Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

НАЦРТ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ

08 / 12 / 2021

Нацрт програма економских реформи (енг. Economic Reform Programme, ЕРП) 2022-2024. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 7. до 21. децембра 2021. године.

Програм економских реформи (ЕРП) представља основу за дијалог о политикама и социјално-економским питањима између Европске уније (ЕУ) са Западним Балканом и Турском. Састоји се из дела посвећеног макро-економској, фискалној и монетарној политици за чију су израду задужени Министарство финансија и Народна банка Србије, као и дела који даје преглед приоритетних структурних реформи, чију израду координирају Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике. У изради документа ЕРП активно учествују чланови интерресорне Радне групе за израду и праћење спровођења ЕРП.

Подсећања ради, у току је осми циклус израде Програм економских реформи који, дакле, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство у Европској унији, у претприступном периоду израђује на годишњем нивоу за наредни трогодишњи период у циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ.

Структурне реформе, у оквиру поглавља V ЕРП 2022-2024, дају преглед главних структурних изазова за конкурентност, као и одржив и инклузивни раст у Републици Србији. Како би се пружио широк преглед социјално-економских изазова, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), ове реформе организованe су у тринаест области и то: управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, пословно окружење и смањење сиве економије, истраживање, развој и иновације, реформе у области економских интеграција, реформе енергетског тржишта, реформе транспортног тржишта, пољопривреда, индустрија и услуге, образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада, социјална заштита и инклузија и системи здравствене заштите.

У оквиру поменутих области, идентификована су три кључна изазова, што структурне реформе у овим областима сврствава у приоритетне, а то су: Повећање запослености, посебно младих, и усклађивање квалификација са потребама тржишта рада, Унапређење пословног амбијента повољнијег за инвестиције као и Ефикасније коришћење енергије уз даље отварање енергетског тржишта.

Спровођење реформи идентификованих у документу важно је не само за побољшање конкурентности, подстицање новог запошљавања и олакшавање социјалне инклузије, већ и за испуњавање економских критеријума у процесу приступања ЕУ.

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ЕРП координатора у ресорним министарствима, као и са организацијама цивилног друштва. О целом току консултација се сачињава посебан анекс документа ЕРП.

Након финализације текста документа ЕРП 2022-2024. у наредном периоду и потом усвајања од стране Владе Републике Србије, документ ће бити достављен ЕК крајем јануара 2022. године. ЕРП ће затим бити размотрен са надлежним европским институцијама током прве половине 2022. године, у оквиру економског дијалога, као и на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт програма економских реформи 2022-2024. доставе на електронску адресу erp@mfin.gov.rs до 21. децембра 2021. године.

 

НАЦРТ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ