Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен програм економских реформи за период 2016-2018

06 / 02 / 2018

Влада Републике Србије усвојила је 3.марта 2016. године Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године, који је кроз широк круг консултација на свим нивоима, припремило Министарство финансија, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП), који је вршио координацију израде дела програма који се односи на приоритетне структурне реформе.

Програм економских реформи (Economic Reform Programme – ЕРП) је документ који је Република Србија,  као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ,  у предприступном периоду израдила у циљу успостављања платформе за ефикасније фискално планирање и кординацију економских политика.

ЕРП садржи средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и конкретне приоритетне структурне реформе, којима се непосредно подржава макро-фискални оквир, отклањају препреке привредном расту и повећаva конкурентност националне економије.

Приоритетне структурне реформе, којих има 15, представљене су у складу са методолошким смерницама Европске комисије (ЕК) и организоване у осам кључних области: управљање јавним финансијама; инфраструктура; развој сектора пољопривреде, индустрије и услуга; пословни амбијент, корпоративно управљање и борба против сиве економије; технолошка апсорпција и иновације; трговинска интегрисаност, запосленост и тржиште рада; социјално укључивање, смањење сиромаштва и промовисање једнаких могућности. Уједно је представљена динамика спровођења активности за реализацију ових реформи, као и ефекти спровођења приоритетних структурних реформи на буџет.

Макроекономски и фискални оквир припремило је Министарство финансија у сарадњи са Народом банком Србије, уз ослањање у великој мери на Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 2017 и 2018. годину, док је РСЈП координирао процес утврђивања главних препрека привредном расту и конкурентности и формулисања политика у сарадњи са надлежним институцијама. Свој допринос РСЈП је дао као посебна организација надлежна  за анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике.

ЕРП је резултат широког круга консултација и сарадње са представницима ОЕЦД, Европске Комисије, Делегације ЕУ, представницима јавне управе, стручне и акадамске јавности и цивилног дтуштва.

Ради бољег надзора спровођења приоритетних структурних реформи и мера фискалног планирања, ЕК ће у 2016. години на основу евалуације, дати конкретне националне стратешке смернице за цео програм. ЕК ће анализирати и пратити спровођење, а закључци евалуације ће се садржати у годишњем извештају о напретку (енг. „Progress Report”).

Кредибилна реформска агенда изложена у ЕРП-у биће подржана значајним средствима из ИПА фондова. ЕК ће блиско сарађивати са међународним финансијским институцијама, како би помогла у реализацији структурних реформи, посебно оних које захтевају значајнија финансијска средства.

Преузимање документа:

Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године

Economic Reform Programme 2016-2018