Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

10 / 11 / 2021

Републички секретаријат за јавне политике, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-7921/2021 од 27.aвгуста 2021. године, оглашава.

I Орган у коме се попуњавају радна места: Републички секретаријат за јавне политике, Београд, Влајковићева 10

II Радна места која се попуњавају: 

 1. Радно место за послове обезбеђења квалитета јавних услуга, звање самостални саветник, Одељење за трансформацију и модернизацију услуга јавне управе, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац

Опис послова: Анализира стање у области јавних услуга и припрема предлоге и препоруке за унапређење јавних услуга, (административних поступака за привреду и грађане);  израђује анализе на основу прикупљених података и учествује у припреми иницијатива надлежним органима за измену неефикасних јавних услуга и поједностављење поступака; припрема извештаје о реализацији поједностављења и унапређења јавних услуга, односно административних поступака; обрађује иницијативе привредних удружења, привредника и грађана и израђује одговоре и образложења о спровођењу иницијатива; учествује у спровођењу пројекта који се односи на поједностављење административних поступака, односно услуга јавне управе и других услова пословања;пружа стручну помоћ органима јавне управе и другим организацијама са јавним овлашћењима у спровођењу методологије за поједностављење административних поступака и унапређење јавних услуга; пружа информације и подршку привредним субјектима, другим правним лицима, структурним удружењима, коморама и грађанима и укључује их у активни процес припрема оптимизованих услуга јавне управе; учествује у изради предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области трансформације и модернизације јавне управе; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; потребне компетенције за рад на радном месту.

 1. Радно место за вођење регистра и портала административних поступака, звање саветник, Одељење за трансформацију и модернизацију услуга јавне управе, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац

Опис   послова: Обавља послове вођења јединственог јавног регистра административних поступака и других услова пословања и праћења садржаја портала јавних услуга; припрема предлоге и даје инструкције органима јавне управе о начину представљања јавних услуга на порталу јавних услуга, односно администативних поступака; пружа подршку у  спровођењу методологије за поједностављење административних поступака у циљу одржавања система оптималног оптерећења привреде и грађана и трансформације и модернизације услуга јавне управе; пружа подршку у припреми стручних мишљења на прописе којим се уређују административни поступци, као и давању инструкција органима приликом припреме садржаја портала и уноса података у регистар административних поступака; учествује у припреми предлога и препорука за унапређење јавних услуга, односно административних поступака за привреду и грађане; прикупља податке за анализе стања у области и учествује у сарадњи са надлежним органима јавне управе у измени неефикасних јавних услуга и поједностављењу поступака;  учествује у организацији промотивних и других догађаја из надлежности Одељења и Сектора и активностима на попису услуга у регистру административних поступака; . учествује у спровођењу прописа којим се уређује регистар административних поступака и методологија поједностављења поступака и приказа јавних услуга на порталу административних поступака; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 1. Радно место за подршку пословима обезбеђења квалитета јавних услуга, звање млађи саветник, Одељење за трансформацију и модернизацију услуга јавне управе, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика – 1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке иучествује у припреми предлога и препорука за унапређење јавних услуга, односно административних поступака за привреду и грађане; пружа подршку у спровођењу предлога и препорука за измену неефикаснх јавних услуга и поједностављење поступака и припреми извештаја о њиховој реализацији; пружа подршку у припреми анализа за потребе израде докумената јавних политика из области трансформације и модернизације услуга јавне управе и смањења административног оптерећења корисника тих услуга;уноси податаке у регистар и учествује у припреми садржаја портала административних поступака; учествује у подршци органима у спровођењу методологије за креирање оптималних административних поступака, односно јавних услуга;обавља послове у поступку спровођења пројекта који се односи на трансформацију и модернизацију услуга јавног сектора; учествује у припреми мишљења на анализе ефеката прописа и прописе којима се уређују јавне услуге, односно административни поступци; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:  стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 1. Радно место за економске анализе и информациону подршку, звање саветник, Одсек за економске анализе, Сектор за развој и унапређење јавних политика – 1 извршилац

 Опис послова: Припрема и обрађује податке за израду анализа за потребе припреме предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга више органа; стара се о благовременом прикупљању и правилном форматирању и обради података и редовно ажурира податке у бази података Аналитички сервис ЈЛС; пружа подршку у поступку израде наменских база података за послове Секретаријата; пружа подршку у поступку израде механизама и програма за прикупљање и обраду података из делокруга Сектора; сарађује са органима ради прикупљања и размене података из делокруга Одсека и Сектора; пружа подршку у поступку израде образаца извештаја за праћење показатеља из докумената јавних политика; учествује у обради података ради припреме материјала везаних за економске анализе из делокруга Одсека и Сектора; припрема електронске презентације, израђује информације и извештаје из делокруга Одсека и Сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:  стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;  најмање три године радног искуства у струци;  положен државни стручни испит;  потребне компетенције за рад на радном месту.

 

III  Трајање радног односа: За оглашена радна места радни однос заснива се на неодређено време.

IV Место рада: Београд, Влајковићева бр. 10.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за радно место под редним бројем 1:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције

У изборном поступку проверавају се:

 1. Опште функционалне компетенције:
  •    „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писано)
  •    „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
  •    „Пословна комуникација„ – провераваће се путем симулације (писано).
  Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
 2.  Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 • Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (израдa секторских анализa) писано – путем симулације
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место  (Професионално окружење и прописи из надлежности органа – Стратегија реформе јавне управе и Акциони план) писано – путем симулације
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места  -Закон о планском систему)  писано – путем симулације.
 1. Понашајне компетенције:Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
 2. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.gov.rs.

VI Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за радно место под редним бројем 2:.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције

У изборном поступку проверавају се:

 1. Опште функционалне компетенције:
 • „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писано)
  •    „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
  •    „Пословна комуникација„ – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 • Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрадa података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) писано – путем симулације
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место (Професионално окружење и прописи из надлежности органа – Стратегија реформе јавне управе и Акциони план) писано – путем симулације
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места -Закон о планском систему) писано – путем симулације
 1. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
 2. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.gov.rs.

VII Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за радно место под редним бројем 3:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције

У изборном поступку проверавају се:

 1. Опште функционалне компетенције:
 • „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писано)
  •    „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
  •    „Пословна комуникација„ – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 • Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрадa података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) писано – путем симулације
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место  (Професионално окружење и прописи из надлежности органа – Стратегија реформе јавне управе и Акциони план) писано – путем симулације
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места  – Закон о планском систему)  писано – путем симулације
 1. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
 2. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.gov.rs.

VIII Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за радно место под редним бројем 4:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције

У изборном поступку проверавају се:
 1. Опште функционалне компетенције:

 • „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писано)
  •    „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
  •    „Пословна комуникација„ – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 1. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
 • Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) писано – путем симулације   
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места  – Програм економских реформи) писано – путем симулације
 • Посебна функционална компетенција за одређено радно место (технике прикупљања и обраде података – ACCESS програм или други одговарајући програм за управљање базама података) писано – путем симулације
 1. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
 2. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.gov.rs.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку (за сва четири оглашена радна места): Међу кандидатима који конкуришу на наведена радна места, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција ће се обавити почев од 23. новембра 2021. године.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција  и понашајних компетенција за сва четири оглашена радна места  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Интервју са комисијом за сва четири оглашена радна места ће се обавити у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Влајковићева 10, Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

 

X Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс:
Пријава на конкурс шаље се поштом на адресу: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, или предаје на писарници на истој адреси, са назнаком  „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

XI Лицe задуженo за давање обавештења: Гордана Бојић, тел:011/3334228

ХII Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XIV Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019 и 67/2021). Образац пријаве доступан је и на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и може се преузети у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Влајковићева 10, приземље, соба 4.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XV Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање 5 (пет) година радног искуства у струци за радно место под редним бројем 1, најмање 3 (три) године радног искуства у струци за радна места под редним бројевима 2. и 4, односно најмање 1 (једне) године радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима за радо место под редним бројем 3. (потврдe, решењa и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

XVI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писано се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу, Републички секретријат за јавне политике, Београд, Немањина 22-26.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког секретаријата за јавне политике. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.rsjp.gov.rs) и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

DOCX 0.1mb

Образац пријаве р.м. 14

Погледај
DOCX 0.1mb

Образац пријаве р.м. 16

Погледај
DOCX 0.1mb

Образац пријаве р.м. 17

Погледај
DOCX 0.1mb

Образац пријаве р.м. 36

Погледај
DOCX 0.1mb

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за радна места оглашена у јавном конкурсу

Погледај
PDF 0.4mb

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место 1.

Погледај
PDF 0.4mb

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место 2.

Погледај
PDF 0.4mb

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место 3.

Погледај
PDF 0.3mb

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место 4.

Погледај