Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен Програм економских реформи (ЕРП) 2022-2024

28 / 01 / 2022


Влaдa Рeпубликe Србиje усвojилa је Прoгрaм eкoнoмских рeфoрми зa пeриoд 2022-2024. гoдине (енг. Economic Reform Programme – EРП), кao нajвaжниjи стратешки дoкумeнт у eкoнoмскoм диjaлoгу сa Eврoпскoм кoмисиjoм и државама члaницaмa Европске уније (EУ) 20. jaнуaрa 2022. године.

Осми циклус израде ЕРП завршен је у предвиђеном року и и биће достављен је Европској комисији 31. јануара 2022. године.

Као и у претходним циклусима, документ даје преглед макро-економске, фискалне и монетарне политике наводећи да је економска политика у Републици Србији дала адекватан одговор на кризу изазвану пандемијом коронавируса чему је између осталог допринела претходно постигнута макроекономска стабилност. Фискалном политиком обезбеђен је свеобухватан пакет мера којим је пружена помоћ привреди и становништву и чији се позитивни ефекти одражавају на макроекономске показатеље. Продужено трајање неповољне епидемијске ситуације у 2021. години условило је још једну, по обиму значајну помоћ привреди и становништву, како би се уз масовну вакцинацију становништва и стављање епидемије под контролу, обезбедили услови за потпун опоравак и раст економије. ЕРП 2022-2024, у складу са смерницама Европске комисије, даје преглед главних структурних изазова за конкурентност, као и одржив и инклузивни раст на централном нивоу организованих у тринаест области како би се пружио широк преглед социјално-економских изазова и то: управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, пословно окружење и смањење сиве економије, истраживање, развој и иновације, реформе у области економских интеграција, реформе енергетског тржишта, реформе транспортног тржишта, пољопривреда, индустрија и услуге, образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада, социјална заштита и инклузија и системи здравствене заштите.

У оквиру поменутих области, идентификована су три кључна изазова што их сврствава у приоритетне и подразумева јасну посвећеност за њихово решавање на највишем нивоу у наредном трогодишњем периоду, а то су: Повећање запослености, посебно младих, и усклађивање квалификација са потребама тржишта рада, Унапређење пословног амбијента повољнијег за инвестиције као и Ефикасније коришћење енергије уз даље отварање енергетског тржишта.

Спровођење реформи идентификованих у документу од значаја је како за побољшање конкурентности, подстицање нових радних места и олакшавање социјалне инклузије, тако и за испуњавање економских критеријума у процесу приступања Европској унији.

У изради документа учествују Министарство финансија, Репбулички секретаријат за јавне политике, Народна банка Србије као и многобројни чланови интерресорне Радне групе за израду и праћење спровођења ЕРП. У процес израде документа били су укључени и представници цивилног друштва, стручне јавности и пословне заједнице, који су имали могућност да утичу на израду документа и дају предлоге за његово унапређење. Посебан анекс документа сачињен је на основу консултација са представницима заинтересованих страна.

ЕРП 2022- 2024. се размотра са представницима европских институција у првој половини 2022. године, након чега се усвајају оквири економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) и нове заједничке препоруке за Западни Балкан и Турску.

Програм економских реформи зa пeриoд 2022-2024. гoдине