Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EU Exchange 6: Јавни позив за подношење пријава – конкурси за доделу пакета подршке за: израду планова развоја; израду средњорочних планова; унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката

28 / 02 / 2022

У оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, објављен је јавни позив за избор корисничких локалних самоуправа (ЛС) за доделу пакета подршке, а који обухвата конкурсе у три различите области, и то:

  • Конкурс за доделу Пакета подршке заизраду плана развоја ЛС: подразумева стручну подршку која треба да резултира израдом планова развоја у корисничким ЛС у складу са Законом о планском систему и другим применљивим прописима.
  • Конкурс за доделу Пакета подршке за израду средњорочног плана ЛС: подразумева стручну подршку која треба да резултира израдом средњорочних планова ЛС у складу са Законом о планском систему, Уредбом о методологији за израду средњорочних планова и другим применљивим прописима.
  • Конкурс за доделу Пакета подршке заунапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката ЛС: подразумева стручну подршку која треба да резултира успостављањем/унапређењем процеса планирања и буџетирања капиталних пројеката у корисничкој ЛС у складу са Законом о буџетском систему и применом приступа који представљају добру праксу капиталног буџетирања уз придржавање методолошког концепта сходно Уредби о управљању капиталним пројектима.
    Програм ЕУ Exchange 6 финансира Европска унија (ЕУ) у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања од стране Делегације ЕУ у Србији. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина (СКГО) има улогу имплементационог партнера.

Пакет подршке ЛС, као модалитет рада са градовима и општинама, представља скуп активности прилагођен локалним потребама, креиран тако да, вођењем кроз конкретан процес и пружањем одговарајуће стручне подршке, помогне корисничким ЛС и допринесе изградњи њихових капацитета. У том смислу, ЛС изабране у оквиру предметног јавног позива добиће стручну подршку за постизање конкретних циљева у складу са темом појединачног конкурса како је наведено. Планирано трајање реализације пакета подршке је оквирно 12 месеци, а предвиђено је да ће по сваком од 3 конкурса за подршку бити одабрано по 10 ЛС.

У оквиру овог јавног позива, предвиђена је и комплементарна подршка за увођење јавног буџетског портала за 10 ЛС из реда изабраних по наведеним конкурсима, при чему ће предност имати ЛС обухваћене пакетима подршке за капиталне пројекте.
Конкурси у оквиру објављеног позива намењени су свим градовима и општинама, укључујући и градске општине које могу конкурисати за подршку уз прибављену сагласност матичног града, како је образложено у одељку 3.1 Смерница за подношење пријава (Прилог 1). Право на подршку по било којем од 3 предметна конкурса не може остварити локална самоуправа која је у тренутку конкурисања корисница подршке додељене из средстава ЕУ, других развојних партнера, односно других међународних и националних ентитета, а која је истоврсна као подршка за коју се пријављује у оквиру овог јавног позива. У складу са својим потребама и приоритетима, локалне самоуправе могу поднети пријаве у оквиру једног или више конкурса обухваћених позивом, уз ограничење да у оквиру овог јавног позива не могу истовремено конкурисати за подршку у изради плана развоја и подршку у изради средњорочног плана.

Подношење пријава обавља се путем редовне поште на адресу СКГО (Македонска 22/VIII, 11000 Београд) до 23. марта 2022. године.

Конкурсну документацију и више информација о позиву, као и о одржавању информативних састанака 1. и 3. марта можете преузети у секцији Конкурси путем линка >>>