Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Анализа стратешких докумената

05 / 02 / 2018

Кроз процес стратешког планирања Влада и министарства утврђују своје стратешке циљеве, приоритете, као и активности и мере за процену успешности  остваривања тих циљева

Стратешко планирање подразумева израду одређеног броја стратешких планова (стратегија развоја), као интегрисани скуп стратешких и оперативних циљева и активности, који су потребни да би се у будућности остварио жељени резултат. Ради остварења дефинисаних циљева, стратегије обично имају и акционе планове за њихово спровођење, односно годишње или вишегодишње планове, којима се детаљније дефинишу активности, мере и пројекти, носиоци активности, рокови за спровођење одређене активности, индикатори успешности, потребна финансијска средства и извори финансирања, законодавни и институционални оквир.

Пословник о раду Владе дефинише чланом 46. да о стратегији развоја предлагач прибавља мишљење Републичког секретаријата за законодавство и Министарства финансија, као и Канцеларије за европске интеграције.

У истраживању се пошло од анализе званичних стратешких докумената (стратегије, планови, програми), којe је обухватилo идентификацију постојећег стања, проблеме и недостатке актуелног стратешког оквира. Истраживањем је обухваћено 90 стратешких докумената са актуелним роком важења, који су класификовани у одређени број сектора (1. конкурентност, 2. правда, 3. пољопривреда и рурални развој, 4. саобраћај, 5. енергетика,  6. реформа јавне управе, 7. људски ресурси и друштвени развој, 8, тематска област медија, 9. животна средина и климатске промене, 10. унутрашњи послови, 11. тематска област цивилно друштво, 12. вишесекторска и 13. међународна) по узору на дефинисан секторски приступ у документу Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017, са пројекцијама до 2020, који је на предлог Канцеларије за европске интеграције, Влада РС усвојила 8.11.2013. године (а у складу са датим смерницама о дефиницијама сектора од стране Европског савета).