Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2022-2024. године

26 / 10 / 2021

Коментари и сугестије се могу слати до 8. новембра 2021. године.

Прелиминарна листа структурних реформи, која обухвата 22 структурне реформе, ставља се на увид јавности путем сајта Министарства финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 25. октобра до 8. новембра 2021. године. Нацрт текста документа ЕРП 2022-2024. биће такође стављен на увид јавности пре званичног усвајања од стране Владе Републике Србије, након чега ће бити достављен Европској комисији (ЕК) крајем јануара 2022. године.

У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (ЕУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ЕРП). Документ се израђује на годишњем нивоу за наредни средњорочни период, а у току је осми циклус израде документа ЕРП–a за период 2022 – 2024. године.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности привреде. Структурне реформе, у оквиру поглавља V EРП 2022-2024, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у 13 области за разлику од досадашњих осам у претходним циклусима, како би био дат шири преглед социјално-економских изазова: управљање јавним финансијама, зелена транзиција, дигитална трансформација, пословно окружење и смањење сиве економије, истраживање, развој и иновације, реформе у области економских интеграција, реформе енергетског тржишта, реформе транспортног тржишта, пољопривреда, индустрија и услуге, образовање и вештине, запошљавање и тржиште рада, социјална заштита и инклузија и системи здравствене заштите. У оквиру поменутих области, као три кључна изазова издвојени су: Повећање запослености, посебно младих, и усклађивање квалификација са потребама тржишта рада, Унапређење пословног амбијента повољнијег за инвестиције као и Ефикасније коришћење енергије уз даље отварање енергетског тржишта.

ЕРП је преносни („rolling“) програм тако да сваки нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Одабране структурне реформе усклађене су са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања (ЕКОФИН Савет) из јула текуће године.

У циљу обезбеђивања што ширег консензуса приликом избора структурних реформи, обављене су интензивне интерресорне консултације са представницима Радне групе за израду и праћење спровођења Програма економских реформи.

ЕРП ће затим бити размотрен са представницима ЕУ, прецизније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2022. године, у оквиру економског дијалога на састанку ЕКОФИН Савета на коме ће бити усвојене и нове препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи доставе на следећу електронску адресу: erp@mfin.gov.rs, до 8. новембра 2021. године.

Последњи документ ЕРП 2021-2023. као и Препоруке ЕКОФИН Савета из јула 2021. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2021-2023

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

 

Документ

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024. године

DOCX 0.1mb

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2022-2024. године

Погледај