Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојене уредбе за ближу примену Закона о планском систему

11 / 02 / 2019

Влaдa Рeпубликe Србиje усвојила је подзаконске акте, којима се ближе одређује методолошка примена Закона о планском ситему РС

Уредбу о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.

Уредбу о методологији за израду средњорочних планова.

Обе уредбе, објављене су у „Службеном гласнику РС”, број 8/19 од 8. фебруара и ступају на снагу 16. фебруара 2019. године.

Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика ближе је уређен процес и контрола спровођења анализе ефеката приликом израде докумената јавних политика и прописа, укључујући и начин спровођења консултација, садржина и форма докумената јавних политика, начин извештавања о резултатима спровођења јавних политика, анализа и начин вредновања тих резултата, као и области планирања и спровођења јавних политика. Применом ове уредбе уједначава се процес планирања, израде и усвајања докумената јавних политика и прописа, што ће довести до повећања транспарентности процеса њихове израде, подизања њиховог квалитета, као и ефикасније примене, односно постизања бољих резултата.

Уредбом о методологији израде средњорочних планова ближе је прописана методологија средњорочног планирања, односно, садржинa и процес израде и спровођења средњорочног плана, као и улога Информационог система за планирање, праћење спровођења и извештавање, у који ће се уносити документа јавних политика и средњорочни планови и преко кога ће се вршити извештавање о њиховом резултатима. Примена решења наведене уредбе омогућиће обједињавање процеса средњорочног планирања и израде буџета, односно, бољу приоритизацију расхода и ефективнију алокације буџетских средстава у средњорочном оквиру. То ће допринети ефикаснијем спровођењу планираних мера и остварењу циљева утврђених планским документима (документима јавних политика и документима развојног планирања).

Садржај Закона и Уредби са пратећим прилозима, можете погледати испод:

PDF 0.1mb

Закон о планском систему Републике Србије

Погледај
PDF 0.4mb

Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика са прилозима

Погледај
PDF 0.2mb

Уредба о методологији за израду средњорочних планова

Погледај
PDF 0.4mb

Прилози за Уредбу методологији за израду средњорочних планова

Погледај