Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

12 / 02 / 2024

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

I Орган у коме се попуњава радно место: Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд.

 

II Радно место које се попуњава:

 

1.Радно место за праћење ефеката јавних политика на привредну структуру и регионални развој, у звању самостални саветник, Одељење за економске анализе, Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика – 1 извршилац.

 

Опис послова: Прати економске токове и показатеље као основ за утврђивање садржаја јавних политика из области унапређења привредне структуре и регионалног развоја, израђује извештаје и предлаже мере унапређења; прати ефекте монетарне и фискалне политике и њихову повезаност са јавним политикама из области унапређења привредне структуре и регионалног развоја и израђује извештаје; учествује у припреми иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области унапређења привредне структуре и регионалног развоја; припрема компаративне економске анализе из области унапређења привредне структуре и регионалног развоја са земљама региона и ЕУ; oбавља послове развијања стандарда за спровођење процеса стратешког планирања из области унапређења привредне структуре и регионалног развоја; учествује у извештавању органа државне управе о резултатима анализа ефеката из области унапређења привредне структуре и регионалног развоја; припрема електронске презентације, израђује информације и извештаје из делокруга Одељења; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци;

положен државни стручни испит; потребне компетенције за рад на радном месту.

 

III Место рада: Београд, Влајковићева 10.

 

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

 

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

 

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

 

Провера посебних функционалних компетенција: 

 

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова- (методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) – провераваће се писано путем симулације.

 

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Уредба о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика) – провераваће се писано путем симулације.

 

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – софтвери (посебни софтвери неопходни за рад на радном месту) (ACCESS програм) – провераваће се писано путем симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.gov.rs.

 

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на адресу писарнице Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

 

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Гордана Бојић, контакт телефон: 33 34 228.

VIII Датум оглашавања: 26. децембар  2023. године.

 

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 27. децембра 2023. године и истиче 3. јануара 2024. године.

 

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на интернет презентацији Републичког секретаријата за јавне политике или у штампаној верзији у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Влајковићева 10, Београд, приземље, соба 4.

.

 

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је  уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходну фазу изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају  на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, Београд.

 

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 10. јануара 2024. године.

 

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

 

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

 

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког секретаријата за јавне политике. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

др Данило Рончевић

DOCX 0.1mb

Образац пријаве интерни конкурс

Погледај
DOCX 0.1mb

Материјали за припрему кандидата

Погледај
PDF 0.1mb

Листа кандидата који су испунили мерила за избор интерни

Погледај