Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Припремљен пакет прописа о планирању и управљању јавним политикама

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике више од годину дана, уз велике напоре и широк круг консултација, припрема и континуирано унапређује садржај новог пакета прописа, којим ће бити уређени систем планирања и систем управљања јавним политикама у Републици Србији.

Припремљене су радне верзије:

  • Закона о планском систему у Републици Србији и две пратеће уредбе
  • Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика  и
  • Уредба о средњорочном планирању

 

Припрема прописа, покренута је почетком 2015.године у оквиру пројекта финансираног из средстава ИПА 2011 под називом „Реформа координације политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“. Стручне анализе урађене у склопу пројекта указале су на потребу да се области планирања и управљања јавним политикама правно уреде, а Републички секретаријат за јавне политике убрзо је припремио прву верзију пакета која је од тог тренутка константно унапређивана кроз процес широких неформалних консултација са заинтересованим странама. Прикупљен је велики број коментара и сугестија од консултованих институција, организација и појединаца, структура и садржина прописа је у складу са њима унапређена, а процес неформалних консултација услед велике заинтересованости консултованих страна и обима и садржине упућених коментара и даље траје, тако да се радне верзије прописа континуирано унапређују. По окончању консултација уследиће јавна расправа и усвајање ових аката.

Ови прописи ће допринети ефикасном планирању у Републици Србији и управљању јавним политикама, типологији и хијерархији планских докумената, као и транспарентности израде докумената јавних политика (какви су, на пример, стратегије, програми и акциони планови). Уједно, прописи су значајни и због тога што се њима спроводе Стратегија рефоме јавне управе и њен Акциони план за период 2015-2017. године, као и Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године и Акциони план за њено спровођење за период 2016-2017. године. Циљ је да се, кроз увођење ефикасних механизама у процесе планирања и координације, спровођења и праћења спровођења јавних политика, допринесе бољем учинку и ефективности реформи планираних поменутим документима јавних политика.

Републички секретаријат за јавне политике објављује овај пакет прописа на свом сајту са циљем наставка неформалних консултација са заинтересованим странама. Све коментаре и сугестије можете упутити на имејл адресу: office@rsjp.gov.rs

Пакет прописа можете видети овде: