Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ПОЧЕТАК РАДА НА ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О МЕТОДОЛОГИЈИ УПРАВЉАЊA ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА ПРОПИСА

22 / 06 / 2022

Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) обавештава јавност да је започео са процесом израде Предлога  уредбе о методологији управљањa јавним политикама и Предлога уредбе о анализи ефеката прописа којима ће се ставити ван снаге важећа Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19 у даљем тексту: Уредба).

Уредба је донета на основу  Закона o планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18 у даљем тексту: Закон) и у примени је од 16. фебруара 2019. године.

Усвајањем Закона и Уредбе регулисан је плански систем Републике Србије, односно управљање системом јавних политика, начин спровођење анализе ефеката, консултативни процес, врста и садржина планских докумената (документи развојног планирања; документи јавних политика и остали плански документи), међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената, као и сходнa примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и  вредновање учинака тих прописа.

Уредбом се ближе уређује методологија управљања јавним политикама а нарочито обим, процес и контрола спровођења анализе ефеката приликом израде докумената јавних политика и прописа, као и анализа ефеката након њиховог усвајања, укључујући и начин спровођења консултација за документе јавних политика и прописе и јавне расправе за документе јавних политика, врста мера јавних политика и садржина и форма докумената јавних политика, форма и садржина извештаја о спроведеној анализи ефеката, који садржи и податке о спроведеним консултацијама и јавној расправи, форма и садржина изјаве о усклађености са мишљењем државног органа надлежног за координацију јавних политика, за која документа јавних политика и прописе спровођење анализе ефеката није обавезно, елементи анализе ефеката усвојених докумената јавних политика и прописа, начин извештавања о резултатима спровођења јавних политика, начин вредновања учинака јавних политика и прописа, као и области планирања и спровођења јавних политика.

Током спровођења Уредбе РСЈП је континуирано пратио њену примену и прикупљао податке на основу којих је могуће проценити ниво остварених резултата Уредбе. Поред тога у оквиру пројектне подршке реформи јавне управе у Републици Србији спроведена је ex-post анализа примене Закона и Уредбе на основу које је израђен извештај. Овај извештај садржи детаљну анализу правног оквира планског система у Републици Србији и његове досадашње примене; међународну анализу правног оквира и праксе,  као и препоруке за унапређење планског система у Републици Србији.

На основу спроведених анализа и резултата праћења примене дошло се до закључка да је у досадашњем периоду примене Уредба имала позитиван ефекат на успостављање планског система и стварање добре праксе у доношењу одлука на основу чињеница. У току примене Уредбе примећени су и одређени недостаци, као и простор за додатно унапређење:

  • анализе ефеката опција за документе јавних политика;
  • квалитета консултативног процеса и његове контроле;
  • оквира за систематско праћење квалитета и ефективности ДЈП (еx-post анализа);
  • анализе ефеката прописа и извештаја о спроведеној анлизи ефеката прописа;
  • еx-post анализе ефеката прописа.

Кључни налаз ex-post анализе указује да је у циљу бољег разумевања и примене правног оквира којим је уређен плански систем и анализа ефеката потребно посебним уредбама регулисати управљање јавним политикама и анализу ефеката прописа.

Као пратећи материјал уз ово обавештење РСЈП прилаже и Полазне основе за израду Предлога  уредбе о методологији управљањa јавним политикама и Полазне основе за израду Предлога уредбе о анализи ефеката прописа.

 

На основу свега наведеног, овом приликом позивамо заинтересовану јавност да најкасније до 12. јула 2022. године, посредством портала е-Консултације, доставе коментаре, предлоге и сугестије на Полазне основе за израду Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама и Полазне основе за израду Предлога уредбе о анализи ефеката прописа.