Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

„ЕБРД – Дигитализација административних поступака ради стимулисања инвестиција у обновљиве изворе енергије“

28 / 02 / 2024

Једна од важних међусекторских реформи Републике Србије у погледу дигитализације од 2021. године спроводи се у оквиру Програма за поједностављење административних поступака и регулативе (е-ПАПИР) којим координира Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП), као орган Владе Републике Србије задужен за усклађивање јавних политика. Важна прекретница у тој реформи средином исте године било је и успостављање централизованог Регистра свих административних поступака (РАП) у вези са пословањем на централном нивоу и његово стављање на располагање онлајн преко Портала РАП. Од тада до данас реформа се наставила у правцу даље оптимизације и поједностављења административних поступака са посебним фокусом на њихову дигитализацију чији je крајњи резултат смањење времена и трошкова за крајње кориснике – привреду и грађане.

С тим у вези, као један од ранијих стратешких партнера Републике Србије, Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) пружа подршку дигитализацији циљаних административних поступака, а у складу са стратешким капиталним оквиром ЕБРД-а за период 2021-2024. године, према којем су инклузија, животна средина и дигитализација постављени као кључни међусекторски приоритети. Осим што подржава дигитализацију као такву и убрзава тзв. e-Delivery, ЕБРД је била веома активна у политичким иницијативама за подршку Зеленој агенди Србије. Поред подршке Влади да успостави Портал е-Аукције за обновљиве изворе енергије, Банка је подржала и оснивање удружења Обновљиви извори енергије Србије са циљем да унапреди дијалог између инвеститора у обновљиве изворе енергије и власти, чиме се побољшава пословно окружење и помаже генерисање више зелених инвестиција у Србији. Ову иницијативу је подржала Влада Републике Србије, али и други кључни актери као што су инвеститори у обновљиве изворе енергије, регионални и ЕУ партнери који промовишу Зелену агенду. Такође је благовремено усвојен пакет регулаторних промена које ће омогућити прелазак Србије на нискоугљеничне изворе енергије, укључујући и нови Закон о обновљивим изворима енергије.

С тим у вези, циљане области Пројекта „ЕБРД – Дигитализација административних поступака ради стимулисања инвестиција у обновљиве изворе енергије“ који је стартовао у трећем кварталу 2022. године са процењеним трајањем од 24 месеца су:

 • Поступци издавања и продужења енергетских дозвола, стицање статуса привременог и повлашћеног произвођача електричне енергије: стицање статуса произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије, при чему поступци за привременог и повлашћеног произвођача електричне енергије обухватају не само поступке за добијање одговарајућих статуса, већ обухватају и повезане поступке за пренос, продужење, одузимање статуса, подношење извештаја за претходну календарску годину као и поступак за измену и допуну акта о утврђивању статуса. Ови административни поступци спадају у надлежност Министарства рударства и енергетике (МРЕ).
 • Студије процене утицаја на животну средину и сви повезани поступци као што су: одлучивање када је потребно имати студију, одређивање њеног обима и садржаја, прибављање сагласности на процену, прибављање сагласности на постојеће стање, ажурирање студије и сл. Ове пословне епизоде су у надлежности Министарства заштите животне средине (МЗЖС). Одговарајући поступци се спроводе на три нивоа јавне власти – републичком, покрајинском и локалном тако да дигитализација треба да обухвати поступке које спроводе надлежни органи на сва три нивоа јавне власти.

С обзиром на важност саме дигитализације, као и на императив за прелазак на нискоугљеничне изворе енергије, што је веома релевантно за пословну заједницу, дигитализација ових пословних епизода донела би значајну корист за зелену инвестициону климу и пословно окружење.

Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са ресорним министарствима и на основу инпута добијених од инвеститора у обновљиве изворе енергије преко удружења Обновљиви извори енергије Србије идентификовао административне поступке који припадају свакој од пословних области (епизода) релевантних за инвеститоре у обновљиве изворе енергије, и то:

 • У области заштите животне средине:
 1. Одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину;
 2. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја;
 3. Сагласност на студију о процени утицаја;
 4. Сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања;
 5. Ажурирање студије о процени утицаја;

 

 • У области рударства и енергетике:

 

 1. Енергетска дозвола за изградњу директног далековода и за изградњу директног гасовода;
 2. Продужење енергетске дозволе за изградњу директног далековода и за изградњу директног гасовода;
 3. Енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта за производњу деривата нафте;
 4. Продужење енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу деривата нафте;
 5. Енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта за транспорт нафте (нафтовод) и деривата нафте (продуктовод);
 6. Продужење енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за транспорт нафте (нафтовод) и деривата нафте (продуктовод);
 7. Енергетска дозвола за изградњу објекта за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, компримованог природног гаса и утечњеног природног гаса укупног резервоарског простора већег од 10 m3;
 8. Продужење енергетске дозволе за изградњу објекта за складиштење нафте, деривата нафте, биогорива, компримованог природног гаса и утечњеног природног гаса укупног резервоарског простора већег од 10 m3;
 9. Енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта за транспорт природног гаса и објекта за дистрибуцију природног гаса;
 10. Продужење енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за транспорт природног гаса и објекта за дистрибуцију природног гаса;
 11. Енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта за складиштење природног гаса;
 12. Продужење енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за складиштење природног гаса;
 13. Сагласност за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе;
 14. Сагласност за снабдевање сопствених превозних средстава на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава;
 15. Енергетска дозвола за изградњу објеката за производњу електричне енергије снаге 1 МW и више, објеката за производњу електричне енергије снаге до 1 МW који као примарни енергетски ресурс користе воду и објеката за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у термоелектранама – топланама електричне снаге 1 МW и више и укупне топлотне снаге 1 МW и више;
 16. Продужење енергетске дозволе за изградњу енергетских објеката у области електричне енергије;
 17. Укидање енергетске дозволе;
 18. Статус повлaшћеног произвођача електричне енергије;
 19. Пренос статуса повлашћеног произвођача електричне енергије;
 20. Извештај за претходну календарску годину о испуњавању обавеза које се односе на повлашћеног произвођача;
 21. Пренос статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије;
 22. Продужење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије;
 23. Статус произвођача из обновљивих извора енергије;
 24. Пренос статуса произвођача из обновљивих извора енергије;
 25. Измена решења о стицању статуса повлашћеног произвођача у случају промене које се односе на електрану у току трајања статуса повлашћеног произвођача;
 26. Измена решења о стицању статуса привременог повлашћеног произвођача у случају промене које се односе на електрану у току трајања статуса привременог повлашћеног произвођача;
 27. Измена решења о стицању статуса произвођача из обновљивих извора енергије у случају промене које се односе на електрану у току трајања статуса произвођача из обновљивих извора енергије.

Пројекат има за циљ креирање квалитетних, транспарентних и кориснички орјентисаних услуга за грађане и привреду у сектору обновљивих извора енергије уз ефекат смањења административних трошкова за привреду исказаних учешћем у БДП, који се постиже се кроз:

(1) Детаљну процену тренутних процеса и ИТ инфраструктуре у позадини административних поступака у оквиру одабраних пословних епизода са препорукама за њихову оптимизацију и дигитализацију;

(2) Изградњу дигиталне инфраструктуре како би се омогућила дигитализација одабраних пословних епизода и повезаних процеса, узимајући у обзир релевантни законодавни оквир и захтеве интероперабилности са постојећом дигиталном инфраструктуром;

(3) Идентификацију, предлог и доношење измена законодавног оквира како би се омогућила потпуна дигитализација одабраних пословних епизода и повезаних процеса;

(4) Изградњу и јачање капацитета државних службеника за управљање системом и спровођење новоуспостављених дигитализованих поступака.

Имплементација пројекта је заснована на конфигурацији постојеће платформе е-Управе, која се налази у Државном дата центру којим управља Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, а укупан буџет пројекта не би требало да пређе 250.000 евра укључујући све трошкове везане за услуге које треба да се пруже.