Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Контролна листа за оцену постојања утицаја прописа на конкуренцију

17 / 06 / 2022

Републички секретаријат за јавне политике и Комисија за заштиту конкуренције заједнички су израдили Контролну листу за оцену утицаја прописа на конкуренцију (у даљем тексту: Контролна листа).

Контролна листа је помоћно средство/алат који надлежним органима, односно предлагачима прописа олакшава да правилно оцене постојања утицаја прописа на конкуренцију тј. да ли одређени предлог/нацрт прописа може довести до нарушавања конкуренције на тржишту. Уколико се на основу Контролне листе утврди да може постојати такав утицај, предлог/нацрт прописа је потребно доставити Комисији за заштиту конкуренције ради прибављања мишљења. Комисија за заштиту конкуренције је, у складу са Законoм о заштити конкуренције, инситуција надлежна за давање мишљења надлежним органима на предлоге прописа, као и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту.

Контролна листа је доступна на сајту РСЈП и можете јој приступити преко следећег линка, а такође је и саставни део Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа  доступним на линку.

Овим путем подсећамо да си на интернет страници РСЈП доступни и други алати који се примењују у току анализе ефеката прописа, као што  Тест утицаја на микро, мале и средње привредне субјекте (у даљем тексту: ММСП тест) и Калкулатор за израчунавање административног трошка методом стандардног трошка (у даљем тексту: Калкулатор).

ММСП тест је алат који се користи приликом планирања, израде и доношења прописа у оквиру спровођења ex-ante анализе ефеката. Спровођење теста ММСП представља обавезан корак у складу са Уредбом о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и помоћу њега се анализирају предложена решења у прописима која остварују утицај на микро, мале и средње привредне субјекте, као и алтернативне опције којима се смањује оптерећење ових привредних субјеката. При томе се води рачуна да анализа и ниво детаља садржаних у тесту ММСП треба да буду пропорционални значају прописа, односно потенцијалном оптерећењу микро, малих и средњих привредних субјеката које им пропис намеће. Тест ММСП, као и упутство за његову примену доступни су преко линка

Калкулатор омогућава израчунавање административних трошкова који настају у току спровођења административних поступака и административних захтева, тј. трошкова активности које је потребно да субјекат регулације (грађанин и привредни или други субјект) спроведе како би остварио своја права и обавезе кроз административни поступак или захтев. Модел стандардног трошка захтева разлагање административних поступака и захтева на административне активности које субјекти регулације морају да спроведу како би остварили права и обавезе. Затим се свакој од активности придружују подаци о времену потребном за њено спровођење, тарифи (просечној заради) као и подаци о другим трошковима које захтевају дате активности. Након што се на овај начин израчунају трошкови за сваку административну активност Калкулатор врши обрачун целокупног административног трошка. Калкулатор је доступан на линку