Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Закона о планском систему РС

19 / 01 / 2018

Успостављање сврсисходног, ефикасног, транспарентног, координисаног и реалистичног система планирања

Циљ Закона о планском систему Републике Србије је успостављање сврсисходног, ефикасног, транспарентног, координисаног и реалистичног система планирања, који обухвата све кључне аспекте друштвене и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење средстава, обезбеђење заштите животне средине и одрживог раста и развоја Републике Србије, као и спровођење процеса приступања Европској унији. Усвајањем Закона решиће се бројни проблеми уочени у садашњем систему планирања и управљања јавним политикама, а нарочито питање координација јавних политика.

Током 2015. и 2016. године, током којих је трајала израда пакета прописа о планском систему, спроведене су опсежне консултације са заинтересованим странама о пакету прописа којим ће се успоставити плански систем на републичком, покрајинском и локалном нивоу у Републици Србији.

Током овог периода, текстови  Нацрта закона о планском систему Републике Србије, Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Уредбе о методологији средњорочног планирања квалитативно су унапређени у складу са пристиглим коментарима и сугестијама органа државне управе, институција „центра Владе“, других државних органа, локалне власти, Европске комисије, СИГМА-е, грађана, представника приватног, невладиног и академског сектора, и других заинтересованих страна.

Током периода израде наведених нацрта аката, исти су били објављени на интернет страни Републичког секретаријата за јавне политике и били су доступни за коментарисање. Поред тога, крајем IV квартала 2016. године, започела је и формална процедура јавне расправе за Нацрт закона о планском систему Републике Србије и пратећих уредаба, у складу са чланом 41. Пословника Владе.

Јавна расправа је започела 30. децембра 2016. године и окончана је 20. јануара 2017. године, у току које су своје предлоге, сугестије и коменатре изнели представници преко 170 органа државне управе, покрајинских институција, независних регулаторних тела, јединица локалне самоуправе, грађана, привредних субјеката, организација цивилног друштва, стручњака у овој области, представника академског сектора, и других заинтересованих страна.

Завршни догађаји у оквиру јавне расправе одржани су 11. јануара 2017. и 16. јануара 2017. године у Београду, у просторијама Народне скупштине Републике Србије, чиме је заокружен круг консултација на Нацрт закона о планском систему Републике Србије и пратећих уредаба.

Током ова два догађаја учесницима су представљена решења садржана у Нацрту закона о планском систему Републике Србије, након чега је спроведена и дискусија о предложеним решењима. Велики број учесника јавне расправе доставио је своје примедбе, предлоге и сугестије, како током два горе наведена догађаја, тако и путем емаила.

Учесници јавне расправе истакли су да је предложени Нацрт закона неопходан за увођење реда у плански систем Републике Србије, са циљем успостављања координације и обезбеђивања континуитета у припреми, доношењу, спровођењу и праћењу спровођења докумената јавних политика Републике Србије. Питања учесника највећим делом односила су се на неопходност разјашњења хијерархијских односа између докумената јавних политика, појашњење терминологије и на евентуалну потребу за померањем рокова за почетак примене Закона о планском систему Републике Србије.

Све оправдане сугестије, примедбе и предлози уграђени су у текст Нацрта закона о планском систему Републике Србије. С друге стране, одређеним сугестијама, примедбама и предлозима није било места у Нацрту закона, с обзиром да су неодређене и уопштене, те исте стога нису ни прихваћене и интегрисане у сам текст Нацрта закона о планском систему.

У наставку су представљене све сугестије на текст Нацрта закона које су пристигле током јавне расправе, као и образложење које су од пристиглих сугестија интегрисане у текст Нацрта закона, а које нису и из којих разлога.