Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Питања и одговори о АПСПВ

Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ)

Управљање према резултатима
Шта представља Програм Владе Републике Србије?

Програм Владе je плански документ који усваја Народна скупштина Републике Србије заједно са избором нове Владе. У Програму Владе су представљени приоритети  које Влада планира да оствари током мандата.

Шта је Акциони план спровођења програма Владе (АПСПВ)?

Акциони план за спровођење програма Владе (АПСПВ) је оперативни документ који се израђује у циљу ефикаснијег остваривања приоритета Владе, који су представљени у Програму.

 

АПСПВ приоритете из Програма разрађује кроз приоритетне циљеве, који су груписани у приоритетне области, конкретне резултате и рокове који су потребни за њихову реализацију.

 

Овај механизам координације, праћења и извештавања унапређује спровођење Програма Владе и доприноси бољем остварењу планираних резултата, у циљу подизања квалитета живота грађана и друштва у целини.

Како настаје АПСПВ?

АПСПВ је заснован на управљању на основу резултата у циљу унапређења система стратешког управљања приоритетним циљевима („одозго на доле”).

 

У Програму Владе мандатар за састав Владе представља приоритете за предстојећи мандат. Када Народна Скупштина Републике Србије изабере Владу, Републички Секретаријат за јавне политике (РСЈП) заједно са министрима и руководиоцима органа јавне управе утврђује приоритетне циљеве, резултате и рокове потребне за њихову реализацију, као и показатеље неопходне за праћење.

 

РСЈП координира припрему АПСПВ, успоставља и подржава координациони механизам АПСПВ за праћење спровођења и извештавање о постигнутим резултатима.

Организациони механизам АПСПВ

Која је улога Имплементационих група (ИГ)?

За остварење циљева и резултата из АПСПВ-а, као и за њихово праћење спровођења неопходна је међуресорна сарадња и зато је успостављен посебан механизам координације.

Акциони план за спровођење Програма Владе је подељен на приоритетне области (скуп приоритетних циљева). На нивоу тих области формирају се имплементационе групе.

 

Свака имплементациона група има координатора из РСЈП-а. Координатор имплементационе групе је у сталном контакту са члановима имплементационих група. Он усмерава и олакшава читав процес комуникације и координације, посредује и повезује више институција које раде на постизању циља, у циљу  заједничког праћења спровођења резултата.

 

Координатор заказује и води састанке, прикупља извештаје о спровођењу сваког приоритетног циља, и по потреби, иницира и ванредне састанке у циљу превазилажења проблема насталих у спровођењу. Координатор прикупља извештаје и сумира најважније резултате за своју имплементациону групу. Извештаји координатора свих имплеменатционих група се обједињују у један документ (Сумарни извештај) који се доставља председнику Владе.

 

Координатори, по потреби, иницирају израду анализа које РСЈП ради самостално или у сарадњи са надлежним органима јавне управе. На основу анализа релевантних података и чињеница изводе се закључци и препоруке за превазилажење уочених изазова и решавање проблема на које се наишло приликом спровођења активности, а у циљу постизања планираних резултата из АПСПВ.

Ко су чланови имплементационих група?

Чланови имплементационих група су представници министарстава из редова државних секретара или помоћника министара, односно руководиоци органа јавне управе. За сваки приоритетни циљ, по принципу јединствене тачке одговорности, именује се једна особа која је одговорна за координацију, праћење и извештавање о достизању приоритетног циља.  Одговорна особа прикупља информације о резултатима за  конкретни приоритетни циљ и  извештава о степену његовог остварења. Одговорна особа именује се из институције у чијој је претежној надлежности достизање конкретног циља. Поред одговорне особе на нивоу приоритетног циља, именују се и чланови тима за координацију, праћење и извештавање из институција које учествују у остварењу циља. Њихов задатак је да прикупљају и обрађују податке, достављају их одговорној особи ради извештавања о степену достизања приоритетног циља.

Која је улога Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП)?

РСЈП координира процес припреме АПСПВ, као и процес праћења спровођења и извештавања о постигнутим резултатима. РСЈП, такође, пружа подршку у прикупљању и обради података и њиховој припреми за извештавање.

 

РСЈП припрема обједињени извештај (Сумарни извештај) о степену остварења приоритетних циљева и извештава председника Владе.

 

РСЈП у сарадњи са ресорима уочава и по потреби учествује у решавању проблема који се јаве у току реализације АПСПВ.

 

РСЈП на захтев органа јавне управе израђује додатне анализе у циљу изналажења оптималних решења. РСЈП, такође, координира измене и/или допуне АПСПВ, када се јави потреба за његовом ревизијом.

Систем извештавања

Која је сврха извештавања?

Редовним извештавањем лакше се прати напредак у остваривању циљева и резултата из АПСПВ-а. Помаже да се благовремено уоче ризици и проблеми у остваривању циљева и резултата и осмисле адекватне мере за управљање ризицима и превазилажење уочених проблема.

Како се прати напредак у реализацији АПСПВ?

АПСПВ је координациони механизам који је успостављен са циљем да допринесе управљању на основу података и чињеница.

 

То значи да се на нивоу сваког резултата, дефинишу мерљиви показатељи са почетном вредношћу, као и са циљаним вредностима за сваку годину до краја мандата Владе.

 

Одговорна лица са члановима тима за координацију, праћење и извештавање достављају податке о тренутним вредностима показатеља за сваки извештајни период. Овај механизам омогућава да се у сваком тренутку прати динамика оставрења резултата и циљева и да се на време реагује на изазове и проблеме.

 

На крају мандата, финални извештај о спровођењу АПСПВ садржи податке о степену остварња свих резултата и циљева. Из овог извештаја видимо колико је Влада добро планирала своје приоритете на почетку мандата и колико је резултата и циљева остварила.

Шта садржи извештај?

Извештај садржи информације о тренутним вредностима за сваки показатељ, опис напретка у односу на претходни извештајни период и објашњење проблема и изазова (уколико постоје) у реализацији резултата. У извештају се налазе и информације о прописима и документима јавних политика, чије доношење или измена су неопходни да би се остварио неки од резултата.

Чему служе подаци који се прикупе кроз извештавање?

Подаци који се прикупе кроз извештавање служе за мерење напретка у остварењу резултата и циљева из АПСПВ-а, и основа су за извештавање председника Владе РС. Осим тога, прикупљени подаци се користе и за анализе којима се подржава одлучивање на основу резултата.

Која је динамика извештавања?

Редовни састанци имплементационих група се одржавају, углавном, на свака два месеца.  Одговорне особе за сваки појединачни приоритетни циљ достављају извештај о његовом спровођењу РСЈП, у утврђеном року, пре састанка имплементационих група. Након редовних састанака имплементационих група, РСЈП припрема Сумарни извештај који доставља председнику Владе РС. Сумарни извештај се доставља Председнику Владе и на његов захтев кад год за то постоји потреба.

 

Када састанцима имплементационих група председава Председник Владе РС, одговорне особе за сваки појединачни приоритетни циљ такође достављају извештај о његовом спровођењу РСЈП, у утврђеном року, пре састанка имплементационих група. У овом случају, РСЈП припрема Сумарни извештај, који доставља председнику Владе РС пре састанака имплементационих група.

Систем оцењивања

Чему служе семафор оцене?

Семафор оцене дају могућност увида у успешност остваривања резултата летимичним погледом на Извештај. Боје (црвена, жута и зелена) сигнализирају да ли све  иде по плану  у остварењу циљева из АПСПВ-а или постоје проблеми и изазови у достизању циља током извештајног периода. Семафор оцене није показатељ рада појединачних министарстава и органа јавне управе, већ је ту да помогне свим учесницима у спровођењу АПСПВ-а да правовремено реагују у случају појаве ризика или проблема приликом достизања циљева из АПСПВ-а. Он је потврда доброг правца и показатељ напретка или сигнал за интервенцију и помоћ ради постизања резултата и циљева.

Доношење, односно измена и допуна АПСПВ-а

Када се доноси нови АПСПВ?

После формирања нове Владе покреће се поступак за израду новог АПСПВ. Када се документ међуресорно сачини и усагласи улази у поступак усвајања у складу са Пословником Владе. Документ је јаван и после усвајања се објављује на интернет страницама Владе и РСЈП.

Да ли је могућа измена и допуна АПСПВ-а?

Предлог измена и допуна АПСПВ припрема РСЈП у сарадњи са надлежним органима јавне управе по истој процедури предвиђеној за усвајање АПСПВ.

Улога РСЈП у управљању на основу резултата

Како РСЈП помаже институцијама да унапреде спровођење АПСПВ-а?

РСЈП:

  • Координира процес припреме АПСПВ, праћења спровођења и извештавања о постигнутим резултатима и процес ревизије АПСПВ;
  • Пружа подршку у прикупљању и обради података за извештавање, у избору мерљивих показтеља за праћење реализације резултата;
  • Извештава о оставрењу приоритетних циљева АПСПВ кроз обједињени Сумарни извештај који доставља председнику Владе;
  • Доприноси унапређењу хоризонталне координације на нивоу Владе и обезбеђује континуирану комуникацију и транспарентност информација.
  • Унапређује аналитичке капацитете органа јавне управе
PDF 0.2mb

Визуелни приказ

Преузмите