Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EU Exchange 6: Други јавни позив локалним самоуправама за подношење пријава у оквиру Програма EU Exchange 6 – три конкурса за доделу пакета подршке за: израду планова развоја; израду средњорочних планова; унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката

26 / 01 / 2023

У оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији “, објављујемо други јавни позив за избор корисничких локалних самоуправа (ЛС) за доделу пакета подршке, а који обухвата конкурсе у три различите области, и то:

 

Конкурс за доделу Пакета подршке за израду плана развоја ЛС: подразумева стручну подршку која треба да резултира израдом планова развоја у корисничким ЛС у складу са Законом о планском систему и другим применљивим прописима.

Конкурс за доделу Пакета подршке за израду средњорочног плана ЛС: подразумева стручну подршку која треба да резултира израдом средњорочних планова ЛС у складу са Законом о планском систему, Уредбом о методологији за израду средњорочних планова и другим применљивим прописима.

Конкурс за доделу Пакета подршке за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката ЛС: подразумева стручну подршку која треба да резултира успостављањем/унапређењем процеса планирања и буџетирања капиталних пројеката у корисничкој ЛС у складу са Законом о буџетском систему и применом приступа који представљају добру праксу капиталног буџетирања уз придржавање методолошког концепта сходно Уредби о управљању капиталним пројектима.

Програм EU Exchange 6 финансира Европска унија (ЕУ) у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања од стране Делегације ЕУ у Србији. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина (СКГО) има улогу имплементационог партнера.

 

Пакет подршке ЛС као модалитет рада са градовима и општинама, представља скуп активности прилагођен локалним потребама, креиран тако да помогне корисницима вођењем кроз процес и пружањем одговарајуће експертизе. У том смислу, ЛС изабране у оквиру предметног јавног позива добиће стручну подршку за постизање конкретних циљева у складу са темом појединачног конкурса како је наведено. Планирано трајање реализације пакета подршке је оквирно 12 месеци, а очекује се да ће 29 локалних самоуправа бити одабрано за подршку.

 

Конкурси у оквиру објављеног позива намењени су свим градовима и општинама, укључујући и градске општине које могу конкурисати за подршку уз прибављену сагласност матичног града, како је образложено у одељку 3.1 Смерница за подношење пријава. Право на подршку по било којем од 3 предметна конкурса не може остварити локална самоуправа која је у тренутку конкурисања корисница подршке додељене из средстава ЕУ, других развојних партнера, односно других међународних и националних ентитета – која је истоврсна као подршка за коју се пријављује у оквиру овог јавног позива. У складу са својим потребама и приоритетима, локалне самоуправе могу поднети пријаве за један или више конкурса обухваћених позивом, али не могу истовремено конкурисати у овом позиву за подршку у изради плана развоја и подршку у изради средњорочног плана.

 

Подношење пријава обавља се путем редовне поште на адресу СКГО до 23. фебруара 2023. године.

Конкурсну документацију и више информација о позиву, као и о одржавању информативних састанака 1. и 3. марта можете преузети у секцији Конкурси путем линка