Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавни позив за локалне самоуправе за учешће у пројекту Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја – НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉЕЊА ПИТАЊА?

11 / 04 / 2022

Дана 6. и 13. априла одржане су прва и друга инфо сесија за заинтересоване јединице локалних самоуправа (ЈЛС) за пријаву на јавни позив "Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја".

У даљем тексту дата су кључна питања и одговори релевантни за пријаву на јавни позив:

Питање: Уколико јединица локалне самоуправе има уговор са аутономном покрајном или регионалном развојном агенцијом, да ли је то дисквалификује за пријаву на јавни позив?

Одговор: Оваква врста сарадње не дисквалифику ЈЛС од пријаве на јавни позив. Потребно је да ЈЛС која има овакву врсту сарадње то и наведе у Пријавном формулару у последњем одељку за додатне коментаре.

Питање: Уколико је у претходном периоду донета одлука о приступању изради плана развоја, да ли она мора бити поново донешена или је постојећа одлука довољна?

Одговор: Постојећа одлука је довољна.

Питање: Да ли се ЈЛС може пријавити на јавни позив уколико је донета одлука о изради плана развоја за период од 2023. г. до 2030.г. Планирано је да план развоја буде усвојен до краја 2022.г. а како ЈЛС не би била без планског документа (Стратегија развоја истиче 2022.г.)?

Одговор: Пројектом је прописано да ЈЛС финализују планове развоја до маја 2023. Термини одржавања радионица и динамике израда плана биће усклађене са потребама ЈЛС које буду одабране. С тим у вези, за одржавање радионица, узећемо у обзир да неким ЈЛС ове године истиче тренутни стратешки документ, како бисмо и тим ЈЛС помогли да до краја планираног рока израде план развоја.  ЈЛС које су у овој ситуацију требају навести ово у пријавном формулару у последњем одељку за додатне коментаре.

Питање: Какво финансијско учешће је потребно да ЈЛС обезбеди, с обзиром на то да се у позиву траже подаци о планираним буџетским средствима које је потребно алоцирати за израду плана?

Одговор: Буџетска средства се односе на потенцијално потребно прикупљање података у оквиру припреме профила ЈЛС, активности везане за спровођење консултативног процеса (кроз одржавање јавних расправа, објављивања докумената, комуникација путем медија или друштвених мрежа итд.).

Неке ЈЛС имају буџетске линије са алоцираним средствима за потребе израде планова развоја, а неке могу повући средства из других буџетских линија, што је потребно је ово навести приликом пријаве.

Питање: Да ли средства морају већ бити у буџету или је довољно навести да ће она бити опредељена уколико ЈЛС буде изабрана?

Одговор: С обзиром на то да ће се значајан број активности спроводити у 2022. години, требало би да свака ЈЛС већ има опредељена средства за израду плана развоја, без обзира на то да ли постоји буџетска линија или се средства повлаче са друге буџетске линије. Приликом израде буџета за 2023. то ће бити планирана средства намењена изради плана развоја. Такође, у пријави се може навести да уколико ЈЛС добије пројекат, да ће средства обезбедити ребалансом буџета.

Питање: Ко по функцији из ЈЛС треба да се налази у тиму за израду плана развоја?

Одговор: Иако ово није дефинисано позивом, јако је важно да и руководиоци и функционери буду укључени у процес израде плана развоја, како би ЈЛС показала заинтересованост, посвећеност и спремност на активно учешће функционера у сам процес.

Питање: Уколико се Привредни савет до сада није састајао да ли се он наводи у пријави?

Одговор: ЈЛС наводи да Привредни савет постоји али да се није састајао у претходних годину дана.  Свакако ће више поена добити ЈЛС чији се привредни савет редовно састајао, јер су ти састанци показатељ активног укључивања привреде у стратешке одлуке ЈЛС.

Питање: Да ли постоји форма за сагласност матичног града за градску општину?

Одговор: Градске општине могу конкурисати за подршку уз прибављену сагласност матичног града. Не постоји посебна форма за сагласност матичног Града за учешће Градске општине. Потребно је да сагласност буде на Меморандуму Града и потписана од стране овлашћеног лица Града.

Питање: Да ли се приликом електронског слања документа могу слати путем платформе We Transfer због величине докумената?

Одговор: Могуће је користити We Transfer, само је потребно у имејлу пријаве нагласити да се документа шаље We Transfer-ом.

Питање: Да ли се приликом слања поштом штампају и документа јавних политика које је ЈЛС усвојила, као и национална документа у којима се ЈЛС препознаје?

Одговор: Није потребно штампати та документа, довољно је послати путем електронске пријаве линк на којем се та документа налазе и одакле се могу преузети (навести линк у делу формулара где се траже та документа или навести уколико су послати путем We Transfer-а).

Питање: Да ли се сви документи шаљу у оригиналу?

Одговор: Конкурсна документација се поштом шаље потписана у оригиналу, а електронски се шаље скенирано у ПДФ-у. Пратећа документација се доставља у ПДФ формату или линком.

Питање: Да ли је потребно предвидети новац за ангажовање консултаната или прибављање података које ЈЛС плаћа?

Одговор: Трошкове консултаната сноси сам пројекат, као и трошкове организације 10 радионица у оквиру пројекта. Од ЈЛС се очекује да покрију трошкове путовања запослених на те радионице. Средства за организовање јавне расправе Плана развоја, као и промоцију истог, сноси ЈЛС (за организовање јавне расправе ЈЛС ће такође добити експертску помоћ).

Питање: Да ли се за радионице плаћају само путни трошкови или је ту укључен и смештај и храна?

Одговор: Како су планиране једнодневне радионице, трошкове хране и освежења сноси пројекат. Пошто су пројектима планиране једнодневне радионице, покушаћемо да организујемо радионице тако да нема потребе за ноћењем (више информација о локацијама радионица имаћемо након избора ЈЛС које ће учествовати у пројекту).

Питање: Да ли је потребно определити буџетска средства за прикупљање података потребних за израду плана ЈЛС?

Одговор: Уколико ЈЛС нема податке који су потребни за израду Плана развоја, потребно је определити буџетска средства за њихово прикупљање.

Питање: Да ли ЈЛС доставља податке о индексу транспарентности ЈЛС?

Одговор: Како је ово јавно доступан податак, њега прибавља Комисија која оцењује пријаве ЈЛС. Како за Градске општине нема овог податка, Комисија ће прибавити податак о транспарентности матичног Града.

Питање: Да ли се у привредне субјекте рачунају привредна друштва и предузетници или само привредна друштва?

Одговор: Привредни субјекти су само привредна друштва, док се предузетници рачунају посебно и потребно је доставити оба броја.

Питање: Да ли је за Комисију валидан податак ако ЈЛС има велики број пројеката међународне сарадње?

Одговор: Јесте, наведите тај податак.

Питање: Да ли је за процес доношења Плана развоја потребно укључивање и представника јавних предузећа и установа, као и цивилног и приватног сектора, поред функционера?

Одговор: Сви релевантни актери ће бити укључени у процес израде Плана развоја у неком тренутно у зависности од области на којој се тренутно ради. Оно што се бодује је број запослених у градској/општинској управи који ће директно бити задужени за израду Плана.

Питање: Уколико имам додатних питања како вас могу контактирати?

Одговор: За све додатне информације можете нам писати на имејл адресу led@naled.rs