Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Представници Републичког секретаријата за јавне политике одржали обуке у склопу програма обука за руководиоце

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) у сарадњи са Службом за управљање кадровима, ГИЗ-ом и Ханс-Зајдел фондацијом спроводи Програм обука за руководиоце, који ће се реализовати путем обавезних и изборних модула и додатних програмских активности а трајаће од 13. априла до 26. маја 2016. године.

Кроз овај програм руководиоци треба да добију додатна знања и вештине потребне за ефикасно стратешко управљање, усмереност ка резултатима, осигурање квалитета рада, адекватно вођење и развој запослених и сл. Програм је намењен руководиоцима (сектора и ужих унутрашњих јединица) у чијем делокругу се обављају аналитички и истраживачки послови, послови планирања, послови креирања и спровођења јавних политика и извештавања о ефектима јавних политика или пак нормативни послови, а реализује се применом различитих савремених интерактивних облика и метода рада (предавање, дискусија, тренинг, радионица, активност самопроцене,  менторство, e-learning). У Програм je укључено до 22 полазника. РСЈП је свој допринос квалитету усавршавања руководилаца унутар овог оквира дао кроз обуке у областима стратешког и финансијског управљањa и координацији јавних политика у државној управи и управљања законодавним процесом, а унапређењу аналитичких капацитета у државној управи допринеће кроз менторинг програм за државне службенике на теме које су од користи за свакодневан рад заинтересованих државних службеника.

До сада су одржане две обуке у оквиру овог програма. Прву обуку, под називом „Улога руководилаца у стратешком и финансијском управљању и координацији јавних политика у државној управи“, 13. априла 2016. године одржала је в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике, др Јасна Атанасијевић. У уводном делу обуке др Атанасијевић је говорила о циклусу управљања јавним политикама и доношењу стратешких и оперативних одлука, а у наставку о значају и начинима коришћења података у процесу одлучивања, употреби плана као инструменту за ефикасно управљање и пружање услуга грађанима и привреди, вредновању ефеката јавних политика, планирању и приоритизацији, анализи трошкова јавних политика, те буџетирању потребних финансијских средстава за спровођење планова и јавних политика. Оцењујући начин предавања и садржину обуке, учесници су се изјаснили да су им очекивања испуњена и изразили своје задовољство начином презентације и структуром добијених знања и информација.

На другој обуци у оквиру овог програма одржаној 19. априла 2016. године у Палати Србије о управљању законодавним процесом присутним руководиоцима је говорила Мира Прокопијевић, в.д. помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике. Неке од тема које су овом приликом обрађене тицале су се кључних одлика правног нормирања, затим правног оквира и конкретних проблема законодавног поступка, као и доношења одлука у склопу овог поступка. Представљени су и главни елементи законодавног поступка (кључни актери, фазе, инструменти и технике успешног управљања законодавним поступком) а било је речи и о праћењу и вредновању примене прописа и законодавној политици. Обуци су присуствовали исти руководиоци као и на обуци „Улога руководилаца у стратешком и финансијском управљању и координацији јавних политика у државној управи“. Учесници су изразили задовољство посвећеношћу предавача, интерактивним приступом и новим увидима и сазнањима.

У наредном периоду предстоји менторски рад са руководиоцима који ће спроводити запослени РСЈП. Менторски рад је додатна активност у оквиру које се полазник опредељује за тему у области управљања јавним политикама у којој жели да продубљује знање а која је од значаја за његове радне активности, радно место, организациону јединицу или орган државне управе у коме је запослен. Уз менторско вођење од стране запослених РСЈП полазник дефинише циљ задатка, истраживања, пројекта, потом заједно са ментором утврђује рок израде и коначно израђује документ или пише извештај о спроведеном. Теме менторског рада, између осталог, су и: израда плана координације израде документа јавне политике, израда дела Акционог плана за спровођење програма рада Владе који се односи на одређено министарство, израда плана за спровођење документа јавне политике, израда плана и програма консултација за документ јавне политике, израда плана оснивања и рада радне групе и укључивања заинтересованих страна у њихов рад и друге теме у овој области на предлог полазника. Очекивани исход менторског рада је израђен документ или спроведена активност, уз обогаћење знања у предметној области или унапређење вештине.