među kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija će se obaviti počev od 15. decembra 2023. godine.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za oba oglašena radna mesta će se obaviti u Službi za upravlјanje kadrovima, u Palati ”Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za oba oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd ili u prostorijama Službe za upravlјanje kadrovima u Palati ”Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:
Prijava na konkurs šalјe se poštom na adresu: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili predaje na pisarnici na istoj adresi, sa naznakom  „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Gordana Bojić, tel: 011/3334228

IH Opšti uslovi za zaposlenje: Državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava (za oba oglašena radna mesta): Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

XI Prijava na javni konkurs (za oba oglašena radna mesta): Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je priložen uz tekst ovog konkursa i koji je sastavni deo Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/2019 i 67/2021). Obrazac prijave dostupan je i na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs i može se preuzeti u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlajkovićeva 10, prizemlјe, soba 4.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom (za oba oglašena radna mesta):

– original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci za radno mesto pod rednim brojem 1, odnosno najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci za radno mesto pod rednim brojem 2. (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XIII Rok za podnošenje dokaza (za oba oglašena radna mesta): Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet (5) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisano se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavlјaju na adresu, Republički sekretrijat za javne politike, Beograd, Nemanjina 22-26.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Republičkog sekretarijata za javne politike. Ovaj konkurs se objavlјuje na internet prezentaciji (www.rsjp.gov.rs) i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m.1

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Obrazac prijave r.m.2

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Materijali za pripremu kandidata

Pogledaj
PDF 0.1mb

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Pogledaj
PDF 0.1mb

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Pogledaj