На овој страници можете наћи

регулаторна реформа

На овом линку можете видети графички приказ циклуса јавних политика.

Циклуси јавних политика

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ

На предлог Републичког секретаријата за јавне политике, Влада Републике Србије је на 192. седници 23. јануара 2016. године усвојила Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године, са пратећим акционим планом. Влада је овим документом, за наредних 5 година одредила стратешке смернице ка стварању ефикасне и ефективне јавне управе, максимално корисне за грађане и привреду. Ова Стратегија уједно је и у функцији спровођења Стратегије реформе јавне управе, чиме је заоукружен процес целокупне реформе у овој области. Републички секретаријат за јавне политике радио је на изради Стратегије спроводећи детаљне анализе више од годину дана у сарадњи са представницима органа државне управе, привреде, међународних организација и организацијама цивилног друштва. Коришћена су међународна искуства у области регулаторне реформе, као и резултати и искуства из претходне Стратегије 2008-2011. Одржане су четири јавне расправе током октобра 2015. године са представницима ОЦД, привреде и са органима државне управе, при чему је завршна конференција одржана 21. октобра 2015. године.

Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године
Види документ

УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

Пословно окружење у коме послују домаћи привредници је оптерећено бројним баријерама које често нису видљиве у почетним фазама отпочињања пословања. С обзиром да је Република Србија у транзицији већ дужи временски период, коју карактеришу честе измене прописа, а тиме и промене правила пословања, привредници имају тешкоће да се свим тим променама на време прилагоде, а често због проблема у пословању немају ни времена да се упознају са њима. Административно оптерећење је високо и карактеришу га бројни поступци за остваривање неког права или испуњавање обавеза. Административно оптерећење представља трошак привредних субјеката и у међународним оквирима се препознаје као значајна препрека даљем привредном развоју, а њихово смањење као кључни основ за унапређење услова пословања.

Већина наведених проблема, може се решити успостављањем јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, којим би се сви поступци учинили јавно доступним, обезбедила њихова ажурност и омогућило поједностављење и евентуално укидање оних који нису неопходни.


Читај још

Мишљења на законе и стратегије

У циљу обезбеђивања квалитета јавних политика и прописа, РСЈП је од 2014. године до првог квартала 2018. године издао више од 800 мишљења о спроведеној анализи ефекта закона и стратешких докуманта јавних политика

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о комуналним делатностима
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о привредним друштвима
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о основама система образовања и васпитања
Види документ
Анализа ефеката Нацрта закона о трансфузиолошкој делатности
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о трансплантацији ћелија и ткива
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о трансплантацији органа
Види документ
Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења
Види документ