Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Средњорочно планирање за ОДУ и ЈЛС

Републички секретаријат за јавне политике пружа методолошку подршку обвезницима средњорочног планирања на републичком и локалном нивоу за израду средњорочних планова, у складу са прописима (Законом о планском систему Републике Србије, „Сл. гласник РС“ број 30/18 и Уредбом о методологији израде средњорочних планова, „Сл. гласник РС“ број 8/19). У циљу што квалитетнијег преношења циљева, мера и показатеља утврђених планским документима у средњорочне планове и обезбеђивања ресурса за њихово достизање, Републички секретаријат за јавне политике је развио стандардне обрасце и то: образац табеларног приказа средњорочног плана (СП) и образац табеларног приказа извештаја о напретку у спровођењу средњорочног плана (ГИ СП) за обвезнике на републичком нивоу (ОДУ), као и обрасце за јединице локалне самоуправе (ЈЛС). Обрасци за СП и ГИ СП за обвезнике на републичком нивоу се генеришу у Јединственом информационом систему за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање.

DOCX 0.1mb

Образац табеларног приказа СП ОДУ

Преузмите
DOCX 0.1mb

Образац табеларног приказа ГИ СП ОДУ

Преузмите
DOCX 0.1mb

Образац табеларног приказа СП ЈЛС

Преузмите
DOCX 0.1mb

Образац табеларног приказа ГИ СП ЈЛС

Преузмите