Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Прелиминарна листа структурних реформи Програма економских реформи (ЕРП) 2024-2026.

01 / 09 / 2023

Коментари и сугестије могу се доставити до 15. септембра 2023. године.

Република Србија отпочела је десети по реду циклус израде Програма економских реформи (Economic Reform Programme“ – ЕРП) за период 2024-2026. године. Као први важан корак у процесу израде овог документа, састављена је прелиминарна листа структурних реформи које су препознате као кључне за отклањање препрека привредном расту, развоју и запошљавању, као и јачању конкурентности привреде у наредном трогодишњем периоду.

ЕРП 2024-2026, у складу са Смерницама Европске комисије, почев од ове године усмерен je на ужи сет структурних реформи у односу на претходне циклусе, како би фокус био првенствено на реализацији утврђених приоритета. Наиме, Смернице Европске комисије су иновиране у погледу конципирања структурних реформи, са ограничењем њиховог броја на 6, уз могућност да структура реформи буде сачињена из већег броја саставних елемената у виду мера. У складу са тим, структурне реформе, које иначе чине V поглавље документа организованe су у оквиру три области и то: конкурентност, одрживост и отпорност и људски капитал и социјалне политике.

Како би се обезбедио што шири консензус приликом избора структурних еформи, у протеклом периоду обављане су интензивне интерресорне консултације са представницима Радне групе за израду и праћење спровођења ЕРП, те су из сваке од наведених области идентификоване по две приоритетне структурне реформе, такође сходно инструкцијама Европске комисије.

Прелиминарна листа сачињена од шест структурних реформи ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 1. до 15. септембра 2023. године. Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу структурних реформи могу доставити на електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 15. септембра 2023. године.

Подсећања ради, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду на годишњем нивоу израђује документ под називом Програм економских реформи који представља стратешки документ за планирање економске политике и управљање реформама и чини основу економског дијалога као највишег нивоа ангажовања Европске уније са кандидатима и потенцијалним кандидатима на друштвено-економским питањима. Тај дијалог од кључног је значаја за припрему за чланство у ЕУ, односно постизање функционалне тржишне економије и неопходних капацитета како би се могле носити са конкурентским притиском и тржиштем Европске уније.

Последњи документ ЕРП 2023-2025, може се наћи на следећoj интернет страници:

ЕРП 2023- 2025.

DOCX 0.1mb

ЕРП 2024-2026 Прелиминарна листа структурних реформи

Погледај