Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ПОЧЕТАК РАДА НА ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О МЕТОДОЛОГИЈИ УПРАВЉАЊA ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О АНАЛИЗИ ЕФЕКАТА ПРОПИСА

22 / 06 / 2022

Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) обавештава јавност да је започео са процесом израде Предлога  уредбе о методологији управљањa јавним политикама и Предлога уредбе о анализи ефеката прописа којима ће се ставити ван снаге важећа Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19 у даљем тексту: Уредба).

Уредба је донета на основу  Закона o планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18 у даљем тексту: Закон) и у примени је од 16. фебруара 2019. године.

Усвајањем Закона и Уредбе регулисан је плански систем Републике Србије, односно управљање системом јавних политика, начин спровођење анализе ефеката, консултативни процес, врста и садржина планских докумената (документи развојног планирања; документи јавних политика и остали плански документи), међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената, као и сходнa примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и  вредновање учинака тих прописа.

Уредбом се ближе уређује методологија управљања јавним политикама а нарочито обим, процес и контрола спровођења анализе ефеката приликом израде докумената јавних политика и прописа, као и анализа ефеката након њиховог усвајања, укључујући и начин спровођења консултација за документе јавних политика и прописе и јавне расправе за документе јавних политика, врста мера јавних политика и садржина и форма докумената јавних политика, форма и садржина извештаја о спроведеној анализи ефеката, који садржи и податке о спроведеним консултацијама и јавној расправи, форма и садржина изјаве о усклађености са мишљењем државног органа надлежног за координацију јавних политика, за која документа јавних политика и прописе спровођење анализе ефеката није обавезно, елементи анализе ефеката усвојених докумената јавних политика и прописа, начин извештавања о резултатима спровођења јавних политика, начин вредновања учинака јавних политика и прописа, као и области планирања и спровођења јавних политика.

Током спровођења Уредбе РСЈП је континуирано пратио њену примену и прикупљао податке на основу којих је могуће проценити ниво остварених резултата Уредбе. Поред тога у оквиру пројектне подршке реформи јавне управе у Републици Србији спроведена је ex-post анализа примене Закона и Уредбе на основу које је израђен извештај. Овај извештај садржи детаљну анализу правног оквира планског система у Републици Србији и његове досадашње примене; међународну анализу правног оквира и праксе,  као и препоруке за унапређење планског система у Републици Србији.

На основу спроведених анализа и резултата праћења примене дошло се до закључка да је у досадашњем периоду примене Уредба имала позитиван ефекат на успостављање планског система и стварање добре праксе у доношењу одлука на основу чињеница. У току примене Уредбе примећени су и одређени недостаци, као и простор за додатно унапређење:

  • анализе ефеката опција за документе јавних политика;
  • квалитета консултативног процеса и његове контроле;
  • оквира за систематско праћење квалитета и ефективности ДЈП (еx-post анализа);
  • анализе ефеката прописа и извештаја о спроведеној анлизи ефеката прописа;
  • еx-post анализе ефеката прописа.

Кључни налаз ex-post анализе указује да је у циљу бољег разумевања и примене правног оквира којим је уређен плански систем и анализа ефеката потребно посебним уредбама регулисати управљање јавним политикама и анализу ефеката прописа.

Као пратећи материјал уз ово обавештење РСЈП прилаже и Полазне основе за израду Предлога  уредбе о методологији управљањa јавним политикама и Полазне основе за израду Предлога уредбе о анализи ефеката прописа.

 

На основу свега наведеног, овом приликом позивамо заинтересовану јавност да најкасније до 12. јула 2022. године, посредством портала е-Консултације, доставе коментаре, предлоге и сугестије на Полазне основе за израду Предлога уредбе о методологији управљања јавним политикама и Полазне основе за израду Предлога уредбе о анализи ефеката прописа.