Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Пројекат PERFORM „Одлучивање засновано на подацима и чињеницама“

06 / 02 / 2018

Спровођење пројекта PERFORM је започето у октобру 2015. године, захваљујући финансијској и техничкој подршци Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation и Универзитет у Фрибургу.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је узео учешће у спровођењу једног од четири пилот пројекта, што је омогућило спровођење четири, а не три пилот пројекта колико је то било планирано. Основни циљ Пројекта је унапређење услова за потпуну примену принципа „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“ (еvidence-based policy making).

Републички секретаријат за јавне политике, као надлежни орган за обезбеђење квалитета јавних политика и прописа, препознао је потребу унапређења процеса доношења одлука, односно прописа и јавних политика. Управо је то и разлог за спровођење пројекта PERFORM, будући да је један од најбитних принципа, који доприноси квалитету креирања и спровођења јавних политика, принцип „одлучивања заснованог на подацима и чињеницама“. Примена овог принципа подразумева повезивање научне заједнице и доносилаца одлука, у виду укључивања научне заједнице у процес креирања јавних политика. Конкретно, учешће истарживачких организација се огледа у изради анализа и студија које треба да пруже увид у стање области која је предмет уређења одређене јавне политике, кључне проблеме и пруже одговарајуће препоруке за даље поступање.

У циљу унапређења квалитета јавних политика и прописа, Пројекат  је обезбедио финансијску подршку за спровођење четири пилот пројекта који представљају четири паралелна процеса сарадње између:

1. Министарства привреде и Еконосмког факултета, Универзитета у Београду, ради спровођења истраживања на тему „Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија“;

2. Министарства омладине и спорта и Економског институт, ради спровођења истраживања на тему „Анализа регулаторног оквира предузетништва три најперспективније делатности, са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике“;

3. Комисија за заштиту конкуренције и Института економских наука Београд, ради спровођења истраживања на тему: „ Анализа тржишта постпродајних услуга“;

4. Министарства културе и информисања и Академије уметности, ради спровођења истраживања на тему „Анализа опганизације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“.

Целокупан процес спровођења пилот пројеката је чинило неколико кључних фаза: расписивање јавног позива за доносиоце одлука да номинују теме за спровођење истраживања и израду студије , рангирање и селекција тема на основу утврђених критеријумарасписивање јавног позива за акредитоване истраживачке организације да аплицирају за спровођење истраживања и израду студије на једну од три прворангиране теме и накнадно за тему Министарства културе и информисања; рангирање и селекција пријава за три прворангирана наручиоца истраживања , потом и за Министарство културе и информисања. Потом је уследио процес спровођења истраживања и остваривање сарадње између наручилаца истраживања и истраживача. Као резултат успешно окончаних истраживања и израђених студија, на обострано задовољство наручилаца и испоручилаца истраживања, одржане су презентације све четири студије (хиперлинковати са вешћу о одржаним презентацијама), које ће у следећој етапи бити искоришћене за потребе креирања и спровођења јавних политика и прописа.