Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Јавно-приватни дијалог за развој

07 / 02 / 2020

Пројекат „Jавно - приватни дијалог за развој” (у даљем тексту: Пројекат), представља „платформу” за изградњу делотворне, ефикасне и одрживе сарадње између представника јавне управе, привредних субјеката и невладиног сектора.

Овај четворогодишњи Пројекат (28. новембар 2017. године – 28. новембар 2021. године) који финансира Америчка агенција за међународни развој (у даљем тексту: USAID), спроводи Национална алијанса за регионални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП).

Циљ Пројекта је унапређење пословног окружења у Републици Србији путем подизања капацитета и развоја вештина представника јавног и приватног сектора, што ће допринети бољем међусобном разумевању и комуникацији, подизању свести о неопходности јавно – приватног дијалога, као и унапређењу свих облика дијалога и активне сарадње између институција јавне управе, привредних субјеката и организација цивилног друштва.

Примарни, заједнички задатак свих учесника у Пројекту јесте успостављање механизама за развој дијалога измeђу oдaбрaних oргaнизaциja цивилнoг друштвa и jaвнoг сeктoрa. Заједничким активностима свих учесника у Пројекту, које подразумевају „тимски рад” на конкретној реформској теми, што подразумева организацију стручних обука и радионица, састанке са представницима стручне јавности и медија, разноврсне промотивне активности, студијске посете и слично, унапређује се сaрaдња измeђу прeдстaвникa jaвнoг и привaтнoг сeктoрa, у складу са принципимa узajaмнoг пoвeрeњa, размене знaњa и стечених искустава која ће, као крајњи резултат имати позитиван утицај на унапређење пoслoвнoг oкружeња у Републици Србији.

Током рада на Пројекту,  изабрано је укупно седам организација цивилног друштва, које ће кроз рад на номинованим темама,  унапредити  постојећа знања, вештине и капацитете, стећи значајна практична искуства и успоставити партнерства са представницима јавне управе (министарства, Народна скупштина, јединице локалне самоуправе), као и осталим организацијама приватног сектора које се баве унапређењем стања у предметним областима.

У првој фази рада на Пројекту (први квартал 2018. године), након спроведеног јавног конкурса и оцењивања достављених пријава од стране комисије коју су чинили представници НАЛЕД-а, РСЈП-а и USAID-а, изабране су три партнерске организације:

  • Агро кластер Србије из Новог Сада, са темом „Унапређење система органске производње”;
  • Савез пчеларских организација Србије – СПОС из Београда, са темом „Спречавање тровања пчела”;
  • Удружење за развој предузетништва из Ниша, са темом „Реформа система паушалног опорезивања”.

У оквиру другог јавног конкурса (први квартал 2019. године), изабране су још четири организације:

  • Пословно удружење понуђача у поступцима јавних набавки из Крагујевца, са темом „Враћање поверења у систем јавних набавки”;
  • Невладина организација „Connecting” из Панчева, са темом „Образовање за 4.0 револуцију”;
  • Еколошко удружење „3E” из Београда и Мрежа инспектора Србије из Чачка, са заједничком темом „Регулација система управљања отпадним водама у циљу заштите животне средине”.

 

О свим најважнијим активностима у вези са Пројектом, можете се информисати путем званичне интернет презентације Пројекта, www.jpd.rs