Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Нацрт Програма економских реформи (ЕРП) 2023-2025.

12 / 12 / 2022

Нацрт Програма економских реформи (енг. Economic Reform Programme, ЕРП) 2023-2025. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија, Републичког секретаријата за јавне политике и портала еКонсултације од 12. до 26. децембра 2022. године.

Нацртом документа обухваћен је преглед макро-економске ситуације и монетарне политике чију израду координирају Министарство финансија и Народна банка Србије, а затим и поглавље којим су представљене структурне реформе, препознате као значајне у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и јачању конкурентности привреде у наредном трогодишњем периоду за чију координацију израде су задужени Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике.

Структурне реформе су у складу са смерницама Европске комисије организованe у тринаест области, како би био дат широк преглед социјално-економских изазова и то: управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, пословно окружење и смањење сиве економије, истраживање, развој и иновације, реформе у области економских интеграција, реформе енергетског тржишта, реформе транспортног тржишта, пољопривреда, индустрија и услуге, образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада, социјална заштита и инклузија и здравствена заштита. У оквиру поменутих области, као три кључна изазова издвојени су: Повећање запослености, посебно младих, жена и осетљивих група и социјална заштита од сиромаштва, Стварање пословног амбијента повољнијег за инвестиције као и Озелењавање енергетског сектора и потпуно отварање енергетског тржишта.

Након претходно сачињене прелиминарне листе структурних реформи, обављене су и додатне интересорне консултације те су овим Нацртом предвиђене укупно 22 реформе. У циљу обезбеђивања што ширег консензуса приликом избора и креирања приоритетних структурних реформи током процеса израде документа предвиђене су консултације и са организацијама цивилног друштва, о чему ће бити сачињен посебан анекс документа ЕРП 2023- 2025.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије на Нацрт програма економских реформи могу доставити на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 26. децембра 2022. године.

Подсећања ради, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду на годишњем нивоу израђује документ под називом Програм економских реформи који представља стратешки документ за планирање економске политике и управљање реформама, кључних како за побољшање конкурентности, подстицање нових радних места и олакшавање социјалне инклузије, тако и за испуњавање економских критеријума у ​​процесу приступања ЕУ.

Последњи документ ЕРП 2022-2024, као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2022. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2022- 2024.

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

PDF 2.8mb

Нацрт програма економских реформи за период од 2023. до 2025. године

Погледај