На овој страници можете наћи

регулаторна реформа

Графички приказ циклуса регулаторне реформе.

Циклус регулаторне реформе

Стрaтегијa регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама

На предлог Републичког секретаријата за јавне политике, Влада Републике Србије је на 192. седници 23. јануара 2016. године усвојила Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године, са пратећим акционим планом. Влада је овим документом, за наредних 5 година одредила стратешке смернице ка стварању ефикасне и ефективне јавне управе, максимално корисне за грађане и привреду. Ова Стратегија уједно је и у функцији спровођења Стратегије реформе јавне управе, чиме је заоукружен процес целокупне реформе у овој области. Републички секретаријат за јавне политике радио је на изради Стратегије спроводећи детаљне анализе више од годину дана у сарадњи са представницима органа државне управе, привреде, међународних организација и организацијама цивилног друштва. Коришћена су међународна искуства у области регулаторне реформе, као и резултати и искуства из претходне Стратегије 2008-2011. Одржане су четири јавне расправе током октобра 2015. године са представницима ОЦД, привреде и са органима државне управе, при чему је завршна конференција одржана 21. октобра 2015. године.

Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године
Види документ

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

Пословно окружење у коме послују домаћи привредници је оптерећено бројним баријерама које често нису видљиве у почетним фазама отпочињања пословања. С обзиром да је Република Србија у транзицији већ дужи временски период, коју карактеришу честе измене прописа, а тиме и промене правила пословања, привредници имају тешкоће да се свим тим променама на време прилагоде, а често због проблема у пословању немају ни времена да се упознају са њима. Административно оптерећење је високо и карактеришу га бројни поступци за остваривање неког права или испуњавање обавеза. Административно оптерећење представља трошак привредних субјеката и у међународним оквирима се препознаје као значајна препрека даљем привредном развоју, а њихово смањење као кључни основ за унапређење услова пословања.

Већина наведених проблема, може се решити успостављањем јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, којим би се сви поступци учинили јавно доступним, обезбедила њихова ажурност и омогућило поједностављење и евентуално укидање оних који нису неопходни.

Пројекат успостављања јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања (у даљем тексту: Регистар) представља једну од приоритетних активности у области регулаторне реформе у наредном четворогодишњем периоду. Основни циљеви овог пројекта су смањење административних трошкова за између 15% – 20% до 2020. године (односно смањење са 3,46% БДП на 3% БДП), унапређење транспарентности и предвидљивости пословног окружења и поједностављење административних поступака, као и унапређење квалитета услуга јавне управе. Пројекат представља суштину регулаторне реформе у наредном четворогодишњем периоду и подразумева максималну укљученост свих органа државне управе и јавних предузећа, који у својој надлежности имају поступке кроз које привреда остварује неко право или испуњава обавезу.

Да би се овај пројекат реализовао и успоставила чврста координација свих органа и организација државне управе, као и њихова максимална посвећеност у процесу пописа и оптимизације административних поступака и других услова пословања, Влада је на седници одржаној 29. децембра 2016. године усвојила Закључак 05 Број: 021-12698/2016, којим је успоставила механизам координације у који је укључено 125 јавних органа, организација, јавних предузећа и других носилаца јавних овлашћења. Целокупним поступком координишу Републички секретаријат за јавне политике и Генерални секретаријат Владе.

Истим закључком усвојени су и Оперативни план активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, Упутство за спровођење пописа административних поступака и Образац за попис административних поступака који се односе на пословање.

Успостављање веб портала за привреду (у последњем кварталу 2018. године), административни поступци и остали услови за пословање (сви потребни подаци, формулари и остале информације неопходне за спровођење конкретног поступка) би се учинили доступним на једном месту. Тиме ће се омогућити привреди да оствари значајне уштеде времена и новца у вези попуњавања и подношења бројних захтева. С друге стране, ово би омогућило ближу сарадњу између привреде и јавне управе у поједностављењу административних поступака и смањењу трошкова на страни јавног сектора.

Пројекат је одређен као приоритет бројним стратешким документима: Програмом економских реформи (ЕРП) за период 2016-2018; Стратегијом за регулаторну реформу и унапређење система управљања јавним политикама за период 2016-2020; Стратегијом за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020; Национални програм за сузбијање сиве економије и Планом приоритетних активности за смањење административног терета у републици Србији за период 2016-2018, и у блиској је вези са Реформом јавне управе и унапређењем система е-Управе и е-Бизниса.

Реализација овог пројекта биће спроведена у три фазе. У току прве фазе, извршиће се попис свих административних поступака и припремити правни оквир за успостављање предметног регистра, а за координацију свих активности ће бити задужен Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП). Током друге фазе биће извршена анализа и оптимизација минимум 30% најфреквентнијих поступака – координација РСЈП и Министарства привреде. Док се у трећој фази која ће се спроводити у 2018. години, очекује успостављање регистра и наставак оптимизације преосталих поступака – у координацији РСЈП, Министарства привреде и Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Најзначајнији корак у првој фази је попис административних поступака који ће се спровести попуњавањем образаца за административне поступке. Обуке за попис административних поступака су успешно реализоване у периоду од 13. фебруара до 28. марта, а укупно је 422 службеника похађало обуку . Презентацију са обука можете преузети овде. Ради лакшег сналажења приликом пописа, као и утврђивања које поступке је неопходно пописивати а које не, Републички секретаријат за јавне политике је припремио документ у коме су садржана најчешћа питања и одговори и можете га преузети овде. Ажурирано Упутство за спровођење пописа административних поступака, које представља водич службеницима надлежним за попис административних поступака можете преузети овде.

Административни поступак представља поступак решавања по захтеву привредног субјекта, од тренутка подношења до тренутка одлучивања, односно доношења акта и његовог достављања подносиоцу, а у циљу остваривања одређеног права или испуњења обавеза.

Административни поступак подразумева следеће кораке:

  1. Подношење захтева (поднеска) од стране физичког/правног лица надлежном органу или организацији, са потребном документацијом, информацијама, уплатом такси/накнада и сл.;
  2. Спровођење поступка у складу са поднетим захтевом;
  3. Издавање акта односно добијање одговора (позитивног или негативног) у складу са поднетим захтевом, од стране надлежног органа или организације.

Административни поступак представља процес издавања лиценце, дозволе, одобрења, решења, уверења, ауторизације, сертификата, потврде, извода из службених евиденција, давања сагласности и осталих аката које, у складу са важећим прописима, издају надлежни органи и организације. Такође, административни поступак може бити и подношење пријаве, извештаја, односно извода из евиденције, уколико постоји обавеза да се надлежни орган обавештава о одређеним чињеницама.

У том смислу, аминистративни поступак треба схватити шире од управног поступка, с обзиром да обухвата свако обраћање надлежном органу ради оставаривања неког права или испуњења одређене обавезе.

Након спровођења треће фазе пројекта, односно успостављањем Регистра, даља оптимизација и ажурирање административних поступака ће постати редовна обавеза свих органа јавне управе.

 

Радна документа
Назив документа

Uputstvo za popunjavanje obrasca

Uputstvo za korišćenje kalkulatora za obračun administrativnih troškova

Методологија за поједностављење

Е-ПАПИР


Читај још

Калкулатор трошкова

РСЈП Вам омогућава израчунаванје административних трошкова као и потенцијалне уштеде/додатне трошкове. Погледајте наш калкулатор овде.

Мишљења на прописе и стратегије

У циљу обезбеђивања квалитета јавних политика и прописа, РСЈП је од 2014. године до првог квартала 2018. године издао више од 800 мишљења о спроведеној анализи ефекта закона и стратешких докуманта јавних политика

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о комуналним делатностима
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о привредним друштвима
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о основама система образовања и васпитања
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о трансфузиолошкој делатности
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о трансплантацији ћелија и ткива
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о трансплантацији органа
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења
Види документ