Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Јавно-приватни дијалог за развој

07 / 02 / 2020

Пројекат „Jавно - приватни дијалог за развој” (у даљем тексту: Пројекат), представља „платформу” за изградњу делотворне, ефикасне и одрживе сарадње између представника јавне управе, привредних субјеката и невладиног сектора.

Овај четворогодишњи Пројекат (28. новембар 2017. године – 28. новембар 2021. године) који финансира Америчка агенција за међународни развој (у даљем тексту: USAID), спроводи Национална алијанса за регионални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП).

Циљ Пројекта је унапређење пословног окружења у Републици Србији путем подизања капацитета и развоја вештина представника јавног и приватног сектора, што ће допринети бољем међусобном разумевању и комуникацији, подизању свести о неопходности јавно – приватног дијалога, као и унапређењу свих облика дијалога и активне сарадње између институција јавне управе, привредних субјеката и организација цивилног друштва.

Примарни, заједнички задатак свих учесника у Пројекту јесте успостављање механизама за развој дијалога измeђу oдaбрaних oргaнизaциja цивилнoг друштвa и jaвнoг сeктoрa. Заједничким активностима свих учесника у Пројекту, које подразумевају „тимски рад” на конкретној реформској теми, што подразумева организацију стручних обука и радионица, састанке са представницима стручне јавности и медија, разноврсне промотивне активности, студијске посете и слично, унапређује се сaрaдња измeђу прeдстaвникa jaвнoг и привaтнoг сeктoрa, у складу са принципимa узajaмнoг пoвeрeњa, размене знaњa и стечених искустава која ће, као крајњи резултат имати позитиван утицај на унапређење пoслoвнoг oкружeња у Републици Србији.

Током рада на Пројекту,  изабрано је укупно седам организација цивилног друштва, које ће кроз рад на номинованим темама,  унапредити  постојећа знања, вештине и капацитете, стећи значајна практична искуства и успоставити партнерства са представницима јавне управе (министарства, Народна скупштина, јединице локалне самоуправе), као и осталим организацијама приватног сектора које се баве унапређењем стања у предметним областима.

У првој фази рада на Пројекту (први квартал 2018. године), након спроведеног јавног конкурса и оцењивања достављених пријава од стране комисије коју су чинили представници НАЛЕД-а, РСЈП-а и USAID-а, изабране су три партнерске организације:

  • Агро кластер Србије из Новог Сада, са темом „Унапређење система органске производње”;
  • Савез пчеларских организација Србије – СПОС из Београда, са темом „Спречавање тровања пчела”;
  • Удружење за развој предузетништва из Ниша, са темом „Реформа система паушалног опорезивања”.

У оквиру другог јавног конкурса (први квартал 2019. године), изабране су још четири организације:

  • Пословно удружење понуђача у поступцима јавних набавки из Крагујевца, са темом „Враћање поверења у систем јавних набавки”;
  • Невладина организација „Connecting” из Панчева, са темом „Образовање за 4.0 револуцију”;
  • Еколошко удружење „3E” из Београда и Мрежа инспектора Србије из Чачка, са заједничком темом „Регулација система управљања отпадним водама у циљу заштите животне средине”.

 

О свим најважнијим активностима у вези са Пројектом, можете се информисати путем званичне интернет презентације Пројекта, www.jpd.rs