Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Пројекат “Подршка реформи јавне управе” – ГИЗ

06 / 02 / 2019

Главни циљ српско – немачког пројекта развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе“ је пружање подршке Републици Србији у приступним преговорима са Европском унијом, како би се процес приступања одвијао ефикасно и био заснован на чињеницама и подацима.

Пројекат је формално започео у октобру 2016. године и трајаће до децембра 2019. године. Укупна вредност пројекта је 5 милиона евра. Главни корисник пројекта је Министарство државне управе и локалне самоуправе, док су партнери на пројекту: Служба за управљање кадровима, Републички секретаријат за законодавство, Републички секретаријат за јавне политике и Генерални секретаријат Владе. Главни корисник четврте компоненте Пројекта која се односи на преговоре о процесу приступања ЕУ је Министарство за европске интеграције.

Пројекат се састоји из четири компоненте:

Компонента 1: подршка процесу усклађивања посебних закона са одредбама Закона о општем управном поступку (ЗУП), укључујући и праћење његовог спровођења. У фокусу ове компоненте је и подршка поједностављењу административних поступака  за привреду кроз анализирање истих и пружање препорука за њихово поједностављење.

Компонента 2: стварање предуслова за ефикасније пружање јавних услуга кроз побољшање управљања људским ресурсима у државној управи и увођење оквира компетенција и спровођење модерних инструмената за људске ресурсе. Ова компонента такође подржава напоре јединица локалне самоуправе да уједначе своје административне поступке и унапреде пружање услуга грађанима.

Компонента 3: јачање капацитета органа државне управе за спровођење целокупног циклуса јавних политика, фокусирајући се на вештине које су потребне за успешно праћење и вредновање утицаја политика у кључним областима. Активности ће укључивати мере за јачање капацитета које ће побољшати планирање јавних политика, јавне консултације, али и пружање подршке пилот анализама ефеката јавних политика/прописа.

Компонента 4: подршка унапређењу капацитета органа државне управе у управљању процесом приступања Европској унији.

Ради спровођења активности у оквиру наведених компоненти, образоване су следеће Пројектне структуре:

 1. Надзорни одбор Пројекта;
 2. Пројектна радна група.

Надзорни одбор Пројекта утврдио је приоритете за спровођење Пројекта, прати напредак који је остварен у процесу имплементације и одобрава годишњи План рада.

Пројектну радну групу чине представници следећих институција:

 1. Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 2. Министарство за европске интеграције;
 3. Генерални секретаријат Владе;
 4. Реублички секретаријат за законодавство;
 5. Републички секретаријат за јавне политике;
 6. Служба за управљање људским ресурсима.

Компонента 4 је укључена у пројекат „Подршка реформи јавне управе“, 1. јула 2017. године и садржи додатни механизам надзора – Оперативне управљачке састанке (ОУС) којима председава Министарство за европске интеграције.  ОУС се одржавају једном месечно и служе за редовну координацију стратешких и оперативних питања у оквиру овог дела Пројекта. Постоји могућност да се у предстојећем периоду у рад Надзорног одбора укључе и друге институције које су у вези са активностима на локалном нивоу.

Састанци Пројектне радне групе се одржавају бар једном у шест недеља или на захтев. Састанци се одвијају по принципу ротирајућег председавања, укључујући ГИЗ.

Очекивани резултати Пројекта су:

 • Услуге за грађане и привреду су ефикасније, док је законодавство Републике Србије усклађено са одредбама Закона о општем управном поступку;
 • Ефикасност и квалитет услуга органа државне управе су побољшани кроз поједностављење административних поступака;
 • Запошљавање у јавној управи је унапређено кроз процес ангажовања и одабира заснованог на способностима;
 • Јавна управа је способна да самостално развије потребне капацитете, на начин који је одржив и усмерен на способности;
 • Капацитет јавне управе да оцењује утицај њених политика и прописа пре и након њиховог усвајања је унапређен.

 

У вези са компонентама код којих је РСЈП главни партнер Пројекта, до сада су спроведене следеће активности, како следи:

У оквиру прве компоненте, РСЈП тренутно спроводи активности на успостављању Јединственог регистра за административне поступке и друге услове пословања.  С тим у вези, Пројекат је подржао обуке државних службеника за попис админстративних процедура и других услова пословања. Методологија за поједностављење административних поступака биће сачињена уз подршку ГИЗ-а. Очекује се да ће даље измене административних поступака бити извршене у складу са препорукама Методологије за поједностављење административних поступака и спроведене анализе административних поступака и услова пословања.

У оквиру треће компоненте, РСЈП ће радити на неколико активности уз подршку Пројекта. Неке од активности укључују: 1. Припремање детаљних анализа ефеката прописа и јавних политика за три Нацрта закона и три документа јавних политика у складу са стандардизованим критеријумима који узимају у обзир родну равноправност; 2. Обука државних службеника у вези са спровођењем управљања јавним политикама у њиховом раду и 3. Експертска подршка у изради стандардизованих критеријума за консултације о Нацртима закона и докумената јавних политика, која ће бити спроведена у координацији са другим институцијама. Наведена подршка у оквиру треће компоненте има за циљ да додатно унапреди капацитете РСЈП-а у контексту предстојећег усвајања пакета прописа, којим ће бити успостављен кохерентан систем планирања на државном, покрајинском и нивоу јединица локалне самоуправе. Наведени пакет прописа се састоји из Нацрта закона о планском систему Републике Србије и пратећих Уредаба у форми методологија (Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Уредба о методологији средњорочног планирања).

До сада је у оквиру треће компоненте, РСЈП добио подршку од стране ГИЗ ПАР пројекта за организовање јавне расправе за Нацрт закона о планском систему Републике Србије која је одржана у Београду 11. и 16. јануара 2017. године.  Преко 170 представника органа државне управе, институција Центра Владе, покрајинских институција, Сталне конференције градова и општина, јединица локалне самоуправе, организација цивилног друштва, Универзитета у Београду и бројних експерата узело је учешће на наведеним догађајима. Такође, ГИЗ је пружио и подршку у организовању радионице током јуна 2017. године која је била посвећена усклађивању Нацрта закона о планском систему РС са приспелим мишљењима органа државне управе. Успешно окончавши ове активности, Нацрт закона о планском систему РС је финализован и достављен у процедуру разматрања и одлучивања на седници Владе.