Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Нацрт програма економских реформи (ERP) 2018-2020

05 / 02 / 2018

У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ERP). У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да сваки  нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Циклус почиње јуна сваке године издавањем детаљних смерница од стране Европске комисије за Западни Балкан и Турску, a завршава се маја наредне године усвајањем заједничких закључака на на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања у Бриселу. У току је четврти циклус израде ERP –a за период 2018 – 2020.

ERP се састоји из дела посвећеног макро-економској ситуацији и монетарној политици и дела о приоритетним структурним реформама (ПСР). Израду документа координира Министарство финансија и Народна банка Србије за први део, и Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике за део о ПСР. У изради документа активно учествује Радна група за израду и праћење спровођења ERP основана одлуком министра финансија.

Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ, смерницама Европске комисије (ЕК) и препорукама Савета за економска и финансијска питања ЕУ. Структурне реформе у ERP 2018-2020, у складу са смерницама ЕК, организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама; реформа тржишта енергије и транспорта; секторски развој; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживањe, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запосленост и тржиште рада; социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности и приказане у 18 ПСР.

Нацрт ERP 2018-2020 је стављен на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018. године.

ERP 2018-2020 ће бити усвојен од стране Владе Републике Србије, и достављен Европској комисији до краја јануара 2018. године. ERP ће бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама средином маја 2018. године, у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима, као и са организацијама цивилног друштва о којима се сачињава посебан анекс документа ERP.

Сва питања и коментари могу се упутити Министарству финансија преко следеће интернет адресе: erp@mfin.gov.rs.

ERP 2017-2019 као и Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања из маја 2017. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2017-2019

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020. (нацрт) – јавна расправа од 29. децембра 2017. до 19. јануара 2018.