Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

22. маја 2019. позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге: систем пословне аналитике и извештавања

24 / 05 / 2019

Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који подржава Влада Швајцарске, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у партнерству са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина.

Референтни број: СРБ-СДЦ-МДУЛС2-РСЈП-2.1-2019-10

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Систем пословне аналитике и извештавања (Бусинесс Интелигенце – БИ) који је намењен јединицама локалне самоуправе (ЈЛС). Ова активност има за циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података ЈЛС. Систем пословне аналитике и извештавања ће служити као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЈЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе ЈЛС.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање консултанта (правног лица) за позицију:

Систем пословне аналитике и извештавања (Business Inteligence – BI)

Задатак консултанта је да развије систем пословне аналитике и извештавања (BI) локалних самоуправа који је једноставан за коришћење чији је циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података ЛС.

Систем пословне аналитике и извештавања треба да служи као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе ЛС.

Специфични циљеви задатка су следећи:

 • Повећање количине података у систему пословне аналитике и извештавања
 • Креирање унапређених процедура за аутоматско преузимање података из доступних извора података
 • Побољшање поузданости и квалитета података
 • Побољшање постојећих релационих база података
 • Дизајнирање складишта података и додатних OLAP коцки
 • Побољшање аутоматске миграције података из релационих база података у складиште података и аутоматско ажурирање у интерактивним извештајима на интернету
 • Дизајнирање интерактивних извештаја на интернету са функцијама декомпозиције (drill down) и консолидације (drill up).

Заинтересоване фирме морају имати искуство у ИТ области, поседовати искуство у раду на сличим задацима и могу понудити тим који се састоји од следећих експерата:

Позиција
Кратки опис посла
Архитекта BI решења (BI Solution Architect) (лидер тима)
Координација свих задатака и процеса, планирање базе података и система пословне аналитике и извештавања
Специјалиста за ETL
Израда процедура за аутоматско пребацивање података из релационе у аналитичку базу података и за аутоматско преузимање података из доступних извора података
Стручњак за моделирање/архитектуру података
Израда модела података: релациона шема базе података, дијаграм аналитичке базе података, дијаграм међусобне повезаности између садржаја података и приказивања података
Дизајнер системa пословне аналитике и извештавања (BI Designer)
Дизајнирање читавог система (интегрисање података, аналитички, системи извештавања и њихова међусобна повезаност), претраживање извештајних табли/извештаја, дизајнер приказивања података
Дизајнер извештајних табли / извештаја
Дизајнирање шаблона извештаја и виџета

Сви чланови тима треба да имају искуство у раду са T-SQL, Microsoft SQL Server и интеграционим и аналитичким сервисима. Такође за све чланове тима обавезно је искуство у раду са трансакционим табелама са више милиона редова, финансијским подацима, структуираним и неструктуираним подацима у разним форматима фајлова: csv, excel, txt фајлови, fixed width, json, xml.

Планирано је да задатак буде реализован у периоду јун 2019 – октобар 2019. године.

Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:

 1. Инфoрмaциje o заинтересованој консултантској фирми (правно лице) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
  Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
  Напомена:
  У случају да понуду подноси група консултаната, овај доказ доставити за сваког учесника.
  У случају да консултанат подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
 2. Инфoрмaциje о реализацији сличних задатака – листа референци са информацијама о
  a) броју развијених аналитичких платформи, б) изради извештајног сервиса са мин 10 милиона редова података и ц) изради портала.
  Доказ: Копија уговора или потврде о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.
 3. Инфoрмaциje о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата.
  Доказ:
  – Биографије чланова тима;
  – Копија уговора или потврде о реализацији пројекта/посла у релевантној области у Републици Србији или окружењу.

Консултант се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa доле дaтoj aдрeси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, потписану и печатирану, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 5. јуна 2019. године на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Сектор за систем локалне самоуправе
Бирчанинова 6
Београд

Е-маил адреса: biljana.djokic@mduls.gov.rs