Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавни позив за закључивање Уговора о обављању привремених и повремених послова

25 / 02 / 2021

На основу члана 5. Правилника о поступку закључивања уговора о привременим и повременим пословима (Број: 110-00-17/2019-05 од 22.03.2019.године), Републички секретаријат за јавне политике објављује јавни позив за пријаву кандидата ради закључивања Уговора о обављању следећих привремених и повремених послова:

 

ОПИС ПОСЛОВА:

  • Сарађује са представницима пројекта и програмерима на изради и успостављању Регистра административних поступака;
  • Прати рад софтверских апликација које су у власништву Секретаријата током гарантног рока и сарађује са креаторима апликација у циљу корекција појединих решења и отклањања уочених недостатака;
  • Креира и ажурира базу података о софтерским апликацијама које поседује Секретаријат и прати трајање потребних лиценци, гарантних рокова и периода одржавања;
  • Стара се о исправности и функционалности рачунара у Секретаријату и пружа стручну помоћ запосленима приликом увођења нових програма и апликација;
  • Други послови по налогу директора и заменика директора.

 

Занимање, знања, вештине и радно искуство лица које може бити ангажовано: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару; до једне године радног искуства у струци.

 

 

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, дипломе о стеченом образовању.

 

Рок за подношење пријава на јавни позив је 5 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног позива на интернет презентацији Републичког секретаријата за јавне политике.

 

Aдреса на коју се подноси пријава на јавни позив је: Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева бр.10, Београд, са назнаком: „за јавни позив“.

PDF 0.2mb

Јавни позив за закључивање Уговора о обављању привремених и повремених послова

Погледај